Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

2011

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

2011

 

 

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Wejherowskiego za 2011 rok - druk nr 121/11 (27.3 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustanowienia na terenie określonych wód powiatu wejherowskiego zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym - druk nr 120/11 (30.5 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wejherowskiego - druk nr 119/11 (27.7 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2011rok - druk nr 118/11 (34.9 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego - druk nr 117/11 (25.5 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- druk nr 116/11 (28.7 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wyrażenia woli współpracy
i przystąpienia do udziału w realizacji projektu systemowego pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"- druk nr 115/ (110.2 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego współdziałania i udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Rumi na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 132182 G ul. Podgórnej w Rumi”- druk nr 114/11. (28.4 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu - druk nr 113/11. (24.6 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany wniesienia skargi do sądu administracyjnego - druk nr 112/11. (27.9 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Wejherowo w zakresie przyjęcia pomocy finansowej na realizację projektu „Remont drogi powiatowej nr 1440G Kniewo-Warszkowo-Wielka Piaśnica – Puck na odcinku Kniewo-Warszkowo w km od 1+085 do 5+391 o długości 4,3 km” - druk nr 111/11. (28.7 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - druk nr 110/11. (28.6 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2011r. - druk nr 109/11. (38.1 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego - druk nr108/11. (24.2 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szemud - druk nr 107/11. (34.8 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nabycia nieruchomości - druk nr 106/11. (28 KB)

Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Agnieszce i Tadeuszowi Formela) - druk nr 105/11 (189.4 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" Markowi Kużel) - druk nr 104/11 (186.9 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"(Chórowi "Pięciolinia" z Lini) - druk nr 103/11 (187.6 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"(Stowarzyszeniu "Misternicy Kaszubscy" z Wejherowa) - druk nr 102/11 (186.5 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"(Choczewskiemu Stowarzyszeniu Turystycznemu) - druk nr 101/11 (186.4 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"(Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie) - druk nr 100/11 (188.1 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Orkiestrze Dętej Gminy Wejherowo) - druk nr 99/11 (185.4 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Gniewino - druk nr 98/11 (35.8 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego- druk nr 97/11 (43.5 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2011- druk nr 96/11 (25.2 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym i w formie konsultacji dla uczni oddziałów wielozawodowych” - druk nr 95/11 (27.6 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego "Dajmy warunki, by wzrastali lepsi - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych Powiatu Wejherowskiego” - druk nr 94/11 (38.4 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu - druk nr 93/11 (27.2 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie powierzenia powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wejherowskiego - druk nr 92/11 (27.7 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania i rozmiary zniżek oraz zwolnień z realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, z jakich mogą korzystać dyrektorzy i wicedyrektorzy szkól oraz nauczyciele pełniący inne funkcje kierownicze - druk nr 91/11 (49.1 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego zmieniająca regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli przez Powiat Wejherowski - druk nr 90A/11 (45.1 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego o zamiarze rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu i likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu - druk nr 89/11 (31.1 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok - druk nr88/11. (27.9 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2011r. - druk nr 87/11. (44.9 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego - druk nr86/11. (26.3 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds.. Monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego za rok 2010- druk nr 85/11. (56.6 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Wejherowo- druk nr 84/11. (35.7 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- druk nr 83/11. (38 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki".- druk nr 82/11. (44.4 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych- druk nr 81/11. (25.2 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany uchwały określającej zadania powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011- druk nr 80/11. (31.2 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu- druk nr 79/11. (31.1 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wystąpienia o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w powiecie wejherowskim- druk nr 78/11. (34.6 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok- druk nr 77/11. (23.1 KB)

Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej-  76/11 (126.4 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2011 –  75/11 (47 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za 2010 rok – druk nr 74/11 (33.6 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie założenia i przystąpienia
do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku - 73/11 (31.3 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego o zmianie porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Gminy Choczewo w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Choczewo - 72/11 (28.6 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie - 71/11 (259.8 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - 70/11 (34 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Powiatu Wejherowskiego w kapitale zakładowym Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 69/11 (30.4 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie nabycia nieruchomości - 68/11 (27.2 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej- 67/11 (33.1 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie odwołania z Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wejherowie i wskazanie kandydata Rady Powiatu Wejherowskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wejherowie - 65/11. (26.8 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Wejherowo - 64/11. (40.7 KB)

Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2011 - 63/11.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego  - 62/11.

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Szemud - 61/11. (40.7 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dla Parafii p.w. .św. Mateusza Ap. w Górze) - 60/11. (28.2 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dla Parafii p.w. .św. Ap. Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim) - 59/11. (28.4 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Wejherowie)58/11. (28.2 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dla Parafii p.w. .św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie) - 57/11.  (28.2 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie - 56/11. (26 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia - 55/11. (26.4 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 54/11 (28.7 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie za rok 2010. - 53/11. (36.7 KB)

 załącznik do druku 53/11. (5.6 MB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011 – 52/11. (32.3 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie - 51/11. (33.9 KB)

 załącznik do druku 51/11. (245.9 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu – 50/11. (34.6 KB)

 załącznik do druku 50/11. (4.8 MB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu - 49/11. (35.6 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie utworzenia czteroletniej szkoły ponadgimnazjalnej – Technikum w Redzie - 48/11. (115.7 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie funkcjonowania na terenie powiatu wejherowskiego ośrodka kardiologii inwazyjnej – druk nr 47/11. (35.8 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego dotyczącej ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania– druk nr 46/11. (28.9 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie powołania stałej Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego na lata 2011-2020 – druk nr 45/11. (51.9 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli przez Powiat Wejherowski– druk nr 43/10. (31.6 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela – druk nr 42/11. (30.1 KB)

 Projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2011-2015 – druk nr 41/10 (233.1 KB)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij