W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Fundusze Powiatowe

Wersja strony w formacie XML
Fundusze Powiatowe


Regulamin PFOŚiGW w Wejherowie

 Uchwała Nr III/346/09 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania PFOŚiGW w Wejherowie (42.2 KB)

           Podstawą prawną udzielania zamówień publicznych jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655). Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 13 ustawy przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym - tzn. osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy - a wykonawcą - tzn. osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego - których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

 

           Prawo zamówień publicznych przewiduje następujące tryby udzielania zamówienia:

- przetarg nieograniczony,

- przetarg ograniczony,

- negocjacje z ogłoszeniem,

- dialog konkurencyjny,

- negocjacje bez ogłoszenia,

- zamówienie z wolnej ręki,

- zapytanie o cenę,

- licytacja elektroniczna.

           Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Zastosowanie pozostałych trybów możliwe jest jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie, gdy występują przesłanki dopuszczalności danego trybu.

           Należy też zaznaczyć fakt, iż do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro ustawy nie stosuje się. Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ustalany jest przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia co najmniej raz na dwa lata i obecnie wynosi 3,8771.

           Procedura udzielania zamówień jest jawna. Jawne są:

- otwarcie ofert,

- oferty od chwili ich otwarcia,

- protokół postępowania wraz z załącznikami (oferty, opinie biegłych, informacje z zebrania z wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych ze specyfikacją, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców i zamawiającego oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego), z tym, że załączniki, prócz ofert, które dostępne są od chwili ich otwarcia, udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

           Wyjątkiem są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca - nie pó?niej niż w terminie składania ofert - zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

           Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym, dialogu konkurencyjnym oraz o negocjacjach z ogłoszeniem zamieszczane są miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i muszą być publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych wydawanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 150 000 euro, a na dostawy lub usługi 206 00 euro, ogłoszenie jest publikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiający jest również zobowiązany do umieszczania ogłoszeń na własnej stronie internetowej, jeżeli posiada taką stronę. Ogłoszenie może zostać opublikowane również w inny sposób (np. w prasie lokalnej).


 Wniosek do PFOŚiGW - dla Straży Pożarnej - odpady z wypadków (51.2 KB)
 Wniosek do PFOŚiGW - dla Straży Pożarnej - odpady z wypadków (50.5 KB)
 Wniosek do PFOŚiGW - dla wszystkich (51.9 KB)
 Wniosek do PFOŚiGW - dla wszystkich (71 KB)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane