Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2012 rok

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

TreśćSesja XIII - 24.02.2012r.

IV/XIII/136/12 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, (22.7 KB)

IV/XIII/137/12 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego, (29.7 KB)

IV/XIII/138/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2012r, (31 KB)

IV/XIII/139/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choczewo, (28 KB)

IV/XIII/140/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewino, (28.8 KB)

IV/XIII/141/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia, (27.5 KB)

IV/XIII/142/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Luzino, (28.4 KB)

IV/XIII/143/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łęczyce, (27.5 KB)

IV/XIII/144/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Reda, (28.5 KB)

IV/XIII/145/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rumia, (28.5 KB)

IV/XIII/146/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szemud, (28.4 KB)

IV/XIII/147/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wejherowo, (27.5 KB)

IV/XIII/148/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu, (27.3 KB)

IV/XIII/149/12 Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do Stowarzyszenia Rozwoju Kaszub Północnych "Norda" - Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Pucku, (22 KB)

IV/XIII/150/12 Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości, (23.5 KB)

IV/XIII/151/12 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości, (24 KB)

IV/XIII/152/12 Uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014, (511.9 KB)

IV/XIII/153/12 Uchwała w sprawie określenia warunków i zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej i w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, (60.3 KB)

IV/XIII/154/12 Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej – I Liceum Profilowanego dla Młodzieży w Wejherowie, z dnia 24 lutego 2012r.,  (23.2 KB)

IV/XIII/155/12 Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej – II Liceum Profilowanego dla Młodzieży w Wejherowie, (23.1 KB)

IV/XIII/156/12 Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej – III Liceum Profilowanego dla Młodzieży w Wejherowie, (23.6 KB)

IV/XIII/157/12 Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Profilowanego dla Młodzieży w Rumi, (23.1 KB)

IV/XIII/158/12 Uchwała o zamiarze przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Wejherowie w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną – Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Wejherowie, (31.6 KB)

IV/XIII/159/12 Uchwała o zamiarze przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej w Wejherowie w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną – Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5 Specjalną w Wejherowie, (31.8 KB)

IV/XIII/160/12 Uchwała o zamiarze przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Redzie w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną – Zasadniczą Szkołę Zawodową w Redzie, (31.5 KB)

IV/XIII/161/12 Uchwała o zamiarze przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rumi w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną – Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rumi, (24.7 KB)

IV/XIII/162/12 Uchwała o zamiarze przekształcenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Wejherowie w II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Specjalne w Wejherowie, (24.7 KB)

IV/XIII/163/12 Uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2012 – 2014, (24.2 KB)

IV/XIV/164/12  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu (159.6 KB)

IV/XIV/165/12  Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu (23.3 KB)

IV/XIV/165/12  zał (3.1 MB)

IV/XIV/166/12  Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie (224.5 KB)

IV/XIV/167/12  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie za rok 2011 (892 KB)

IV/XIV/168/12  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choczewo (22.9 KB)

IV/XIV/169/12  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Choczewo (30.5 KB)

IV/XIV/170/12  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Luzino (30.5 KB)

IV/XIV/171/12  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia (22.8 KB)

 

Sesja XIV - 30.03.2012r.

IV/XIV/172/12  Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok (25.6 KB)

IV/XIV/173/12  Uchwała w sprawie oddania w użyczenia na rzecz Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca” nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego (28 KB)

IV/XIV/174/12  Uchwała w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012 (26.1 KB)

IV/XIV/174/12   zał (21.9 KB)

IV/XIV/175/12  Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie (25.1 KB)

IV/XIV/176/12  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (36 KB)

IV/XIV/177/12  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (24.3 KB)

V/XIV/178/12  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (24.3 KB)

IV/XIV/179/12  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (23.6 KB)

IV/XIV/180/12  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (23.8 KB)

IV/XIV/181/12  Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu i likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu (24.6 KB)

 

Sesja XV – 26.04.2012r.

 IV/XV/182/12 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego, (21.6 KB)

IV/XV/183/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2012r., (29.4 KB)

IV/XV/184/12 Uchwała w sprawie ustanowienia na terenie jeziora Choczewo (gmina Choczewo) zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym, (25.5 KB)

IV/XV/185/12 Uchwała w sprawie zmiany porozumienia z Gminą Luzino dotyczącego przekazania Gminie spraw związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi, (24.4 KB)

IV/XV/186/12 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, (50.4 KB)

 

Sesja XVI – 25.05.2012r.

IV/XVI/187/12  Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie za 2011 rok (87.4 KB)

Bilans muzeum (16.5 KB)

IV/XVI/188/12  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego (28.4 KB)

IV/XVI/189/12  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi (49.8 KB)

 

Sesja XVII – 27.06.2012r.

IV/XVII/190/12 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego za rok 2011, (82.5 KB)

załącznik do sprawozdania (108.4 KB)

IV/XVII/191/12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok, (27.8 KB)

IV/XVII/192/12 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok, (29.8 KB)

IV/XVII/193/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2012, (25.7 KB)

IV/XVII/194/12 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, (30.8 KB)

IV/XVII/195/12 Uchwała w sprawie przekazania Gminie Luzino zarządzania drogami powiatowymi, (24.4 KB)

IV/XVII/196/12 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, (24 KB)

IV/XVII/197/12 Uchwała w sprawie przyłączenia Powiatu Wejherowskiego do Strefy Małego Ruchu Przygranicznego z Obwodem Kaliningradzkim, (31.1 KB)

IV/XVII/198/12 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wejherowskiego, (51.7 KB)

 

Sesja XVIII- 31.08.2012r.

Nr IV/XVIII/199/12 Uchwała w sprawie wstąpienia pani Anny Jamróz do Rady Powiatu Wejherowskiego, (23.4 KB)

IV/XIII/200/12 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego, (27.3 KB)

IV/XIII/201/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2012r, (24 KB)

Nr IV/XVIII/202/12 Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości, (24.4 KB)

Nr IV/XVIII/203/12 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości, (23.5 KB)

Nr IV/XVIII/204/12 Uchwała w sprawie współdziałania i udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wejherowo na realizację projektu pod nazwą „Budowa ulicy Południowej pomiędzy miejscowościami Wejherowo i Gościcino",, (26.5 KB)

Nr IV/XVIII/205/12 Uchwała w sprawie współdziałania i udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Rumi na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 132182 G ul. Podgórnej w Rumi”, (25.8 KB)

Nr IV/XVIII/206/12 Uchwała w sprawie zmiany porozumienia z Gminą Miasta Redy dotyczącego przekazania Gminie spraw związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi, (22.3 KB)

Nr IV/XVIII/207/12 Uchwała w sprawie zmiany porozumienia z Gminą Miejską Rumia dotyczącego przekazania Gminie spraw związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi, (22.4 KB)

Nr IV/XVIII/208/12  Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Aktywny Samorząd", (23.8 KB)

Nr IV/XVIII/209/12 Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Rumi, (56 KB)

Nr IV/XVIII/210/12 Uchwała o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - I Liceum Profilowanego dla Młodzieży w Wejherowie, (29.8 KB)

Nr IV/XVIII/211/12 Uchwała o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - II Liceum Profilowanego dla Młodzieży w Wejherowie, (29.8 KB)

Nr IV/XVIII/212/12 Uchwała o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - III Liceum Profilowanego dla Młodzieży w Wejherowie, (30.3 KB)

Nr IV/XVIII/213/12 Uchwała o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Profilowane dla Młodzieży w Rumi, (29.7 KB)

Nr IV/XVIII/214/12 Uchwała o przekształceniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Wejherowie w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Wejherowie, (223 KB)

Nr IV/XVIII/215/12 Uchwała o przekształceniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Redzie w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową w Redzie,  (139.3 KB)

Nr IV/XVIII/216/12 Uchwała o przekształceniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej w Wejherowie w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5 Specjalną w Wejherowie; (109.2 KB)

Nr IV/XVIII/217/12 Uchwała o przekształceniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rumi w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rumi, (155.6 KB)

Nr IV/XVIII/218/12 Uchwała w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania oraz kontroli wydatkowania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Wejherowskiego, (95.9 KB)

Nr IV/XVIII/219/12 Uchwała w sprawie zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym i w formie konsultacji dla uczni oddziałów wielozawodowych, (23.7 KB)

Nr IV/XVIII/220/12 Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (187.7 KB)

Nr IV/XVIII/221/12 Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (189.3 KB)

Nr IV/XVIII/222/12 Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (188 KB)

Nr IV/XVIII/223/12 Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (185.7 KB)

Nr IV/XVIII/224/12 Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (188.5 KB)

Nr IV/XVIII/225/12 Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (185.9 KB)

Nr IV/XVIII/226/12 Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (186.5 KB)

 

Sesja XIX - 28.09.2012r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/227/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego (26.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/228/12 w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2011 (25.2 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/229/12 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Wejherowskiego za 2012r. (25 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/230/12  w sprawie zbycia nieruchomości (23.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/231/12 w sprawie zmiany uchwały Nr II/XXIV/260/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Linia dotyczącego przejęcia przez Gminę spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych (39.1 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/232/12 w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (26.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/233/12  w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Linia oraz Gminą Wejherowo w zakresie przyjęcia pomocy finansowej na realizację projektu „Remont drogi powiatowej 1336G Zakrzewo- Linia- Strzepcz- Częstkowo – Gowino – Wejherowo na odcinkach Strzepcz – Pobłocie, skrzyżowanie z DP 1410G – Gowino oraz w ciągu ul .Strzeleckiej w Wejherowie (27.3 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/234/12  w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (24.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/235/12 w sprawie zmiany składu Komisji Sportu i Turystyki (21.3 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/236/12 w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej  (21.3 KB)

 

Sesja XX - 26.10.2012

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XX/237/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Gminą Miasta Redy (32 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XX/238/12 w sprawie zbycia nieruchomości (34.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XX/239/12 w sprawie nabycia nieruchomości, (26.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XX/240/12 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego, położonych na terenie miasta Wejherowa, (44.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XX/241/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wejherowskiego, (48.2 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XX/242/12 w sprawie wskazanie kandydatów Rady Powiatu Wejherowskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wejherowie. (54.2 KB)

 

Sesja XXI - 30.11.2012

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXI/243/12 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2012rok (25.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXI/244/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finanansowej powiatu wejherowskiego (25.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXI/245/12 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, (27.3 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXI/246/12 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, (87.4 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXI/247/12 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie (33.8 KB)

 

Sesja XXII - 28.12.2012 

 Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/248/12 w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, (26 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/249/12 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2012, (31.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/250/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego, (25.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/251/12 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego, (26.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/252/12 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2013, (79 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/253/12 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego, (27.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/254/12 w sprawie współdziałania z Gminą Łęczyce w zakresie wspólnej realizacji projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322G łączącej drogi wojewódzkie nr 214 z 213 na odcinku Kisewo – Brzeźno Lęborskie o długości 5,3 km”, (27 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/255/12 w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego powierzenia zadań i kompetencji Gminie Miasta Redy, (32 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/256/12 w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego powierzenia zadań Gminie Szemud, (24 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/257/12 w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej, (46.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/258/12 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2013 r., (35 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/259/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej, (30.5 KB)Załączniki

pdf, 28 kB metryczka
pdf, 29 kB metryczka
pdf, 28 kB metryczka
pdf, 28 kB metryczka
pdf, 27 kB metryczka
pdf, 28 kB metryczka
pdf, 28 kB metryczka
pdf, 28 kB metryczka
pdf, 27 kB metryczka
pdf, 27 kB metryczka
pdf, 22 kB metryczka
pdf, 23 kB metryczka
pdf, 24 kB metryczka
pdf, 512 kB metryczka
pdf, 60 kB metryczka
pdf, 23 kB metryczka
pdf, 23 kB metryczka
pdf, 24 kB metryczka
pdf, 23 kB metryczka
pdf, 32 kB metryczka
pdf, 32 kB metryczka
pdf, 31 kB metryczka
pdf, 25 kB metryczka
pdf, 25 kB metryczka
pdf, 24 kB metryczka
pdf, 28 kB metryczka
pdf, 23 kB metryczka
pdf, 23 kB metryczka
pdf, 512 kB metryczka
pdf, 22 kB metryczka
pdf, 32 kB metryczka
pdf, 28 kB metryczka
pdf, 25 kB metryczka
pdf, 24 kB metryczka
pdf, 60 kB metryczka
pdf, 28 kB metryczka
pdf, 23 kB metryczka
pdf, 31 kB metryczka
pdf, 28 kB metryczka
pdf, 28 kB metryczka
pdf, 29 kB metryczka
pdf, 28 kB metryczka
pdf, 27 kB metryczka
pdf, 27 kB metryczka
pdf, 32 kB metryczka
pdf, 25 kB metryczka
pdf, 27 kB metryczka
pdf, 23 kB metryczka
pdf, 24 kB metryczka
pdf, 24 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij