Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Informacje ogólne

  Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego "DZIADKA" powołane zostało jako placówka wsparcia dziennego 1 lipca 1993 r. przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku z inicjatywy Zarządu Miasta Rumia. Uchwałą Nr XXII/220/01 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 marca 2001 r. przekształcono Ognisko na całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Ognisko Wychowawcze mieści się w Rumi przy ul. Gdańskiej 2  z filią w Wejherowie ul. Sobieskiego 279A . Obejmuje opieką 29 dzieci umieszczonych w placówce z postanowienia sądu. Jest placówką o charakterze opiekuńczo - wychowawczym w systemie całodobowym, powołaną w celu przeciwdziałania niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu, z jednoczesnym oddziaływaniem na dom rodzinny w kierunku pogłębiania odpowiedzialności za wychowanie dzieci.

  Adres, telefony, fax, e-mail

Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego "DZIADKA" w Rumi, 84-230 Rumia ul. Gdańska 2

Telefon/Fax                (058) 671 70 51   

e-mail            ognisko.rumia@wp.pl

 Organizację ogniska określa:

  1. Regulamin Organizacyjny (94.1 KB) nadany Uchwałą  Nr IV/232/12 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 9 sierpnia 2012r,
  2. Statut (56 KB) nadany Uchwałą Nr IV/XVIII/209/12 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 sierpnia 2012r.

Kierownictwo

Dyrektor - Ewa Myć-Szopińska

Status prawny lub forma prawna

 Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego “DZIADKA“ w Rumi jest publiczną jednostką organizacyjną prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działająca na zasadzie jednostki budżetowej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Ognisko prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy jednostki, zatwierdzony przez właściwy organ powiatu.

 Organizacja

 Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka“ w Rumi jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, działającą na podstawie:

1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, ze zm.) 

2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )

3. ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2010 Nr 33, poz 178 ze zm.),

4. ustawa  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149 poz.887 ze zm. )

5. przepisów wykonawczych do wskazanych ustaw

6. uchwały organów powiatu

Przedmiot działalności i kompetencje

 Do podstawowych zadań realizowanych przez Ognisko należy:

1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono opieki zastępczej.

2. Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki i znajdującemu się w sytuacji kryzysowej: 

- doraźnej opieki całodobowej, 

- kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości intelektualnych, 

- opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

3. Wspieranie rodzin w sprawowaniu podstawowych jej funkcji.

4. Zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawującym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem.

5. Przygotowanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalenie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem.

Ognisko jest placówką opiekuńczo - wychowawczą zakwalifikowaną ze względu na specyfikę działań i zakres sprawowanej opieki , do placówek socjalizacyjno- interwencyjnych.   

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

 Organem Ogniska  jest dyrektor.

 Dyrektor jest w stosunku do pracowników Ogniska zwierzchnikiem służbowym i reprezentantem pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy, kieruje Ogniskiem przy pomocy pracowników, planuje finansowanie i zapewnia prawidłowe jego funkcjonowanie. Dysponuje przyznanymi przez powiat środkami finansowymi przeznaczonymi dla Ogniska. Kształtuje politykę kadrową. Jest w stosunku do pracowników Ogniska zwierzchnikiem służbowym i reprezentantem pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy, kieruje Ogniskiem przy pomocy pracowników, planuje finansowanie i zapewnia prawidłowe jego funkcjonowanie. Dysponuje przyznanymi przez powiat środkami finansowymi przeznaczonymi dla Ogniska. Kształtuje politykę kadrową.

 Do zadań i kompetencji głównego księgowego należy:

1. Planowanie środków finansowych na realizację zadań.

2. Kontrolowanie wydatkowania środków finansowych.

3. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych ze środków na realizację zadań.

4. Obsługa planu finansowego Ogniska.

5. Sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania finansowego zadań.

 Struktura własnościowa

 Ognisko Wychowawcze w Rumi jest jednostką podległą Powiatowi Wejherowskiemu. Nieruchomość jest własnością Powiatu Wejherowskiego i jest w trwałym zarządzie jednostki.

 Tryb działania jednostki organizacyjnej

 Dyrektor Ogniska podejmuje decyzje jednoosobowo.

 Majątek, którym dysponuje Placówka

Budynek Ogniska 1530673,09 zł w tym  ogrodzenie gruntów 85 197,48 zł

Środki trwałe 524 722,79 zł

sprzęt elektroniczny  29 208,00  zł

 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Dyrektor przyjmuje pracowników i rodziców wychowanków w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 12.00 do 19.00.

Pracownicy komórek przyjmują petentów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 W celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oraz obiegu dokumentów, Ognisko gromadzi rejestry:                                                                                               

- ksiąg handlowych, kont analitycznych, rachunków bankowych konta podstawowego, specjalnego i socjalnego, raporty kasowe,

- raporty żywieniowe,

- roczne karty zarobkowe,

- druków ścisłego zarachowania,

-druki  środków trwałych

- umorzenia środków trwałych,

- ksiąg przedmiotów nietrwałych,

- ewidencji zaangażowań,

- ewidencji zaliczek,

- ewidencji delegacji,

- umów zleceń,

- ewidencji teczek pracowniczych,

- dzienników zajęć, - dokumentacji wychowanków,- dzienników korespondencji,

- listy obecności.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij