W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi "ORP" w Wejherowie

Wersja strony w formacie XML

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

Informacje ogólne

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" w Wejherowie stanowią:

  1. Technikum nr 1  w Wejherowie,
  2. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Wejherowie,
  3. III Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie,
  4. Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych w Wejherowie,
  5. Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Wejherowie.

 

Adres, telefony, fax, e-mail

Powiatowy Zespół Szkół  nr 2 w Wejherowie, ul. Strzelecka 9

Telefon/Fax   (58) 672-25-09,

                   (58) 672-41-61

e-mail           sekretariat@wejherowo-elektryk.pl 

www              www.wejherowo-elektryk.pl

 

Statut, Regulamin Organizacyjny

Organizację zespołu określa:

1.  Statut  

2.  Regulamin Organizacyjny  (57 KB)

Kierownictwo

 

Dyrektor Zespołu - Krystyna Grubba

Wicedyrektor Zespołu - Alicja Felińska

Wicedyrektor Zespołu - Elżbieta Kałuska

Wicedyrektor Zespołu - Wojciech Westa

Kierownik Szkolenia Praktycznego - Jarosław Wiżyn - Jastrzębski


Status prawny lub forma prawna

 

Powiatowy Zespół Szkół  nr 2 w Wejherowie jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny.


Organizacja

 

Organizacja Zespołu oparta jest na strukturze organizacyjnej szkół wchodzących w skład Zespołu. Mienie ruchome i nieruchome Zespołu jest wspólne dla szkół wchodzących w skład Zespołu.

W Zespole występują następujące samodzielne stanowiska, które przy oznakowaniu spraw używają symboli :

- Dyrektor Zespołu - KG

- Wicedyrektor Zespołu – KW

- Wicedyrektor Zespołu - KK

- Główny Księgowy - HL

- Kierownik Gospodarczy - EM

- Kierownik Szkolenia Praktycznego - KSzP, JWJ

- Sekretarz Szkoły - EW

Pracownicy na samodzielnych stanowiskach wykonują zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem Zespołu. Wyznaczeni pracownicy zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych samodzielnym stanowiskom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem Zespołu. W czasie nieobecności pracownika, zastępuje go pracownik wyznaczony przez dyrektora Zespołu.

Przedmiot działalności i kompetencje

 

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty.

Podstawowe kompetencje to kształcenie, wychowywanie i opieka nad młodzieżą uczęszczającą do szkół wchodzących w skład Zespołu. Szkoły zapewniają młodzieży harmonijny rozwój na miarę oczekiwań i ambicji uczniów i ich rodziców.


 Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

 

Organami  Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie są:

- Dyrektor Zespołu,

- Rada Pedagogiczna,

- Samorząd Uczniowski,

- Rada Rodziców.

Powyższe organy są wspólne dla szkół wchodzących w skład Zespołu.


 Do zadań i kompetencji Dyrektora Zespołu należy:

1. Reprezentowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na zewnątrz.

2. Kierowanie działalnością szkoły.

3. Wydawanie decyzji administracyjnych, wynikających z przepisów szczególnych.

4. Realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji.

5. Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

6. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów: MEN, Rady i Zarządu Powiatu Wejherowskiego, postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Organizacyjnego Szkoły.


Zadania i kompetencje Wicedyrektora Zespołu:

Wykonuje zadania w zakresie określonym przez Dyrektora Zespołu, w czasie jego nieobecności. Wicedyrektorowi Zespołu podlegają bezpośrednio nauczyciele zatrudnieni w szkole. Wicedyrektor Zespołu realizuje zadania zawarte w statucie szkoły i w zakresie obowiązków.


Zadania Głównego księgowego:

Zapewnia realizację polityki finansowej w powiązaniu z budżetem Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Wykonuje obowiązki określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077). Nadzoruje prace związane z opracowaniem i realizacją planu finansowego szkoły i zapewnia bieżącą kontrolę jego wykonywania w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym i Skarbnikiem Powiatu. Sporządza prawidłową sprawozdawczość budżetową. Dozoruje wszelkie wypłaty i odprowadzanie wpłat. Nadzoruje realizację zadań związanych z zamówieniami publicznymi. Nadzoruje samodzielne stanowiska szkoły pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu. Czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej. Planuje koszty utrzymania szkoły i rozlicza wydatki przewidziane na ten cel w planie finansowym. Wraz z kierownikiem gospodarczym nadzoruje  cykliczną inwentaryzację majątku szkoły. Wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające z poleceń lub upoważnień dyrektora. 


 Struktura własnościowa

 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie jest jednostką podległą Powiatowi Wejherowskiemu. Nieruchomość jest własnością Powiatu Wejherowskiego i jest w trwałym zarządzie jednostki.Tryb działania jednostki organizacyjnej

 

Dyrektor Szkoły Zespołu wykonuje swoje zadania przy pomocy wicedyrektorów Zespołu, kierownika szkolenia praktycznego, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Szkoła działa zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego oraz na podstawie następujących aktów prawnych:


Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami). Ustawy z dnia
8 stycznia 1999 r.  przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96 ze zmianami). Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12 poz. 136 ze zmianami). Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077). Przepisów wykonawczych o zadaniach realizowanych przez Szkoły, wydanych przez MENiS i MEN. Uchwał właściwych organów powiatowych dotyczących zadań edukacyjnych, Statutu Szkoły.


 

Majątek, którym dysponuje Szkoła

 

Nieruchomość położona w Wejherowie przy ul. Strzeleckiej 9 o powierzchni 2 ha. 1343 m2

 I.    Budynki,

II.    Boiska,

III.   Sprzęt elektroniczny,

IV.   Monitoring,

V.    Pomoce naukowe,

VI.   Zbiory biblioteczne,

VII.  Pozostałe środki trwałe


 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  

 

1. Dyrektor lub dyżurujący Wicedyrektor Zespołu przyjmuje pracowników oraz rodziców uczniów codziennie w godzinach pracy.

2. Wnioski, skargi i inne podania przyjmowane są w sekretariacie szkoły, rejestrowane w dzienniku podawczym. Następnie przedkładane dyrektorowi szkoły do dekretacji i kierowane do kompetentnych osób w/g zakresu obowiązków.

3. Pracownicy szkoły zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu.


Prowadzone rejestry, ewidencje i składnice akt oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 

W Powiatowym Zespole Szkół  nr 2 w Wejherowie prowadzone są następujące rejestry w oparciu o instrukcję kancelaryjną z roku 2017.

- rejestr uczniów,

- księgi druków ścisłego zarachowania,

- rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,

- rejestr wydanych zaświadczeń,

- rejestr przeprowadzonych egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,

- dziennik podawczy, korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rozliczenie znaczków pocztowych,

- rejestr zarządzeń dyrektora szkoły,

- księga protokołów rad pedagogicznych,

- rejestr wydanych delegacji służbowych,

- akta osobowe pracowników szkoły,

- ewidencja urlopów pracowników administracji i obsługi,

- ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi,

- rejestr zatrudnionych pracowników,

- rejestr wydanych upoważnień,

- rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego,

- rejestr nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego,

- rejestr wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego,

- rejestr zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
  nauczyciela kontraktowego,

- rejestr wydanych zaświadczeń,

- rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

- przyjęte zasady rachunkowości PZS nr 2,

- instrukcja obiegu dokumentów księgowych,

- regulamin kontroli wewnętrznej,

- plan kont

Szkoła posiada składnicę akt, gdzie przechowywane są następujące dokumenty:

- arkusze ocen,

- dzienniki lekcyjne,

- dokumenty dotyczące rekrutacji do szkoły,

- listy płac,

- karty wynagrodzeń sprawozdania, plan budżetu, bilans,

- inwentaryzacja,

- akta osobowe,

- spis zdawczo odbiorczy (archiwum).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane