W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Inspekcje, Służby i Straże

XML

Treść

Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży w powiecie wejherowskim:


- insp. Beata Perzyńska - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie
- bryg. mgr inż.  Jacek Niewęgłowski  - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie
- Ewa Banasik - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
- lek. wet. Wioletta Drygas - Bogucka - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie
- Paweł Łukowski - p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie
 
Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży:
- Komenda Powiatowa Policji w  Wejherowie
  tel. 672-97-22 faks: 672-97-46; 672-97-47
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,
  tel. 677-61-11/12 faks: 677-61-13
  e-mail: biuro@straz.wejherowo.pl
- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wejherowie,
  tel. 672-74-24 faks: 672-74-27
  e-mail: psse@wejherowo.pl
- Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Wejherowie,
  tel. 672-18-60 faks: 677-09-71
  e-mail: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie
  tel./faks 672-21-70
 
Starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
1. powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich  czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
2. zatwierdza programy ich działania,
3. uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
4. w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych podmiotów,
5. zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.
  
Kompetencje Starosty zmieniły się w stosunku do:
1) Komendanta Powiatowego Policji.
Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.) Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii Starosty.
Na podstawie art. 10 cytowanej wyżej ustawy o Policji Komendant Powiatowy Policji zobowiązany jest do złożenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Staroście i Radzie Powiatu. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego zobowiązany jest złożyć sprawozdanie i informacje Staroście i Radzie Powiatu niezwłocznie na każde ich żądanie. Na podstawie art. 11 ustawy o Policji Starosta może również żądać od Powiatowego Komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniom prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 
2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Na podstawie art. 11 ust. 3,4,5  ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje Starosta za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Jeżeli obszar działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego obejmuje dwa lub więcej powiaty, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i jego zastepcę powołuje i odwołuje, za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Starosta Powiatu, w którym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na siedzibę, po zasięgnięciu opinii pozostałych zainteresowanych Starostów.
Powołanie na stanowisko Państwowego Inspektora Sanitarnego natępuje na okres 5 lat. 
 
 
Na podstawie art. 12a ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rada Powiatu, przynajmniej raz na rok, rozpatruje informacje Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 
3) Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.Dz. U. z 2016 r.  poz. 1077 ze zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii podlega Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.), Komendanta Powiatowego PSP powołuje Komendant Wojewódzki w porozumieniu ze Starostą, odwołuje zaś po zaciągnięciu opinii Starosty.
Zgodnie z art. 14 ustawy o PSP Komendant Powiatowy przedkłada Radzie Powiatu celem rozpatrzenia, coroczną informację o stanie powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie tej informacji Rada może określić kierunki działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w omawianym zakresie. Na polecenie Starosty Komendant obowiązany jest przedkładać taką informację w każdym czasie.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia Starosta może polecić Komendantowi podjęcie działań zmierzających do usunięcia tych zagrożeń.
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie
Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
Zgodnie z art. 84. ust. 1. pkt 2 do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola działania organów administracji architektoniczno – budowlanej. 
Według art. 76 organ (nadzoru budowlanego), po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest obowiązany:
1) niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności
    niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia
    oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
   2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel właściwego organu jako     przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji
    rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawcy lub inne
    osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.
    3. Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:
1) inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego;
2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych;
3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane