Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat IZABELA GODLEWSKA, Miejscowość Lębork

uzasadnienie wyboru Po analizie przedłożonych dokumentów komisja stwierdziła że Pani Izabela Godlewska spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa i posiada wymagane wykształcenie. Pani Izabela Godlewska podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień z zakresu ustawy prawo budowlane i przepisów wykonawczych a także wiedzą z zakresu znajomości przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z powyższym komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Izabeli Godlewskiej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie w Wydziale Architektury i Budownictwa . Propozycja została zatwierdzona decyzją Starosty Wejherowskiego.
Marek Panek
Sekretarz Powiatu

Szczegóły

stanowisko stanowisko urzędnicze

miejsce pracy Wydział Architektury i Budownictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Obsługi Interesantów (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa

Treść

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA WOLNE  
STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Architektury  i  Budownictwa.


1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

     a) wykształcenie wyższe o kierunku architektonicznym lub budowlanym,

     b) minimum dwa lata doświadczenia zawodowego w organach administracji architektoniczno – budowlanej,

     c) znajomość i umiejętność stosowania przepisów KPA i  ustawy Prawo budowlane,

     d) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

     e) obywatelstwo polskie,

     f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

     g) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.


2. Wymagania dodatkowe:

     a) znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

     b) znajomość przepisów dot. ochrony zabytków

     c) znajomość przepisów ustawy o własności lokali.


3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

     a) przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

     b) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę,

      c) przygotowywanie zaświadczeń i pism o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

     d) przygotowywanie zaświadczeń i pism do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

     e) przygotowywanie zaświadczeń o samodzielności lokali.


4. Zakres odpowiedzialności:

     a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

     b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego,

    c) za powierzone mienie.


5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników samorządowych.


6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.


7. Należy złożyć następujące dokumenty:

    a) list motywacyjny,

    b) życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

    c) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

    d) kserokopie świadectw pracy,

     e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku  ich  posiadania,

    f) referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

    g) wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografią, według ustalonego wzoru ,

    h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru Karnego),

     i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

    j) kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.


8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku – w przypadku kandydatów Niepełnosprawnych:

    a) wymagany kontakt telefoniczny z interesantami,

    b) praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku,

    c) praca związana z przenoszeniem dokumentów,

    d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, miejsce pracy na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3-go   Maja 4 (budynek posiada windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach) .


9.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.


10.Osoby wyłonione w drodze naboru zostaną  powiadomione o wyborze pisemnie.
     Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz z zaświadczeniem  o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie  jego kandydatury.


Dokumenty wymienione w pkt. 7 lit. g, h, i muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 7 za wyjątkiem lit. e, f, j spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

11.Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze    

     Obsługi Interesantów  (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego   w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, z dopiskiem: Dotyczy naboru na  wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale   Architektury i  Budownictwa, w terminie do dnia  26 .09.2016r. włącznie. Za zachowanie wskazanego terminu uznaje się złożenie dokumentów  w  siedzibie  Starostwa  w  dniu  26.09.2016r.


Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.


Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul.  3 Maja 4.


 Kwestionariusz  oraz  Oświadczenie  znajduje się na stronie internetowej lub można go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.


Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Elżbieta Urbaniak Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. U. z 2016r., nr 922, ) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U 2016r., poz. 902 )  z własnoręcznym podpisem. Brak podpisu pod w/w klauzulą spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 Gabriela Lisius

Starosta Wejherowski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij