Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Andrzej Papke, 84-239, Bolszewo

uzasadnienie wyboru Po analizie przedłożonych dokumentów i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że Pan Andrzej Papke spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze i posiada wymagane wykształcenie. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja zaproponowała zatrudnienie Pana Andrzeja Papke w Starostwie Powiatowym w Wejherowie na stanowisku Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W/w wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem planu zarządzania kryzysowego w powiecie, planu operacyjnego funkcjonowania powiatu oraz przepisów regulujących sprawy obronne, obrony cywilnej. Ponadto wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych a także wiedzą z zakresu znajomości przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Propozycja została zatwierdzona decyzją Starosty Wejherowskiego.28.09.2016r

Marek Panek

Sekretarz Powiatu Wejherowskiego

Szczegóły

stanowisko Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

miejsce pracy Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Osobiście w Biurze Obsługi Interesantów (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Treść

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego.

 

1.      Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)      wykształcenie: wyższe magisterskie - preferowane zarządzanie kryzysowe lub specjalizacja obronna,

b)     minimum 5 letni staż pracy w administracji rządowej, samorządowej lub służbie cywilnej,

c)     minimum 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d)     obywatelstwo polskie,

e)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f)       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)    dyspozycyjność po godzinach pracy z możliwością uczestniczenia w szkoleniach, ćwiczeniach oraz  dyżurach operacyjnych.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      wiedza o planowaniu cywilnym, w tym planowanie strategiczne, roczne i operacyjne, ponadto znajomość opracowywania:

-     planu reagowania kryzysowego w powiecie i jego części składowych,

-     planu operacyjnego funkcjonowania powiatu i procedur z niego wynikających,

-    planu obrony cywilnej i planów funkcjonalnych z niego wynikających,

b)    znajomość przepisów regulujących sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

c)    znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,

d)    znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

e)    znajomość   ustawy – kodeks  postępowania  administracyjnego,

f) predyspozycje: umiejętność zarządzania personelem, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiednie planowanie i organizacja pracy, inicjatywa.


3.      Zakres podstawowych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

1)  wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie powiatu:

a)   kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem i planowaniem oraz koordynowaniem   reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie powiatu,

b)   zapewnienie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systematycznego ostrzegania ludności;

2)  wykonywanie zadań związanych z kierowaniem oraz koordynowaniem przygotowań i realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu:

a)  organizowanie warunków do działania obrony cywilnej w stanach nadzwyczajnych,

b)  koordynowanie oraz organizowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej,

c)   prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zadań, kontrolą ich realizacji, koordynacją i kierowaniem działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie gmin powiatu wg wytycznych szefa OC Powiatu,

d)  nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej w jednostkach organizacyjnych powiatu;

3)  współdziałanie z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie realizacji zadań na rzecz ochrony ludności z uwzględnieniem zapewnienia:

a)   bezpieczeństwa i porządku publicznego,

b)   ochrony przeciwpożarowej,

c)   bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego,

d)   ochrony przeciwpowodziowej,

e)   ratownictwa medycznego;

4)  wykonywanie zadań obronnościowych, w tym:

a)   organizowanie funkcjonowania powiatowej komisji lekarskiej kwalifikacji wojskowej ,

b)   przygotowywanie i organizowanie Akcji Kurierskiej na potrzeby Sił Zbrojnych oraz doskonalenie funkcjonowania obsady powiatowej,

c)   zapewnienie funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty na potrzeby obronne;

5) kierowanie pracami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wg ustaleń ustawowych.


 4. Zakres odpowiedzialności:
a)  z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,
b)  z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad     

           ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego.
c)  za powierzone mienie.


5. Zatrudnienie w niepełnym  wymiarze ½ czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych.


6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie   lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.


7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a)   list motywacyjny,

b)   życiorys – curriculum vitae,

c)   kserokopie świadectw pracy a w przypadku zatrudnienia  zaświadczenie o zatrudnieniu,

d)  kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku ich posiadania,

f)  referencje i opinie z poprzednich miejsc pracy w przypadku ich posiadania,

g) wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografią, według ustalonego wzoru ,

h)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie(wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego),

i)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw  publicznych,

j)  kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.


8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)  praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
b)  współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
c)  praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
d)  praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i      szkodliwych warunków pracy,
 e)  nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność  do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.

9. Wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Starostwa Powiatowego  w   Wejherowie.

10. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.


11. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie. Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia wraz z zaświadczeniem o niekaralności i zaświadczeniem lekarskim spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

 

Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g, h, i, muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w terminie do dnia    9 września 2016 r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany jeżeli dokumenty wpłynęły  do Starostwa najpóźniej 9.09.2016r.

 Po upływie terminu, do złożenia dokumentów,  zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul.  3 Maja 4.

Kwestionariusz osobowy oraz druk oświadczenia znajduje się na stronie internetowej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,ul.3 Maja 4 pokój nr.126

Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Elżbieta Urbaniak Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze  zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U z 2016r., poz.902)

 z własnoręcznym podpisem.

Gabriela Lisius

Starosta Wejherowski


 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij