Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

specjalista ds. projektów europejskich

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Irena Romańczuk, Miejscowość Rumia

uzasadnienie wyboru Po analizie przedłożonych dokumentów, przeprowadzeniu egzaminu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że Pani Irena Romańczuk spełnia wszystkie postawione wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalisty ds. projektów UE w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Posiada adekwatne wykształcenie potrzebne do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych a także przydatne doświadczenie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych przy realizacji projektów UE. Pani Irena Romańczuk osiągnęła najwyższy wynik testu kwalifikacyjnego a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością spośród kandydatów znajomością zagadnień związanych z projektami i funduszami UE. Zna dobrze procedury rozliczania i sprawozdawczości projektów UE. W związku z powyższy komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Ireny Romańczuk w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Propozycja została zatwierdzona decyzją Starosty Wejherowskiego.

Szczegóły

stanowisko specjalista ds. projektów europejskich

miejsce pracy Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów (parter) Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać na adres Starostwa, z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich

Treść

OGŁOSZENIE  O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich – specjalista ds. projektów europejskich

1.Wymagania niezbędne, jakie powinni spełniać kandydaci:

a)      wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach lub/i  specjalizacjach: ekonomicznych, zarządzania, marketingu,  europeistyki, prawnych, administracyjnych,

lub wyższe wykształcenie magisterskie plus studia podyplomowe o specjalnościach lub/i kierunkach: z zakresu unii europejskiej; zarządzanie projektami europejskimi; rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych; europeistyki; prawo unii europejskiej; zarządzanie
i ewaluacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej; zarządzanie projektami; rachunkowość; rachunkowość i podatki; pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich; zarządzanie samorządem terytorialnym; zarządzanie operacyjne
w przedsiębiorstwie; controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem; studium kierowników projektów europejskich,

lub wyższe wykształcenie magisterskie plus  min 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe przy realizacji, rozliczania projektów z funduszy europejskich (musi być spełniony minimum jeden z trzech postawionych  wyżej warunków)

b)      min. 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe,

c)      obywatelstwo polskie,

d)     znajomość Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020, funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz zasad realizacji i zarządzania projektami europejskimi

e)      nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,

f)       niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)      biegła znajomość obsługi komputera, wyszukiwania informacji w Internecie i MS WORD, MS EXCELL, MS OUTLOOK oraz MS POWERPOINT,

h)      umiejętność sporządzania zestawień finansowych w MS EXCELL,

i)         umiejętność sporządzania pism i korespondencji urzędowej, zapytań handlowych.

 2. Wymagania  dodatkowe:

a)      znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,

b)      wskazane doświadczenie w pracy w administracji rządowej, samorządowej
lub instytucjach otoczenia biznesu związanej z realizacją (w tym rozliczaniem) projektów infrastrukturalnych lub społecznych dofinansowanych z funduszy europejskich,

c)      predyspozycje: komunikatywność pisemna i ustna, staranność, samodzielność, umiejętność pracy  w  zespole,

d)      umiejętności zawodowe – biegła znajomość zagadnień związanych z zakresem realizowanych    zadań.

3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie obejmował głównie następujące    zadania:

a)      przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji projektów unijnych,

b)      wdrażanie projektów EFS, wdrażanie projektów EFRR, rozliczanie projektów unijnych, projektów PROW, projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, prowadzenie dokumentacji projektów, promocja projektów    UE,

c)      współpraca z Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia-Sopot

d)     prowadzenie spraw wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego     w Wejherowie

Powiat Wejherowski realizuje projekty RPO WP 2014-2020 w ramach z działań 6.1.1 (ZIT), 6.1.2 (ZIT), 5.7, 8.3, 10.1 oraz PROW.


4. Zakres odpowiedzialności:

a)      z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b)      z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c)      za  powierzone  mienie.

5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym dla  pracowników     samorządowych od 01.01.2017 r.

 6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie  lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.


 7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej),

c)      kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach - w przypadku  ich  posiadania,

f)       referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia - w przypadku ich posiadania,

g)      wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografią, według ustalonego wzoru,

h)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego),

i)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

j)        kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jego posiadania.

 8. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku –  również w przypadku kandydatów niepełnosprawnych:

a)      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

b)      współpraca w ramach komórek Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi,

c)      praca związana z przenoszeniem dokumentów,

d)     praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

e)      praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

f)       nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,

g)      wynagrodzenie ustalone jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

 9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej           
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

 10. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie. Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz z zaświadczeniem  o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

 Dokumenty wymienione w pkt. 7 lit. g, h, i, muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 7 za wyjątkiem lit. e, f, j spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać bezpośrednio w Biurze  Obsługi Interesantów  (parter) Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać na adres Starostwa,  z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju  i Programów Europejskich w terminie do dnia 21.10.2016 r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej 21.10.2016 r.

 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Wejherowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu do złożenia dokumentów zostanie ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 Z osobami z w/w listy zostanie przeprowadzony egzamin pisemny dotyczący działania MS Excell, MS Word, wiedzy o RPO WP 2014-2020, kwalifikowalności wydatków, wniosku o płatność, samorządzie terytorialnym.  Z osobami z najwyższą ilością punktów z egzaminu pisemnego zostanie przeprowadza rozmowa kwalifikacyjna. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul.  3 Maja 4.

Kwestionariusz oraz Oświadczenie znajduje się na stronie internetowej lub można go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.

Wyjaśnień w sprawie naboru udziela pani Elżbieta Urbaniak Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.

 Wymagane dokumenty: list motywacyjny  oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 902 )
z własnoręcznym podpisem. Brak podpisu pod w/w klauzulą spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Starosta Wejherowski

Gabriela Lisius


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij