Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

wolne stanowisko urzędnicze

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W WEJHEROWIE

W WYDZIALE KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana :

Pani ANNA MIKUCKA
zamieszkała 84- 200 Wejherowo
/ imię i nazwisko miejsce zamieszkania /

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po analizie przedłożonych dokumentów komisja stwierdziła że Pani Anna Mikucka spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze i posiada wymagane wykształcenie. Pani Anna Mikucka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością życia kulturalnego regionu, funkcjonowania instytucji kultury i środowisk twórczych działających na terenie powiatu, przepisów ustawy o finansach publicznych a także wiedzą z zakresu znajomości przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto zaprezentowała swoją znajomość języka angielskiego. Na zadawane pytania odpowiadała pewnie i rzeczowo. Potrafiła uzasadnić swoje twierdzenia. W związku z powyższy komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Anny Mikuckiej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
Propozycja została zatwierdzona decyzją Starosty Wejherowskiego.


08.12. 2016r.


Marek Panek
Sekretarz Powiatu

Szczegóły

stanowisko wolne stanowisko urzędnicze

miejsce pracy Wydział Kultury i Spraw Społecznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów (parter), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych

Treść

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA WOLNE  
STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych.


1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a) wykształcenie: wyższe magisterskie,

b) co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej,

c) znajomość  przepisów  ustawy KPA,

d) znajomość  przepisów  ustawy  o samorządzie  powiatowym,

e) obywatelstwo polskie,

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni spraw publicznych,

g) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.


2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów  ustawy o finansach publicznych,      

b) kreatywność, staranność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka osobista i miła aparycja,

c) dyspozycyjność,

d) prawo jazdy kat. B,

e) posiadanie wiedzy ogólnej na temat powiatu wejherowskiego,

f) znajomość życia  kulturalnego  regionu, funkcjonowania instytucji kultury i środowisk twórczych  

    działających na terenie powiatu,

g) dobra znajomość języka angielskiego

h) dobra znajomość programów komputerowych (MS Office),


3. Zakres podstawowych  zadań realizowanych na tym stanowisku będzie następujący:

a) obsługa finansowa wydziału, w tym: przygotowywanie budżetu, sporządzanie zaangażowań

     finansowych, opisywanie faktur,

b) sprawy związane z obsługą delegacji zagranicznych,

c) kreowanie działań mających wpływ na współpracę z partnerami zagranicznymi,

d) organizacja imprez kulturalnych,

e) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa.

 

4. Zakres odpowiedzialności z tytułu powierzonych obowiązków służbowych:

a)      z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b)      z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad

ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego.

c)      za powierzone mienie.


5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników  samorządowych.


6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie  lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.


7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

c)      kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)      kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku  ich  posiadania,

f)       referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

g)      wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografią, według ustalonego wzoru ,

h)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat

zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego),


i)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw  publicznych,

j)        kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.


8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

b)      współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,

c)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

d)      praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych 

i szkodliwych warunków pracy,

e)      nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność  do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.


9. Wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Starostwa Powiatowego     w Wejherowie.


10.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób     niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.


11. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie.  Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz  z zaświadczeniem  o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie  jego kandydatury.


Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g, h, i  muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, j spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać  w Biurze Obsługi Interesantów  (parter), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa,  z dopiskiem: Dotyczy naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych, w terminie do dnia 18.11.2016r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany jeżeli dokumenty wpłynęły  do Starostwa najpóźniej 18.11.2016r.


Po upływie terminu, do złożenia dokumentów,  zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.


Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul.  3 Maja 4.


 Kwestionariusz  oraz  Oświadczenie  znajduje się na stronie internetowej lub można
go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.


Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Elżbieta Urbaniak Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, muszą być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U z 2016r., poz.902) z własnoręcznym podpisem. Brak podpisu pod ww. klauzulą spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij