Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko pani Alicja Hilla, Miejscowość Reda

uzasadnienie wyboru Po analizie przedłożonych dokumentów i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Alicji Hilla na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie. Według oceny członków komisji Pani Alicja Hilla przedstawiła bardzo dobrą i szeroką koncepcję programową, organizacyjną i ekonomiczną kierowania Domem Pomocy Społecznej w Wejherowie. W/w wykazała się dobra znajomością ustawy z zakresu pomocy społecznej i przepisów wykonawczych ,a także wiedzą ogólną na temat roli i zadań administracji publicznej. Posiada znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno- finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa. Ponadto Pani Alicja Hilla ma doświadczenie administracyjne, które przydatne jest na w/w stanowisku. W związku z powyższym komisja zaproponowała zatrudnienie w/w na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie

Szczegóły

stanowisko dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie

miejsce pracy Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów (parter), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych

Treść

Załącznik nr 1
Uchwały nr V/291/16
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15.11.2016r.


ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 
dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie

 


1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)  ukończone  studia  wyższe,

b)  co najmniej 6-letni staż pracy w pomocy społecznej w tym 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

c) specjalizację z  zakresu organizacji pomocy społecznej lub ukończone studia podyplomowe, w których w programie uwzględniono minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

d)    obywatelstwo polskie,

e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f)  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

 

2.Wymagania dodatkowe:

a) bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie i  działalność  Domu Pomocy  Społecznej w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących samorządu powiatowego i finansów publicznych,

b) doświadczenie w kontaktach z osobami starszymi i niepełnosprawnymi intelektualnie,

c) umiejętność podejmowania decyzji, zarządzania finansami, dobrej organizacji pracy oraz efektywnego kierowania pracą zespołu ludzi,

d) predyspozycje: komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, inicjatywa, systematyczność.

 

3.Główne obowiązki:

a)    kierowanie jednostką i właściwym funkcjonowaniem DPS oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

b)   ustalanie planów działania jednostki , w tym koncepcji  standaryzacji Domu,

c)    realizowanie polityki kadrowej,

d)   zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki,

e)    opracowanie planu finansowego jednostki i sprawozdań z jego wykonania,

f)    nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych DPS,

g) nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej,

h) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług               w DPS, promocja Domu,

i) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań DPS.

4. Zakres odpowiedzialności:

a)  z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  zasad  ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie.

 5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników samorządowych.

 6. Wymagane dokumenty:

a)    pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do naboru na stanowisko,

b)   życiorys  z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, zawierający w szczególności przebieg pracy w instytucjach pomocy społecznej (CV),

c)    list motywacyjny,

d)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z fotografią, według ustalonego wzoru,

e)    pisemna koncepcja programowa, organizacyjna i ekonomiczna kierowania jednostką,

f)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz specjalizację,

g)   kserokopie świadectw pracy ( lub  zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy) dokumentujących wymagany staż pracy,

h)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,

i)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach - w przypadku ich posiadania,

j)     referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia - w przypadku ich posiadania,

k)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie                  z pełni praw publicznych,

l)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat  zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

m)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych  związanych z  dysponowaniem środkami publicznymi,

n)   kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.

 7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie,

b)      współpraca z innymi jednostkami i osobami prawnymi w zakresie zadań jednostki,

c)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

d)     praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych  i szkodliwych warunków pracy,

e)      nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność  do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,

f)       wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Zarządzenia Starosty w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia.

8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.


Dokumenty wymienione w pkt 6 lit. d, k, l, m muszą być złożone według ustalonego wzoru. Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 6 za wyjątkiem lit. i, j, n spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów (parter) Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa,  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, w terminie do dnia 30.11.2016r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej   30.11.2016r.

 Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego pisemnie na wskazany adres lub telefonicznie.

 Nie stawienie się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako odstąpienie od ubiegania się o stanowisko.

 Zastrzega się nie wyłonienie żadnego kandydata do zatrudnienia w przypadku nie spełniania przez nich oczekiwań pracodawcy.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. 3 Maja 4.

 Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz                   z zaświadczeniem  o niekaralności spowoduje odrzucenie  jego kandydatury.

 Kwestionariusz osobowy oraz druk oświadczenia znajduje się na stronie internetowej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.

 Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Danuta Ptach - Główny Specjalista nr tel. 58 572-94-17.


Uwaga!

Wymagane dokumenty: list motywacyjny lub  CV, muszą być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U z 2016r., poz. 902)

 z własnoręcznym podpisem. Brak podpisu pod w/w klauzulą spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij