Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko Bogdan Ferra, Miejscowość Puck

uzasadnienie wyboru Po analizie przedłożonych dokumentów komisja stwierdziła, że Pan Bogdan Ferra spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze i posiada wymagane wykształcenie . W rozmowie kwalifikacyjnej jaka się odbyła Pan Bogdan Ferra wykazał się dobrą znajomością zagadnień związanych z podatkiem VAT i jego rozliczaniem. Wykazał się wiedzą z zakresu ustawy kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie powiatowym. W związku z powyższym komisja po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej zaproponowała zatrudnienie Pana Bogdana Ferra w Starostwie Powiatowym w Wejherowie na stanowisku urzędniczym w Wydziale Finansowym. Propozycja została zatwierdzona decyzją Starosty Wejherowskiego.

Szczegóły

stanowisko nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym

miejsce pracy Wydział Finansowy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów (parter), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym

Treść

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo,

ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze w  Wydziale Finansowym1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)      Wykształcenie wyższe .

b)      Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu podatku VAT.

c)      Minimum 3 letni staż pracy w obszarze spraw związanych z rozliczaniem podatku VAT.

d)     Obywatelstwo polskie.

e)      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

f)       Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, lub umyślne przestępstwo

           skarbowe.


2.Wymagania dodatkowe:

a)      Kursy, szkolenia/ studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, finansów publicznych.

b)      Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy  tj. ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy   o rachunkowości, ustawy ordynacja podatkowa, Kodeks karno – skarbowy.

c)      Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.

d)      Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

e)      Preferowane doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej (w tym w Urzędzie Skarbowym) na stanowisku związanym z rozliczeniem podatku VAT.   

f)       Predyspozycje: dyspozycyjność, wnikliwość, staranność, samodzielność.

g)      Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole.

h)      Umiejętność wnikliwej analizy i interpretacji przepisów prawnych.

i)        Znajomość obsługi urządzeń biurowych.


3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

a) Centralizowanie danych zawartych w cząstkowych deklaracjach VAT oraz cząstkowych rejestrach sprzedaży i rejestrach zakupów sporządzanych przez jednostki organizacyjne powiatu objęte „centralizacją rozliczeń VAT”.

b)      Ustalanie ostatecznego wyniku podatkowego VAT Powiatu na postawie zebranych danych.

c)      Prowadzenie  ewidencji finansowo – księgowej związanej ze scentralizowanym podatkiem VAT.

d)     Terminowe składanie deklaracji VAT i innych informacji oraz dokumentów w zakresie rozliczeń VAT Powiatu właściwym organom administracji.

e)      Terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego podatku należnego.

f)       Sporządzanie korekt  zbiorczych deklaracji VAT.

g)      Przygotowywanie wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów ustawy o VAT na wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu objętych centralizacją.

h)      Koordynowanie współpracy między jednostkami organizacyjnymi, a zewnętrznymi doradcami w celu uzyskania opinii podatkowej.

i)        Wspieranie jednostek organizacyjnych przy kontrolach przeprowadzanych przez organy podatkowe.

j)        Występowanie do Ministra Finansów o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.

k)      Aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych VAT.

l)        Prowadzanie korespondencji z organami podatkowymi w zakresie podatku VAT  w ramach Powiatu.

m)    Bieżące śledzenie zmian w prawa w zakresie podatku VAT.

n)      Aktualizacja procedur/ instrukcji w zakresie rozliczania podatku VAT związana  ze zmianą  obowiązującego prawa.

o)      Analiza kwalifikowalności VAT przy projektach i programach unijnych.

p)      Ustalanie zasad obliczania wskaźnika do odliczonego podatku VAT.

r)       Przeprowadzanie czynności sprawdzających poprawność dokumentowania i rozliczania podatku VAT przez jednostki organizacyjne powiatu objęte centralizacją.


4. Zakres odpowiedzialności:

a)      z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b)      z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,   

zasad  ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c)      za powierzone mienie.


5.  Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników    

         samorządowych.


6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie  lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.


7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

c)      kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych w przypadku  ich  posiadania,

f)       referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

g)      wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografią, według ustalonego wzoru ,

h)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego),

i)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie  z pełni praw  publicznych,

j)        kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.


8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

b)      współpraca w ramach komórek Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi,

c)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

d)     praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych     i szkodliwych warunków pracy,

e)      nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność  do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,

f)       wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Starostwa Powiatowego  w Wejherowie.


9.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej   i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.


10.Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie. 

     Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz  z zaświadczeniem  o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie  jego kandydatury.


Dokumenty wymienione w pkt  7 lit. g, h, i  muszą być złożone według ustalonego wzoru. Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt  7 za wyjątkiem lit. e, f, j spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać  w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Wejherowie  (parter), przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa,  z dopiskiem: Dotyczy naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale  Finansowym , w terminie do dnia  9.12.2016r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej   9.12.2016r.


Po upływie terminu, do złożenia dokumentów,  zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.


Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul.  3 Maja 4.


 Kwestionariusz  oraz  Oświadczenie  znajduje się na stronie internetowej lub można
go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.


Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Elżbieta Urbaniak Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny lub  CV, muszą być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U z 2016r., poz. 902)

 z własnoręcznym podpisem. Brak podpisu pod w/w klauzulą spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij