Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

stanowisko urzędnicze

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko Milena Sztygiel, Miejscowość Wejherowo

uzasadnienie wyboru Po analizie przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja, stwierdziła że Pani Milena Sztygiel spełnia postawione minimalne wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz posiada wymagane wykształcenie. W naborze do Lokalnego Punktu Informacyjnego złożono jedną aplikacje. W związku z powyższym komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Mileny Sztygiel w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Propozycja została zatwierdzona decyzją Starosty Wejherowskiego.

Szczegóły

stanowisko stanowisko urzędnicze

miejsce pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów (parter), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich

Treść

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie 


          OGŁOSZENIE  O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich
do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie

 1.Wymagania niezbędne, jakie powinni spełniać kandydaci:

a)      wykształcenie wyższe,

b)      min. 1 roczne udokumentowane doświadczenie zawodowe w realizowaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich lub udzielaniu informacji o Funduszach Europejskich,

c)      znajomość Funduszy Europejskich i wszystkich programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020, znajomość oficjalnych portali krajowych i regionalnych dotyczących funduszy unijnych, znajomość zapisów „Standardów Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”,

d)     nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni   praw publicznych,

e)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       biegła znajomość obsługi komputera i MS OFFICE,

g)      znajomość zapisów „Standardy Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” oraz „Zakres zadań związanych z prowadzeniem sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Pomorskim”.,

h)      znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.

 2. Wymagania  dodatkowe:

a)        wskazane doświadczenie w pracy w administracji rządowej, samorządowej lub instytucjach otoczenia biznesu związanej z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w tym europejskich lub w pracy konsultanta w punkcie informacyjnym Funduszy Europejskich

b)         predyspozycje: komunikatywność pisemna i ustna, staranność, samodzielność, umiejętność pracy  w  zespole,

c)        umiejętności zawodowe - znajomość zagadnień związanych z zakresem realizowanych zadań

d)       preferowane  wykształcenie wyższe na kierunkach lub/i  specjalizacjach:

ekonomicznych, zarządzania, marketingu, europeistyki, prawnych, administracyjnych,

 

lub wyższe wykształcenie plus studia podyplomowe o specjalnościach lub/i kierunkach: z zakresu unii europejskiej; zarządzanie projektami europejskimi; rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych; europeistyki; prawo unii europejskiej; zarządzanie
i ewaluacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej; zarządzanie projektami; rachunkowość; rachunkowość i podatki; pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich; zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie; controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem; studium kierowników projektów europejskich,

3.Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie obejmował głównie następujące zadania:

a)        specjalisty d.s. Funduszy Europejskich – konsultanta konsultacji bezpośredniej ogólnej, w szczególności bezpośrednia, pisemna i telefoniczna obsługa klienta polegająca na: diagnozie potencjalnego beneficjenta, udzielaniu informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu oraz o projektach dofinansowanych z FE, w siedzibie LPI FE oraz w trakcie Mobilnych Punktów Informacyjnych, wyjazdów plenerowych i festynów  (również w weekendy),

b)         inne zadania zlecone przez bezpośrednich przełożonych wynikające z  zapisów „Standardów Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” 
 oraz „Zakresu zadań związanych z prowadzeniem sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Pomorskim” .

 4.Zakres odpowiedzialności:

a)        z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b)        z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c)         za  powierzone  mienie.

5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym dla  pracowników samorządowych.

 6. Umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do końca  okresu  trwania umowy
z Województwem Pomorskim  na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich w Wejherowie tj. do 31.12.2020 r.

Umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu, w przypadku zaprzestania przez Powiat Wejherowski prowadzenia Lokalnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich lub/i w przypadku  nieuzyskania przez pracownika pozytywnego certyfikatu, o którym mowa w „Standardach Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” 

 7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a)        list motywacyjny,

b)         życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej),

c)        kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)       kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

e)         kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach - w przypadku  ich  posiadania,

f)          referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia - w przypadku ich posiadania,

g)        wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografią, według ustalonego wzoru,

h)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego),

i)          oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

j)           kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jego posiadania.

 8. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku –  również w przypadku kandydatów niepełnosprawnych:

a)        wymagany kontakt telefoniczny, pisemny  i bezpośredni z klientami LPI FE,

b)         praca wymaga przemieszczania się na terenie powiatu puckiego, wejherowskiego oraz kartuskiego oraz do GPI w Gdańsku i wewnątrz budynku, możliwe obowiązkowe szkolenia w innych miastach na terenie Polski,

c)         praca związana z przenoszeniem dokumentów,

d)        praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

e)         miejsce pracy parter i piętro budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 (budynek posiada windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny, ciągi komunikacyjne  i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach).

 9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

 10. Osoby wyłonione w drodze naboru zostaną  powiadomione o wyborze pisemnie. Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz z zaświadczeniem  o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

 Dokumenty wymienione w pkt. 7 lit. g, h, i, muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 7 za wyjątkiem lit. e, f, j spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

  11. Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać bezpośrednio w Biurze  Obsługi Interesantów  (parter) Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać na adres Starostwa,  z dopiskiem: Dotyczy naboru Specjalisty Funduszy Europejskich do  Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wydziale Rozwoju  i Programów Europejskich w terminie do dnia 30.12.2016 r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej 30.12.2016 r.

 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Wejherowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami spełniającymi wymogi zostanie przeprowadza rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul.  3 Maja 4.

 Kwestionariusz oraz Oświadczenie  znajduje się na stronie internetowej lub można go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.

Standardy Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Zakres zadań związanych z prowadzeniem sieci Punktów Informacyjnych Funduszu Europejskich w Województwie Pomorskim

znajdują się na stronie internetowej lub można je otrzymać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.

Wyjaśnień w sprawie naboru udziela pani Elżbieta Urbaniak Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.

 Wymagane dokumenty: list motywacyjny  oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U z 2016r., poz. 902 )
z własnoręcznym podpisem.
Brak podpisu pod w/w klauzulą spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij