Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko ANNA WARGOWSKA, Miejscowość Reda

uzasadnienie wyboru Po analizie przedłożonych dokumentów komisja stwierdziła, że Pani Anna Wargowska posiada wymagane wykształcenie oraz spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze. Pani Anna Wargowska wykazała się dobrą znajomością przepisów Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy a także wiedzą z zakresu znajomości przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Anny Wargowskiej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie na stanowisku urzędniczym w Wydziale Komunikacji. Propozycja została zatwierdzona decyzją Starosty Wejherowskiego.

Szczegóły

stanowisko wolne stanowisko urzędnicze

miejsce pracy Wydział Komunikacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów (parter), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji

Treść

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA WOLNE  
STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji.


1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)      wykształcenie wyższe,

b)     minimum 1 rok stażu pracy w administracji rządowej lub samorządowej,

c)      obywatelstwo polskie,

d)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)      biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,

2. Wymagania dodatkowe:    

a)      znajomość przepisów ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

b)      znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 814 ze zm.)

c)      znajomość ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U.
z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

d)     znajomość przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t Dz. U. z 2016 r. poz. 627 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

e)      predyspozycje: wnikliwość, staranność, dokładność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie obejmował w szczególności:

Zadania główne:

a)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,

b)      prowadzenie spraw związanych z cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami,

c)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i zatrzymywaniem praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, legitymacji instruktorów, pozwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,

d)     prowadzenie spraw dotyczących skierowania kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, badania lekarskie, badania  psychologiczne, kurs reedukacyjny,

e)      prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów.

Zadania dodatkowe:

a)      prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania,

b)      archiwizacja dokumentów.

4. Zakres odpowiedzialności:

a)      z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b)      z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,          zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c)      za powierzone mienie.

5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników  samorządowych.

6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej    przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego  naboru.

7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej),

c)      kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku  ich        posiadania,

f)       referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

g)      wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografią, według ustalonego wzoru ,

h)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat

zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru Karnego),

i)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

j)        kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.

8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku – w przypadku kandydatów    niepełnosprawnych:

    a) wymagany kontakt telefoniczny z interesantami,

 b) praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku,

    c) praca związana z przenoszeniem dokumentów,

    d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

    e) miejsce pracy na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3-go Maja 4 (budynek posiada windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny, ciągi   komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach).

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób     niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

10.Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie.

      Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia wraz z zaświadczeniem o niekaralności i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

 Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g, h, i  muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów  (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa,  z dopiskiem: Dotyczy naboru  na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji, w terminie do dnia
27.01.2017 r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej 27.01.2017 r.

 Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.


Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu a następnie z trzema osobami z najwyższą ilością punktów z egzaminu pisemnego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul. 3 Maja 4.


 Kwestionariusz  oraz  Oświadczenie  znajduje się na stronie internetowej lub można
go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.


Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Elżbieta Urbaniak Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze  zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 202)
z własnoręcznym podpisem. Brak podpisu pod w/w klauzulą spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.


Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij