Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11
fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i programów Europejskich

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru Komisja postanowiła nie rozstrzygać konkursu, ze względu na niewykazanie się dostateczną wiedzą kandydatów, z zakresu znajomości Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020, zasad realizacji i zarządzania projektami europejskimi.

Szczegóły

stanowisko nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i programów Europejskich

miejsce pracy WydziałRozwoju i Programów Europejskich

termin składania ofert

Treść

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich

 

OGŁOSZENIE  O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich

 

1.Wymagania niezbędne, jakie powinni spełniać kandydaci:

 a) wykształcenie wyższe na kierunkach lub/i  specjalizacjach : ekonomicznych, zarządzania, marketingu,  europeistyki, prawnych, administracyjnych,

lub wyższe wykształcenie plus studia podyplomowe o specjalnościach lub/i kierunkach: z zakresu unii europejskiej; zarządzanie projektami europejskimi; rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych; europeistyki; prawo unii europejskiej; zarządzanie i ewaluacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej; zarządzanie projektami; rachunkowość; rachunkowość i podatki; pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich; zarządzanie samorządem terytorialnym; zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie; controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem; studium kierowników projektów europejskich,

lub wyższe wykształcenie magisterskie plus min 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe przy realizacji, rozliczania projektów z funduszy europejskich (musi być spełniony minimum jeden z trzech postawionych  wyżej warunków)

 b) min. 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe,

c) znajomość Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020, funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz zasad realizacji i zarządzania projektami europejskimi w JST – zwłaszcza finansowanych z EFS,

d) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni  praw publicznych,

e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) biegła znajomość obsługi komputera i MS WORD, MS EXCELL, MS OUTLOOK
oraz MS POWERPOINT,

g) umiejętność sporządzania zestawień finansowych w MS EXCELL,

h) umiejętność sporządzania pism i korespondencji urzędowej, zapytań handlowych,

i) umiejętność sporządzania wniosków o płatność w GWA,

j) znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym.

 2.Wymagania  dodatkowe:

 a) wskazane doświadczenie w pracy w administracji rządowej, samorządowej lub instytucjach otoczenia biznesu związanej z realizacją (w tym rozliczaniem) projektów infrastrukturalnych lub społecznych dofinansowanych z funduszy europejskich

b) predyspozycje: komunikatywność pisemna i ustna, staranność, samodzielność, umiejętność pracy  w  zespole,

c) umiejętności zawodowe - znajomość zagadnień związanych z zakresem realizowanych    zadań.

3.Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie obejmował głównie następujące    zadania:

- specjalista d.s. Funduszy Europejskich – przygotowywanie dokumentacji do projektów   

   unijnych i aplikacji, wniosków aplikacyjnych wraz załącznikami

-  rozliczanie projektów unijnych, sporządzanie wniosków o płatność,   prowadzenie dokumentacji projektów, prowadzenie spraw projektów w działaniu 6.1, 6.2 i 5.7 promocja projektów    UE,

-  współpraca z Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia-Sopot

-  prowadzenie spraw wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego

    w Wejherowie,

Powiat Wejherowski realizuje lub rozlicza projekty RPO WP 2014-2020 w ramach z działań 6.1.1 (ZIT), 6.2.1 (ZIT), 5.7, 8.3, 10.1, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz PROW.

 
  4.Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za  powierzone  mienie.

5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym dla  pracowników     samorządowych.

 6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej   przedłużenie  lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. Planowane stanowisko: specjalista lub podinspektor.


 7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej),

c) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach - w przypadku         ich  posiadania,

f) referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia - w przypadku ich posiadania,

g) wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografią, według ustalonego wzoru ,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego),

i)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

j)   kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jego posiadania.

 8. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku –  również w przypadku kandydatów niepełnosprawnych:

a) wymagany kontakt telefoniczny, pisemny i bezpośredni ze współpracownikami urzędu

b) praca związana z przenoszeniem dokumentów,

c) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

d) miejsce pracy piętro budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 (budynek posiada windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny, ciągi komunikacyjne  i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach).

 9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej         
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

 10. Osoby wyłonione w drodze naboru zostaną  powiadomione o wyborze pisemnie. Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz z zaświadczeniem  o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

 Dokumenty wymienione w pkt. 7 lit. g, h, i, muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 7 za wyjątkiem lit. e, f, j spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

  11. Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać bezpośrednio w Biurze  Obsługi Interesantów  (parter) Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać na adres Starostwa,  z dopiskiem: Dotyczy naboru Specjalisty Funduszy Europejskich w Wydziale Rozwoju  i Programów Europejskich w terminie do dnia 13.06.2017 r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej 13.06.2017 r.

 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Wejherowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełniają wymagania niezbędne zostanie przeprowadzony egzamin pisemny. Z osobami z najwyższą ilością punktów z egzaminu pisemnego zostanie przeprowadza rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul.  3 Maja 4.

 Kwestionariusz (27 KB) oraz  Oświadczenie (25 KB) znajduje się na stronie internetowej lub można go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.

Wyjaśnień w sprawie naboru udziela pani Elżbieta Urbaniak Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.

 Wymagane dokumenty: list motywacyjny  oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze  zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U z 2016r., poz.902 ze zm. ) z własnoręcznym podpisem.

 Brak podpisu pod w/w klauzulą spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Starosta Wejherowski

Gabriela Lisius


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij