Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko do spraw egzekucji w administracji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Grzegorz Dziewięcin, Miejscowość: Wejherowo

uzasadnienie wyboru Po analizie przedłożonych dokumentów komisja stwierdziła że Pan Grzegorz Dziewięcin spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze d/s Egzekucji w Administracji i posiada wymagane wykształcenie.Pan Grzegorz Dziewięcin podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomością przepisów o samorządzie powiatowym oraz znajomością przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisów ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym komisja zaproponowała zatrudnienie Pana Grzegorza Dziewięcina w Starostwie Powiatowym w Wejherowie na stanowisko d/s Egzekucji w Administracji. Propozycja została zatwierdzona decyzją Starosty Wejherowskiego.

01.02.2018 r.
Marek Panek
Sekretarz Powiatu

Szczegóły

stanowisko Samodzielne stanowisko do spraw egzekucji w administracji

miejsce pracy Samodzielne stanowisko do spraw egzekucji w administracji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko do spraw egzekucji w administracji

Treść

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

- Samodzielne stanowisko do spraw egzekucji w administracji


  1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)      wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja,

b)      minimum 5-letni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,

c)      doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostce sektora finansów publicznych,

d)     umiejętność obsługi Internetu i komputera w środowisku Office,

e)      obywatelstwo polskie,

f)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)      znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

i)        znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,

j)        znajomość przepisów ustawy o ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

k)      znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.


  1. Wymagania dodatkowe:       

a)      znajomość przepisów ustawy o dyscyplinie finansów publicznych,

b)      umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

c)      predyspozycje: wnikliwość, staranność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy  w  zespole,

d)     orientacja  w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów.

 

  1. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

a)      wykonywanie czynności i reprezentowanie wierzyciela w ramach postępowań egzekucyjnych w administracji, w których kompetencje wierzyciela wykonuje Powiat Wejherowski, Starosta Wejherowski, Zarząd Powiatu Wejherowskiego lub jednostka organizacyjna Powiatu Wejherowskiego,

b)      wykonywanie czynności egzekucyjnych i prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach, w których organem egzekucyjnym jest Starosta Wejherowski lub Zarząd Powiatu Wejherowskiego, w tym pełnienie funkcji egzekutora w tych postępowaniach,

c)      podejmowanie czynności urzędowych, w tym wydawanie przewidzianych prawem postanowień, decyzji i zaświadczeń w imieniu i z upoważnienia wierzyciela i organu egzekucyjnego.


  1. Zakres odpowiedzialności:

a)      z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b)      z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad  ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c)      za powierzone mienie.


  1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników   samorządowych.

  1. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie  lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

  1. Należy złożyć następujące dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

c)      kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku  ich  

posiadania,

f)       referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

g)      wypełniony kwestionariusz osobowy według ustalonego wzoru wraz z fotografią,

h)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru Karnego),

i)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw  publicznych,

j)        kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.


  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:   

a)      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

b)      współpraca w ramach komórek Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi,

c)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

d)     praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych 

i szkodliwych warunków pracy,

e)      nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność  do budynku, do   pomieszczeń biurowych i sanitarnych,

f)       wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Starostwa Powiatowego   w Wejherowie.


  1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

  1. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie.  Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz  z zaświadczeniem  o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie  jego kandydatury.

Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g, h, i  muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, j, spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów  (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa,  z dopiskiem: Dotyczy naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko do spraw egzekucji w administracji w terminie do dnia 19.01.2018 r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany jeżeli dokumenty wpłynęły  do Starostwa najpóźniej 19.01.2018 r.


Po upływie terminu, do złożenia dokumentów,  zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.


Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul.  3 Maja 4.


 Kwestionariusz  oraz  Oświadczenie  znajduje się na stronie internetowej lub można
go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.


Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Elżbieta Urbaniak Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U z 2016r., poz. 902 ze zm.)

 z własnoręcznym podpisem. Brak podpisu pod w/w klauzulą spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

Starosta Wejherowski

Gabriela Lisius

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij