Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko Katarzyna Lieder, Miejscowość Przetoczyno

uzasadnienie wyboru Po analizie przedłożonych dokumentów komisja stwierdziła że Pani Katarzyna Lieder spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym - Referacie Administracyjno-Gospodarczym i posiada wymagane wykształcenie. Pani Katarzyna Lieder podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomością przepisów o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. Ponadto wykazała się znajomością przepisów o rzeczach znalezionych i ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów . W związku z powyższym komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Katarzyny Lieder w Starostwie Powiatowym w Wejherowie na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym - Referacie Administracyjno - Gospodarczym.
Propozycja została zatwierdzona decyzją Starosty Wejherowskiego.

Szczegóły

stanowisko wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym

miejsce pracy Wydział Organizacyjny-Referat Administracyjno-Gospodarczy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym w Referacie Administracyjno-Gospodarczym

Treść


OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w  Wydziale Organizacyjnym – Referacie Administracyjno – Gospodarczym.

 1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)   wykształcenie wyższe ekonomiczne,

b)  co najmniej  siedmioletni staż pracy w administracji publicznej,

c)   udokumentowane co najmniej trzy lata pracy w zakresie prowadzenia ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

d)  znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

e)   znajomość i umiejętność stosowania przepisów KPA,

f)   znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,

g)  znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

h)  znajomość przepisów ustawy o rzeczach znalezionych,

i)    znajomość ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, 

j)    znajomość pakietu  Microsoft Office,

k)  obywatelstwo polskie,

l)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 2.Wymagania dodatkowe:      

a)   kreatywność, staranność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy  w  zespole, wysoka kultura osobista,

b) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

c)   mile widziane udokumentowane, odbyte kursy i szkolenia prowadzenia środków trwałych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz znajomość obsługi oprogramowania Finansowo - Księgowego PUMA, moduł Środki Trwałe.

 3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

a)     prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych oraz wyposażenia podlegającego ewidencji ilościowej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,

b)     ewidencja gruntów stanowiących mienie powiatu,

c)     zapewnianie bieżącej i sprawnej obsługi finansowo-księgowej dot. środków trwałych,

d)     uzgadnianie sald dot. środków trwałych z Referatem Księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e)     prowadzenie spraw związanych z likwidacją, sprzedażą oraz zakupem środków trwałych, pozostałych środków trwałych,

f)      uczestnictwo i  rozliczanie inwentaryzacji,

g)     sporządzanie spisów inwentarzowych majątku Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

h)     prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i)      wystawianie faktur w zakresie pełnionych obowiązków,

j)      przygotowywanie umów w zakresie pełnionych obowiązków.

 4. Zakres odpowiedzialności:

a)     z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b)     z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad  ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c)     za powierzone mienie.

 5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników   samorządowych.

 6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie  lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a)     list motywacyjny,

b)     życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

c)     kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

e)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku  ich posiadania,

f)      referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

g)     wypełniony kwestionariusz osobowy według ustalonego wzoru wraz z fotografią,

h)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru Karnego),

i)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw  publicznych,

j)      kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.

 8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:   

a)     praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

b)     współpraca w ramach komórek Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi,

c)     praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

d)     praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych 

i szkodliwych warunków pracy,

e)     nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność  do budynku, do   pomieszczeń biurowych i sanitarnych,

f)      wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Starostwa Powiatowego   w Wejherowie.

 9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

 10. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie.  Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz  z zaświadczeniem  o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie  jego kandydatury.


Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g, h, i  muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, j, spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów  (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa,  z dopiskiem: Dotyczy naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym w Referacie Administracyjno-Gospodarczym  w terminie do dnia 02.02.2018 r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany jeżeli dokumenty wpłynęły  do Starostwa najpóźniej 02.02.2018 r.


Po upływie terminu, do złożenia dokumentów,  zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.


Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul.  3 Maja 4.


 Kwestionariusz  oraz  Oświadczenie  znajduje się na stronie internetowej lub można
go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.


Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Elżbieta Urbaniak Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U z 2016r., poz. 902 ze zm.)

 z własnoręcznym podpisem. Brak podpisu pod w/w klauzulą spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.


Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij