Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Kierownik Działu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Andrzelina Odwald , Bolszewo

uzasadnienie wyboru Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 02.07.2018 r.
Pani Andrzelina Odwald posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
Wyłoniona w wyniku konkursu osoba, w ocenie komisji rekrutacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością wymaganych przepisów. Na przygotowany zestaw pytań z w/w przepisów kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi uzyskując najwyższą ilość punktów.

Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości oraz sposób myślenia kandydata. W opinii komisji, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, osoba ubiegająca się o zatrudnienie wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku. W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Andrzelina Odwald posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na w/w stanowisku.ALICJA HILLA
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Wejherowo, dn. 25.07.2018 r.

Szczegóły

stanowisko Kierownik Działu

miejsce pracy Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego 1

Treść

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W WEJHEROWIE
PRZY UL. PRZEBENDOWSKIEGO 1
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
KIEROWNIK DZIAŁU
w dziale Administracyjno - Gospodarczym
  1. Wymagania niezbędne:
1)     wykształcenie: wyższe,
2)     staż pracy: minimum 5 lat stażu pracy, w tym 3 na stanowisku kierowniczym,
3)     obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 902 ze zm.),
4)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)     cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
7)     inne wymagania wskazane przez pracodawcę: znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 395 ze zm.)
8)     bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel,
9)     doświadczenie zawodowe na kierowniczym stanowisku, 
10)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
  1. Wymagania dodatkowe: 
1)     umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem,
2)     umiejętność podejmowania decyzji, analitycznego myślenia,
3)     sumienność i dyspozycyjność, komunikatywność,
4)     odporność na stres, pracę pod presją czasu,
5)     wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne,
6)     bardzo dobra znajomość procedur sprawowania nadzoru,
7)     umiejętność obsługi komputera i programów MS Office.
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)     Planowanie zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe, gospodarcze i biurowe.
2)     Nadzorowanie przygotowania jadłospisów i posiłków dla mieszkańców DPS
w uzgodnieniu z dietetykiem.
3)     Sporządzanie zapotrzebowania żywnościowego i raportów żywieniowych.
4)     Prowadzenie dokumentacji HACCP.
5)     Odpowiedzialność za transport samochodowy w DPS.
6)     Kontrolowanie wydatków w zakresie zasobów finansowych przeznaczonych na zadania Działu.
7)     Planowanie budżetu, przygotowywanie sprawozdań, dokonywanie wydatków.
8)     Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz sprawozdań rzeczowo – finansowych.
9)     Zarządzanie pracą pracowników Działu.
10)  Opracowywanie, wdrażanie, monitorowanie procedur, strategii i standardów pracy pracowników Działu.
11)  Zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie
o przestrzeganie zasad BHP oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony ppoż.
  1. Warunki pracy:
1)   Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Przebendowskiego 1.
2)   Wymiar: 1/1 etatu.
  1. Wymagane dokumenty:
1)     list  motywacyjny zawierający nr telefonu oferenta,
2)     życiorys – curriculum vitae,
a)      kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
b)     kserokopie świadectw pracy, w przypadku posiadania takich,
c)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, w przypadku posiadania takich,
d)     referencje, w przypadku posiadania takich,
e)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
f)      oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g)     oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku, na który trwa nabór,
h)     aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej
w Wejherowie, przy ul. Przebendowskiego 1, 84-200 Wejherowo w godzinach urzędowania (07:30 – 15:30) w terminie nieprzekraczalnym: 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o naborze na stronach BIP,  osobiście lub pocztą. W przypadku posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą elektroniczną na adres: dpswejherowo@gmail.com. Składane dokumenty powinny zawierać dopisek: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik działu w dziale Administracyjno - Gospodarczym
Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronach BIP oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe powinny zostać opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz  art. 9 ust. 2 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”z własnoręcznym podpisem. Brak podpisu pod w/w klauzulą spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
 Ponadto informuję, że:
1)     Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest:
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego 1 84-200  Wejherowo
2)     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@dpswejherowo.com.pl
3)     Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie  art. 22kodeksu pracy ((Dz.U.2018.108 t.j. ze zm.) oraz Pani/Pana  dobrowolnej zgody.  Zgodę można cofnąć poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
4)     Ma  Pan /Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Pan/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące  od zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
5)     Przewidywane kategorie odbiorców Pana/Pani danych: kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.
6)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7)     Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani  udział.
8)     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9)     Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
 
Wejherowo, dnia 02.07.2018 r.                                                              DYREKTOR
                                                                                              ALICJA HILLA
                                                                                               

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij