Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wejherowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Treść

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA WOLNE  
STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze 

w Wydziale Architektury  i  Budownictwa.


1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)  wykształcenie wyższe o kierunku architektonicznym lub budowlanym

b)  minimum 1 rok doświadczenia zawodowego: zatrudnienie w organach administracji architektoniczno – budowlanej lub w instytucjach  projektowych (w obszarze budownictwa)

c) znajomość i umiejętność stosowania przepisów KPA, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

d) umiejętność interpretacji przepisów prawnych

e) obywatelstwo polskie,

f)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

a)  znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

b) znajomość przepisów dot. ochrony zabytków

c) znajomość przepisów ustawy o własności lokali

d) uprawnienia budowlane

3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

a)   przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

b)   przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę,

c)   przygotowywanie zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

d)   przygotowywanie zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

e)   przygotowywanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

4. Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie.

5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych.

6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej),

c) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d) kserokopie świadectw pracy,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku  ich  posiadania,

f) referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

g) wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografią, według ustalonego wzoru ,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego),

i)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

j) kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.


8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku – w przypadku kandydatów Niepełnosprawnych:

a) wymagany kontakt telefoniczny z interesantami,

b) praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku,

c) praca związana z przenoszeniem dokumentów,

d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

e) miejsce pracy na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3-go Maja 4 (budynek posiada windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach) .

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób    niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

10. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie.
Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz                            z zaświadczeniem  o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie jego kandydatury.


Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g, h, i muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, j spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze  Obsługi Interesantów  (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego                     w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4  lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa,             w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale  Architektury  i  Budownictwa, w terminie do dnia 05.11.2018r.  włącznie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej 05.11.2018r.


Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze  
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu              a następnie z trzema osobami z najwyższą ilością punktów z egzaminu pisemnego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul. 3 Maja 4.

 Kwestionariusz  oraz  Oświadczenie  znajduje się na stronie internetowej lub można
go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.


Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Elżbieta Urbaniak Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz  art. 9 ust. 2 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” z własnoręcznym podpisem. Brak podpisu pod w/w klauzulą spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Gabriela Lisius

Starosta Wejherowski

Informujemy, że:

1)     Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest:

Starosta Wejherowski z siedzibą w  Wejherowie ul. 3 Maja 4 84-200  Wejherowo

2)     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@powiatwejherowski.

3)     Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie  art. 221 kodeksu pracy ((Dz.U.2018.108 t.j. ze am.) oraz Pani/Pana  dobrowolnej zgody.         Zgodę można cofnąć poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

4)     Ma  Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące  od zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

5)     Przewidywane kategorie odbiorców Pana/Pani danych: np. dostawcy usług informatycznych. Odbiorcy danych mogą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych.

6)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7)     Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.

8)     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9)     Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij