Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym-kadry

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko Alicja Czajkowska, Miejscowość Gniewowo

uzasadnienie wyboru Po analizie przedłożonych dokumentów komisja stwierdziła że Pani Alicja Czajkowska spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym - kadry i posiada wymagane wykształcenie. Pani Alicja Czajkowska podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością, przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, oraz ustawy pracownikach samorządowych. Ponadto wykazała się dobra znajomości przepisów Kodeksu Pracy. W związku z powyższym komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Alicji Czajkowskiej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym – Kadry.
Propozycja została zatwierdzona decyzją Starosty Wejherowskiego.

Szczegóły

stanowisko wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym-kadry

miejsce pracy Wydział Organizacyjny-kadry

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów (parter) Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4

Treść

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym - kadry


  1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)     wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomiczne,

b)     minimum 10-letni staż pracy w zakresie prowadzenia spraw kadrowych,

c)     minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,

d)     umiejętność obsługi internetu i komputera w środowisku Office,

e)     obywatelstwo polskie,

f)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)     znajomość przepisów kodeksu pracy,

i)      znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,

j)      znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

k)     znajomość przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego          w razie choroby i macierzyństwa,

l)      znajomość przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

m)   znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

 2. Wymagania dodatkowe:      

a)     studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi,

b)     umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

c)     predyspozycje: wnikliwość, staranność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy  w  zespole,

d)     orientacja  w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów.

 

  1. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

a)     prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego,

b)     prowadzenie spraw socjalnych pracowników starostwa

c)     koordynowanie szkoleń , dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

d)     koordynowanie prac związanych z konkursami na wolne stanowiska urzędnicze, oceną okresową pracowników, służbą przygotowawczą,

e)     planowanie i realizacja wydatków w zakresie spraw kadrowych.


  1. Zakres odpowiedzialności:

a)     z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b)     z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad  ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c)     za powierzone mienie.


  1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników   samorządowych.

  1. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie  lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

  1. Należy złożyć następujące dokumenty:

a)     list motywacyjny,

b)     życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

c)     kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

e)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku  ich  

posiadania,

f)      referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

g)     wypełniony kwestionariusz osobowy według ustalonego wzoru,

h)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru Karnego),

i)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw  publicznych,

j)      kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.


  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:   

a)     praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

b)     współpraca w ramach komórek Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi,

c)     praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

d)     praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych 

i szkodliwych warunków pracy,

e)     nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność  do budynku, do   pomieszczeń biurowych i sanitarnych,

f)      wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Starostwa Powiatowego   w Wejherowie.


  1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

  1. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie.  Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz  z zaświadczeniem  o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie  jego kandydatury.

Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g, h, i  muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, j, spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów  (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa,  z dopiskiem: Dotyczy naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym w terminie do dnia 28.12.2018 r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany jeżeli dokumenty wpłynęły  do Starostwa najpóźniej 28.12.2018 r.


Po upływie terminu, do złożenia dokumentów,  zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.


Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul.  3 Maja 4.


 Kwestionariusz  oraz  Oświadczenie  znajduje się na stronie internetowej lub można
go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.


Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Elżbieta Urbaniak Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:


 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz  art. 9 ust. 2 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” z własnoręcznym podpisem.

Brak podpisu pod w/w klauzulą spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

 Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski

 

Informujemy, że:

1)     Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest:

Starosta Wejherowski ul. 3 Maja 4 84-200  Wejherowo

2)     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Grażyna Kawczyńska, iod@powiatwejherowski.

3)     Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie  art. 221 kodeksu pracy ((Dz.U.2018.108 t.j. ze am.) oraz Pani/Pana  dobrowolnej zgody.         Zgodę można cofnąć poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

4)     Ma  Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące  od zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora.

5)     Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,        a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

6)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych

7)     Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań administratora.

8)     Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane

9)     Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij