W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. ekonomiczno -płacowych w PZKS w Wejherowie

XML

Szczegóły

stanowisko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. ekonomiczno -płacowych w PZKS w Wejherowie

miejsce pracy PZKS w Wejherowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 279

Treść

PZKS.1102.01.2020.DR
OGŁOSZENIE
Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia
Specjalnego w Wejherowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Data publikacji:  14.02.2020


 1. I.                   ADRES: Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279
 2. II.                Nazwa stanowiska:        specjalista ds. ekonomiczno -płacowych
 3. III.             Wymiar etatu:                pełny etat
 4. IV.             Wymagania niezbędne, jakie powinni spełniać kandydaci zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j.Dz.U.2019.1282 z dnia 11.07.2019r. z późn. zm./

 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne –skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe o profilu: ekonomia, rachunkowość lub średnie techniczne ekonomia lub rachunkowość i co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. ekonomiczno - płacowych.
 5. Minimum 5 – letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. płac w sektorze budżetowym.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

 1. V.                Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

 1. Biegła znajomość obsługi komputera.
 2. Znajomość programów finansowo – księgowych.
 3. Biegła znajomość programów linii PROGMAN „Płace”, „Kadry”, „Zlecone” oraz programu „Płatnik”.
 4. Biegła znajomość zasad obliczania wynagrodzeń.
  1. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
  2. Znajomość przepisów Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, PIT, ZUS.
  3. Umiejętność pracy w zespole, doskonała organizacji pracy, sumienność i rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 1. VI.             Zakres zadań:

 

 1. Prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej pracowników Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego.
 2. Prawidłowe i terminowe naliczanie płac dla pracowników.
 3. Sporządzanie i przekazywanie w określonym przepisami terminie deklaracji oraz raportów do ZUS (obsługa programu „Płatnik”).
 4. Sporządzanie i przekazywanie w obowiązującym terminie deklaracji rozliczeniowych do U.S.
 5. Przygotowanie w obowiązujących  terminach danych, informacji i sprawozdań z zakresu zatrudnienia, wynagrodzeń, m.in.: sprawozdania: GUS Z-03,Z-06.          
 6. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.
 7. Przygotowanie niezbędnych zestawień z zakresu obsługi płacowej i wynagrodzeń.
 8. Sporządzanie analiz stanu zatrudnienia i średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 9. Rozliczanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 1. VII.          Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku samorządowym. ( załącznik nr 1  do ogłoszenia)
 2. List motywacyjny- odręcznie podpisany.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających odpowiedni staż pracy (w przypadku nie zakończonego zatrudnienia wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu)..
 5. Oświadczenie o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 1. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 2. Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem.

 1. VIII.       Warunki pracy:

     

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1,00 etat.
 2. Miejsce pracy: Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie         84 - 200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

 1. IX.             Naszym pracownikom oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie,
  2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
  3. Nagrody jubileuszowe,
  4. Lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
  5. Dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru
  6. Możliwość członkostwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,
  7. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
  8. Rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.


 1. X.                Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 1. Termin: do dnia 28 lutego 2020r. do godz. 1500.
 2. Sposób składania dokumentów: dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:„Nabór na stanowisko specjalista ds. ekonomiczno - płacowych w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie”, osobiście lub listem poleconym.
 3. Miejsce:  sekretariat Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 279.

 1. XI.             Informacje dodatkowe

 

 1. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Procedura naboru przebiega dwuetapowo:

I etap – badanie złożonych ofert pod względem spełniania ich wymagań formalnych;

II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku samorządowym musi być złożony wg załączonego wzoru.  Złożenie innego formularza  spowoduje odrzucenie oferty na etapie analizy formalnej. Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, zostanie ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie II etapu postępowania kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

 1. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.
 2. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną odesłane pocztą.
 3. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia zawarta jest  w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku samorządowym.

 Małgorzata Woźniak
Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane