W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Nabór na stanowisko specjalista ds. ekonomiczno - płacowych w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

XML

Szczegóły

stanowisko Nabór na stanowisko specjalista ds. ekonomiczno - płacowych w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

miejsce pracy Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Treść

PZKS.1102.01.2020.DR

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia

Specjalnego w Wejherowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Data publikacji:  14.02.2020

 I.                ADRES: Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279
II.              Nazwa stanowiska:        specjalista ds. ekonomiczno -płacowych
III.            Wymiar etatu:                pełny etat
IV.            Wymagania niezbędne, jakie powinni spełniać kandydaci zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j.Dz.U.2019.1282 z dnia 11.07.2019r. z późn. zm./


 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne –skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe o profilu: ekonomia, rachunkowość lub średnie techniczne ekonomia lub rachunkowość i co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. ekonomiczno - płacowych.
 5. Minimum 5 – letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. płac w sektorze budżetowym.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

 V.              Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

 1. Biegła znajomość obsługi komputera.
 2. Znajomość programów finansowo – księgowych.
 3. Biegła znajomość programów linii PROGMAN „Płace”, „Kadry”, „Zlecone” oraz programu „Płatnik”.
 4. Biegła znajomość zasad obliczania wynagrodzeń.
  1. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
  2. Znajomość przepisów Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, PIT, ZUS.
  3. Umiejętność pracy w zespole, doskonała organizacji pracy, sumienność i rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 VI.            Zakres zadań:

 

 1. Prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej pracowników Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego.
 2. Prawidłowe i terminowe naliczanie płac dla pracowników.
 3. Sporządzanie i przekazywanie w określonym przepisami terminie deklaracji oraz raportów do ZUS (obsługa programu „Płatnik”).
 4. Sporządzanie i przekazywanie w obowiązującym terminie deklaracji rozliczeniowych do U.S.
 5. Przygotowanie w obowiązujących  terminach danych, informacji i sprawozdań z zakresu zatrudnienia, wynagrodzeń, m.in.: sprawozdania: GUS Z-03,Z-06.          
 6. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.
 7. Przygotowanie niezbędnych zestawień z zakresu obsługi płacowej i wynagrodzeń.
 8. Sporządzanie analiz stanu zatrudnienia i średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 9. Rozliczanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 VII.         Wymagane dokumenty:


 1. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku samorządowym. ( załącznik nr 1  do ogłoszenia)
 2. List motywacyjny- odręcznie podpisany.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających odpowiedni staż pracy (w przypadku nie zakończonego zatrudnienia wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu)..
 5. Oświadczenie o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 1. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 2. Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem.

 VIII.       Warunki pracy:

     

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1,00 etat.
 2. Miejsce pracy: Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie         84 - 200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

 IX.            Naszym pracownikom oferujemy:

  1. Stabilne zatrudnienie,
  2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
  3. Nagrody jubileuszowe,
  4. Lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
  5. Dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru
  6. Możliwość członkostwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,
  7. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
  8. Rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 X.              Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 1. Termin: do dnia 28 lutego 2020r. do godz. 1500.
 2. Sposób składania dokumentów: dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:„Nabór na stanowisko specjalista ds. ekonomiczno - płacowych w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie”, osobiście lub listem poleconym.
 3. Miejsce:  sekretariat Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 279.

 XI.            Informacje dodatkowe

 

 1. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Procedura naboru przebiega dwuetapowo:

I etap – badanie złożonych ofert pod względem spełniania ich wymagań formalnych;

II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku samorządowym musi być złożony wg załączonego wzoru.  Złożenie innego formularza  spowoduje odrzucenie oferty na etapie analizy formalnej. Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, zostanie ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie II etapu postępowania kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

 1. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.
 2. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną odesłane pocztą.
 3. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia zawarta jest  w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku samorządowym.Małgorzata Woźniak

Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego

w Wejherowie

                                                                                                                Załącznik nr 1
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE NA STANOWISKU SAMORZĄDOWYM

 1. 1.      Na podstawie art. 221 §1 pkt 1) – 3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy

Pierwsze imię


Drugie imię


Nazwisko


Data urodzenia


Dane kontaktowe


 1. 2.      Na podstawie art. 221 §2 oraz art. 221 §3 pkt. 4) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy

Wykształcenie


Kwalifikacje zawodowePrzebieg dotychczasowego zatrudnienia

 1. 3.      Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych

Obywatelstwo


 1. Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

□ Oświadczam, że nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

□ Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią

 1. 5.      Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Informacja o niepełnosprawności


□ wyrażam zgodę □ nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych w następnych rekrutacjach nie dłużej niż ......

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, dobrowolnie przez mnie podanych, w dokumentacji rekrutacyjnej (CV, list motywacyjny, inne dokumenty) danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa.

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279.
  1. dostępu do danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  3. w przypadku wyrażenia zgody ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody.
 1. Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor.rodo@pzks.edu.pl
 2. Celem przetwarzania jest rekrutacja na wolne stanowisko.
 3. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy oraz zgoda kandydata.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje przez okres 3 lat lub do czasu wycofania zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
 6. Kandydat do pracy ma prawo do:
 1. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 1 – 5 kwestionariusza jest wymogiem ustawowym i kandydat jest zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania tych danych może być brak możliwości rozpatrywania kandydata na stanowisko w rekrutacji.

Imię

Nazwisko

Data

Podpis


         


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane