W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

XML

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjnego nie wyłoniono żadnego Kandydata.


Maja Jaromirska-Lewińska
Sekretarz Powiatu

Szczegóły

stanowisko Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wejherowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zgodnie z ogłoszeniem

Treść

                                                    OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE

                                                              STANOWISKO URZĘDNICZE

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze  – Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

 

 1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)      wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawniczym lub administracyjnym,

b)      minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej lub rządowej,

c)      minimum 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d)     obywatelstwo polskie,

e)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

f)       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 1. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

b)      znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

c)      znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

d)     znajomość ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy,

e)      umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

f)       biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,

g)      predyspozycje: wnikliwość, staranność, dokładność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 1. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie obejmował w szczególności:

a)      opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy starostwa oraz kontrola ich realizacji,

b)      przygotowywanie projektów innych regulaminów wprowadzanych w starostwie,

c)      inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy starostwa,

d)     wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

e)      przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi, wnioski oraz petycje,

f)       prowadzenie rejestru oraz opracowywanie analiz w zakresie przyjmowania

i rozpatrywania skarg i wniosków,

g)      nadzór nad prowadzeniem akt i spraw osobowych pracowników Starostwa;

h)      nadzór nad prowadzeniem spraw socjalnych pracowników,

i)        koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

j)        nadzór nad prowadzeniem sekretariatów Starosty i Wicestarosty oraz Biura Rady i Zarządu,

k)      wykonywanie zadań związanych z wyborami,

l)        nadzór nad obsługą informatyczna Starostwa;

m)    nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu Biura Rzeczy Znalezionych i Archiwum
        Zakładowego;

n)      prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy repatriantom i członkom ich rodzin,
o)      prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

p)      organizacja prazy  Kancelarii Ogólnej, Biura Obsługi Interesantów.

 1. Zakres odpowiedzialności:

a)      z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b)      z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad
         ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu
         organizacyjnego,

c)      za powierzone mienie.

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników samorządowych.
 2. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru.
 3. Należy złożyć następujące kolejne dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys - curriculum vitae,

c)      kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku ich posiadania,

f)       referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

g)      wypełniony kwestionariusz osobowy według ustalonego wzoru,

h)      kopia zaświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku – w przypadku kandydatów niepełnosprawnych:

a)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

b)      miejsce pracy – na pierwszym piętrze Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
         ul. 3-go Maja 4 (budynek posiada windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny,  
         ciągi  komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach).

c)      praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i
         szkodliwych warunków pracy,

d)     wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Starostwa Powiatowego
         w Wejherowie.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 2. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie powiadomiona o wyborze pisemnie. Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dnia od zawiadomienia wraz zaświadczeniem o niekaralności i zaświadczeniem lekarskim spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, h spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać: w skrzynce umieszczonej
w przedsionku wejścia do Starostwa Powiatowego od strony zachodniej (parku) lub elektronicznie (skany dokumentów) na adres a.czajkowska@powiatwejherowski.pl lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowiska urzędnicze Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w terminie do dnia 15.06.2020 r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej dnia 15.06.2020 r. Oryginały dokumentów należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną (egzamin pisemny).

Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.


Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4.


Kwestionariusz jest załącznikiem do ogłoszenia lub można go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4, pokój nr 126.


Wyjaśnień w sprawie naboru będzie udzielała pani Alicja Czajkowska – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym nr tel. 572-94-18, 572-94-17.

 

Informujemy że:


1)      Administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedzibą w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, tel. 572-94-00, 572-94-01, fax 572-94-02.

2)      e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl

3)      Kontakt inspektora ochrony danych iod@powiat.wejherowski.pl

4)      Celem przetwarzania jest rekrutacja na wolne stanowisko.

5)      Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy oraz zgoda kandydata.

6)      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usługi administratora.

7)      Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

8)      Kandydat do pracy ma prawo do:

 1. dostępu do danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. w przypadku wyrażenia zgody ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody.


                                                                                         Gabriela Lisius

                                                                                     Starosta Wejherowski 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane