W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Magdalena Komor, Kąpino

uzasadnienie wyboru Po analizie przedłożonych dokumentów komisja stwierdziła, że Pani Magdalena Komor spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i posiada wymagane wykształcenie.
Pani Magdalena Komor podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień z zakresu: ustawy o samorządzie powiatowym, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów obowiązującego systemu oświaty, a także wiedzą z zakresu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
W związku z powyższym komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Magdaleny Komor w Starostwie Powiatowym w Wejherowie na stanowisku urzędniczym w Wydziale Edukacji.


Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski

Szczegóły

stanowisko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

miejsce pracy Wydział Edukacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 (parter)

Treść

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  WOLNE  
STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Edukacji.

1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)    wykształcenie wyższe magisterskie,

b)   minimum trzyletni staż pracy,

c)    udokumentowane doświadczenie pracy w administracji oświatowej,

d)   wiedza z zakresu pragmatyki zawodu nauczyciela i funkcjonowania szkoły,

e)    obywatelstwo polskie,

f)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)    dyspozycyjność po godzinach pracy z możliwością uczestniczenia w szkoleniach, ćwiczeniach oraz dyżurach operacyjnych.

2. Wymagania dodatkowe:

a)    bardzo dobra znajomość programów komputerowych (MS Office),

b)   umiejętność pracy w programie Budżet24,

c)    wiedza z zakresu obsługi sprzętu teleinformatycznego i urządzeń radiowych,

d) znajomość przepisów obowiązującego systemu oświaty,

e) znajomość przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

f) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

g) znajomość  przepisów ustawy - kodeks postępowania administracyjnego,

h) znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,

i) orientacja w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów.

3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

a)    prowadzenie ewidencji oraz rejestru szkół i placówek oświatowych niepublicznych funkcjonujących na obszarze Powiatu Wejherowskiego,

b)   pilotaż spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych szkół
i placówek,

c)    pilotaż spraw związanych z realizacją powiatowego kalendarza imprez oświatowo-kulturalnych realizowanych w prowadzonych szkołach i placówkach oświatowych, 

d)   pilotaż spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)    współrealizacja spraw związanych z opracowaniem i wykonaniem planów budżetowych jednostek oświatowych i Wydziału Edukacji,

f)     opracowywanie i aktualizacja zbiorczego planu remontów, modernizacji i inwestycji w obiektach szkolnych prowadzonych przez powiat,

g)    organizacja i współrealizacja kontroli wydatkowania dotacji z budżetu powiatu dla szkól i placówek niepublicznych,

h)    doroczna archiwizacja dokumentacji wydziału,

i)      przygotowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie realizowanych zadań,

j)     przygotowywanie korespondencji w zakresie realizowanych zadań,

k)   analiza i zarządzanie ryzykiem w zakresie realizowanych zadań,

l)      wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń przełożonych lub upoważnień Starosty.

4. Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie.

5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych.

6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej),

c) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku  ich  posiadania,

f) referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

g) wypełniony kwestionariusz osobowy, według ustalonego wzoru,

h) kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.


8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku – w przypadku kandydatów Niepełnosprawnych:

a) wymagany kontakt telefoniczny z interesantami, pisemny i bezpośredni z klientami,

b) praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku,

c) praca związana z przenoszeniem dokumentów,

d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

e) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

f) nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,

g) wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

 

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

10. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie. Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz z zaświadczeniem  o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie jego kandydatury.


Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, h spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze  Obsługi Interesantów  (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego  w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale  Edukacji, w terminie do dnia 18.09.2020r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej 18.09.2020r.


Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.


Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul. 3 Maja 4.

Kwestionariusz  znajduje się poniżej lub można go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.


Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Alicja Czajkowska Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.


 

 

Informujemy, że:

1)      Administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedzibą w Wejherowie ul. 3 Maja 4, tel. 572-94-00 ; 572-94-01  Fax: 572-94-02 

2)      e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl

3)      Kontakt do inspektora ochrony danych iod@powiatwejherowski.pl

4)      Celem przetwarzania jest rekrutacja na wolne stanowisko.

5)      Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy oraz zgoda kandydata.

6)      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.

7)      Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

8)      Kandydat do pracy ma prawo do:

  1. dostępu do danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  3. w przypadku wyrażenia zgody ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody.

 

 

Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski
 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane