W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym - Referat Księgowości - w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko: Małgorzata Meyer, zamieszkała: Kębłowo

uzasadnienie wyboru Po analizie przedłożonych dokumentów komisja stwierdziła, że Pani Małgorzata Meyer spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym i posiada wymagane wykształcenie.
Pani Małgorzata Meyer podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów o samorządzie powiatowym, wiedzą z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
W związku z powyższym komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Małgorzaty Meyer w Starostwie Powiatowym w Wejherowie na stanowisku urzędniczym w Wydziale Finansowym.


Maja Jaromirska-Lewińska
Sekretarz Powiatu
06.11.2020 r,

Szczegóły

stanowisko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym - Referat Księgowości - w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

miejsce pracy Wydział Finansowyw Starostwa Powiatowego w Wejherowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 (parter) lub przesłać za pośrednictwem poczty

Treść

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  WOLNE  
STANOWISKO URZĘDNICZE
 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Finansowym – Referat Księgowości1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)    wykształcenie wyższe ekonomiczne lub  średnie o kierunku finanse i rachunkowość,

b)   minimum pięcioletni  staż pracy,

c)    znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy tj. ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

d)   obywatelstwo polskie,

e)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2. Wymagania dodatkowe:

a) kursy, szkolenia/ studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, finansów publicznych,

b) znajomość oprogramowania finansowo – księgowego PUMA,

c) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,

d) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

e) predyspozycje: wnikliwość, staranność, samodzielność,

f) preferowane doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych

g) komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,

h)umiejętność wnikliwej analizy i interpretacji przepisów prawnych,

j) znajomość obsługi urządzeń biurowych.

3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

1.Prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej dochodów  Skarbu Państwa realizowanych przez Starostwo Powiatowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Sporządzanie i terminowe przekazywanie sprawozdania  Rb- Rb –27zz oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych tj. Rb-ZN zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdawczości.

3. Terminowe przekazywanie dochodów Skarbu Państwa do organu.

4.Prowadzenie windykacji należności Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Starosty Wejherowskiego wraz z naliczaniem odsetek od nieterminowych wpłat.

5. Uzgadnianie i sporządzanie potwierdzenia sald kont rozrachunkowych na dzień 31.12.

6. Analiza otrzymanych dochodów Skarbu Państwa pod względem opodatkowania podatkiem VAT oraz informowanie wydziałów merytorycznych o konieczności wystawienia faktury VAT w sytuacji, gdy moment podatkowy powstaje z chwilą otrzymania dochodów (np. darowizna, odszkodowanie).

7. Prowadzenie cząstkowych rejestrów Vat dochodów Skarbu Państwa,

8. Terminowe rozliczanie podatku Vat od dochodów Skarbu Państwa z organem,

9. Wykonanie wszelkich operacji finansowych związanych z zamknięciem roku obrotowego (przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów – przy zastosowaniu dostępnych metod).

10. Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą instrukcją i przekazywanie ich do archiwum zakładowego.

11.Przestrzeganie zarządzenia Starosty Wejherowskiego w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie.

12. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających 
z poleceń przełożonych lub upoważnień Starosty.  

4. Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie.

5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych. 

6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej),

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  

d) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku  ich  posiadania,

f) referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

g) wypełniony kwestionariusz osobowy, według ustalonego wzoru,

h) kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.

 8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku – w przypadku kandydatów Niepełnosprawnych:

a) wymagany kontakt telefoniczny z interesantami, pisemny i bezpośredni z klientami,

b) praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku,

c) praca związana z przenoszeniem dokumentów,

d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

e) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych 
i szkodliwych warunków pracy,

f) nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność 
do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,

g) wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób    niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

10. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie. 
Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz z zaświadczeniem  o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g muszą być złożone według ustalonego wzoru. 

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, h spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 
Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze  Obsługi Interesantów  (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego  w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym – Referat Księgowości, w terminie do dnia 26.10.2020r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej 26.10.2020r.
 
Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu              
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul. 3 Maja 4.
 
Kwestionariusz osobowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Alicja Czajkowska Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.


Informujemy, że:

1)      Administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedzibą 
w Wejherowie ul. 3 Maja 4, tel. 572-94-00 ; 572-94-01  Fax: 572-94-02  

2)      e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl

3)      Kontakt do inspektora ochrony danych iod@powiatwejherowski.pl

4)      Celem przetwarzania jest rekrutacja na wolne stanowisko. 

5)      Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy oraz zgoda kandydata. 

6)      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 

7)      Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych. 

8)      Kandydat do pracy ma prawo do:

a.       dostępu do danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania; 

b.      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

c.       w przypadku wyrażenia zgody ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody. 

 

Gabriela Lisius 

Starosta Wejherowski

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane