W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Refaratu Architektury i Budownictwa w Wydziale Budownictwa i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko: Anna Podbielska , Miejscowość: Gniewowo

uzasadnienie wyboru Po analizie przedłożonych dokumentów komisja stwierdziła, że Pani Anna Podbielska spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa w Wydziale Budownictwa i Nieruchomości i posiada wymagane wykształcenie.
Pani Anna Podbielska podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów o samorządzie powiatowym, wiedzą z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
W związku z powyższym komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Anny Podbielskiej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie na stanowisku urzędniczym – Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa w Wydziale Budownictwa i Nieruchomości.Maja Jaromirska-Lewińska
Sekretarz Powiatu
06.11.2020 r,

Szczegóły

stanowisko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Refaratu Architektury i Budownictwa w Wydziale Budownictwa i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w We

miejsce pracy Wydział Budownictwa i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Wejherowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 (parter) lub przesłać za pośrednictwem poczty

Treść

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  WOLNE  
STANOWISKO URZĘDNICZE

 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Kierownik Referatu  Architektury  i  Budownictwa

w Wydziale Budownictwa i Nieruchomości


 
1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)      wykształcenie wyższe o kierunku architektonicznym lub budowlanym,

b) minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej lub rządowej,

c)  znajomość i umiejętność stosowania przepisów KPA, ustawy o samorządzie powiatowym,  

    przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i  

    realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

d) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

e) obywatelstwo polskie,

f)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

a)  znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

b) znajomość przepisów dot. ochrony zabytków

c) znajomość przepisów ustawy o własności lokali

3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

a)  nadzór nad prowadzeniem spraw przez pracowników Referatu

b)  przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

b)   przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę,

c)   przygotowywanie zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie

     wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

4. Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie.

5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych. 

6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej),

c) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku  ich  posiadania,

f) referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

g) wypełniony kwestionariusz osobowy, według ustalonego wzoru,

h) kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.

8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku – w przypadku kandydatów Niepełnosprawnych:

a) wymagany kontakt telefoniczny z interesantami, pisemny i bezpośredni z klientami,

b) praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku,

c) praca związana z przenoszeniem dokumentów,

d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

e) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

f) nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,

g) wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

10. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie. 

Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz z zaświadczeniem  o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie jego kandydatury.
 

Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g muszą być złożone według ustalonego wzoru. 

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, h spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale  Budownictwa i Nieruchomości, w terminie do dnia 2.11.2020r.  włącznie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej 2.11.2020r.

 

Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul. 3 Maja 4.

Kwestionariusz jest załącznikiem do ogłoszenia lub można go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.

 

Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Alicja Czajkowska Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.

 

 

 

Informujemy, że:

1)      Administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedzibą w Wejherowie ul. 3 Maja 4, tel. 572-94-00 ; 572-94-01  Fax: 572-94-02  

2)      e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl 

3)      Kontakt do inspektora ochrony danych iod@powiatwejherowski.pl 

4)      Celem przetwarzania jest rekrutacja na wolne stanowisko. 

5)      Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy oraz zgoda kandydata. 

6)      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 

7)      Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych. 

8)      Kandydat do pracy ma prawo do:

a.       dostępu do danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania; 

b.      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

c.       w przypadku wyrażenia zgody ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody. 

 

Gabriela Lisius 

Starosta Wejherowski

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane