W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko: Karolina Labuda, Miejscowość: Rumia

uzasadnienie wyboru
Po analizie przedłożonych dokumentów komisja stwierdziła, że Pani Karolina Labuda spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i posiada wymagane wykształcenie.
Pani Karolina Labuda podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów o samorządzie powiatowym, wiedzą z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W związku z powyższym komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Karoliny Labuda w Starostwie Powiatowym w Wejherowie na stanowisku urzędniczym w Wydziale Geodezji.Maja Jaromirska-Lewińska
Sekretarz Powiatu
05.11.2020 r,

Szczegóły

stanowisko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

miejsce pracy Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 (parter) lub przesłać za pośrednictwem poczty

Treść

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji


 
1.      Wymagania niezbędne, jakie powinni spełniać kandydaci:

a)      wykształcenie: wyższe o kierunku geodezyjnym,

b)      co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej,

c)      obywatelstwo polskie,

d)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

f)       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne i Kodeks postępowania administracyjnego,

b)      znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,

c)      znajomość przepisów dotyczących rozgraniczeń i podziałów nieruchomości,

d)     predyspozycje: rzetelność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

3.      Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

Zadania główne:

a)      aktualizacja mapy ewidencyjnej,

b)      aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym,

c)      wykonywanie czynności weryfikujących dane ewidencyjne na podstawie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

d)     wykonywanie niezbędnych czynności naprawczych - sporządzanie dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków (sprostowania) w oparciu o dokumenty zasobu g-k.

e)      archiwizacja dowodów zmian w operacie ewidencyjnym.

Zadania dodatkowe:

a)      zastępowanie, na polecenie przełożonych, innych pracowników wydziału,

b)      wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, związanych z funkcjonowaniem referatu ewidencji gruntów.

4.      Zakres odpowiedzialności:

a)      z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b)      z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c)      za powierzone mienie.

5.      Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników samorządowych.

6.      Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

7.      Należy złożyć następujące dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum vitae,

c)      kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku ich  posiadania,

f)       referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

g)      wypełniony kwestionariusz osobowy według ustalonego wzoru,

h)      kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.

8.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku - w przypadku kandydatów niepełnosprawnych:

a)      wymagany kontakt telefoniczny z interesantami,

b)      praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku,

c)      praca na stanowisku komputerowym w wymiarze powyżej 6 godzin dziennie,

d)     miejsce pracy: II piętro siedziby starostwa (w budynku jest winda z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny oraz ciągi komunikacyjne i drzwi o odpowiednich szerokościach),

e)      nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostęp do budynku oraz pomieszczeń biurowych i sanitarnych, utrudniające wykonywanie pracy,

f)       na przedmiotowym stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia warunki pracy.

g)      wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

9.      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %.

10.  Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie. Niezgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia, wraz z zaświadczeniem o niekaralności i zaświadczeniem lekarskim, spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów  (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, dopiskiem: Dotyczy naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale geodezji, w terminie do dnia 2 listopada 2020 roku włącznie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej 02.11.2020 r. 

Dokument wymieniony w pkt 7 lit. g, musi być złożony według ustalonego wzoru. Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, h, spowoduje odrzucenie oferty konkursowej. 

Po upływie terminu złożenia dokumentów zostanie ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów, zostanie przeprowadzony egzamin pisemny. Następnie z trzema osobami z najwyższą ilością punktów z egzaminu pisemnego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. 3 Maja 4.

Kwestionariusz jest załącznikiem do ogłoszenia lub można go otrzymać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.

Wyjaśnień w sprawie naboru udzielać będzie pani Alicja Czajkowska - inspektor w wydziale organizacyjnym, nr tel. 572-94-18; 572-94-17.


 

Informujemy, że:

1)      administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedzibą w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, tel. 58 572-94-00 ; 58 572-94-01, fax: 58 572-94-02,

2)      e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl,

3)      kontakt do inspektora ochrony danych iod@powiatwejherowski.pl, 

4)      celem przetwarzania jest rekrutacja na wolne stanowisko, 

5)      podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy oraz zgoda kandydata, 

6)      odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora, 

7)      dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych, 

8)      kandydat do pracy ma prawo do:

a)      dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania,

b)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

9)      w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, kandydat zachowuje prawo do:

a)      wycofania się ze zgody pisząc na adres administratora,

b)      żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody.

 

Gabriela Lisius 
Starosta Wejherowski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane