W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym - Referat Kadry i Płace w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i Nazwisko: Joanna Hebel, zamieszkała: Wejherowo

uzasadnienie wyboru Po analizie przedłożonych dokumentów komisja stwierdziła, że Pani Joanna Hebel spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kadry i Płace i posiada wymagane wykształcenie.
Pani Joanna Hebel podczas rozmowy kwalifikacyjnejwykazała się znajomością przepisów o samorządzie powiatowym, wiedzą z zakresu przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników samorządowych, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.
W związku z powyższym komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Joanny Hebel w Starostwie Powiatowym w Wejherowie na stanowisku urzędniczym w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kadry i Płace.

Szczegóły

stanowisko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym - Referat Kadry i Płace w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

miejsce pracy Wydział Organizacyjny - Referat Kadry i Płace w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 (parter) lub przesłać za pośrednictwem poczty

Treść

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  WOLNE  

STANOWISKO URZĘDNICZE

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Organizacyjnym– Referat Kadry i Płace1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)    wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub ekonomia

b)   minimum pięcioletni  staż pracy w tym minimum rok w administracji rządowej lub samorządowej

c)    obywatelstwo polskie,

d)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość programu kadrowo-płacowego PROGMAN;

b) znajomość programu „Płatnik” oraz  programu sprawozdawczego GUS

c) bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od

    osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych,

d) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym

e) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych

f) znajomość przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników samorządowych;

g) odpowiedzialność;

h) systematyczność;

j) komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,

k) umiejętność wnikliwej analizy i interpretacji przepisów prawnych,

l) znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

1)      prowadzenie pełnej dokumentacji wynagrodzeń osobowych,

2)      obliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami ,

3)      obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

4)      obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych;

5)      obliczanie diet radnych 

6)      sporządzanie list wypłat stypendium,

7)      obliczanie i sporządzanie list wypłat ryczałtów samochodowych i ekwiwalentów (za urlop wypoczynkowy, pranie odzieży itp.),

8)      sporządzanie list wypłat oraz naliczanie podatku od świadczeń z ZFŚS,

9)      terminowe potrącanie z wynagrodzeń pracowników bądź zleceniobiorców należności komorniczych, sądowych, należnych składek,

10)  obliczanie, prowadzenie bieżącej i terminowej dokumentacji oraz rozliczeń dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, 

11)  sporządzanie poleceń przelewów wynagrodzeń, diet, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, stypendium, podatku dochodowego oraz składek społecznych i składki zdrowotnej,

12)  kontrola list płac pod względem formalno-rachunkowym, 

13)  sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych /PIT/  

14)  terminowe przekazywanie do ZUS imiennych raportów miesięcznych z wypłat i imiennych raportów korygujących, deklaracji rozliczeniowych i  deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów do ZUS-u online za pośrednictwem programu „Płatnik”,

15)  sporządzanie wniosków o zaangażowanie wydatków dotyczących wynagrodzeń,

16)  sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń i składek zus,

17)  sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących wynagrodzeń,

18)  sporządzanie deklaracji PFRON w formie dokumentu elektronicznego

19)  wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

20)  współpraca z Wydziałem Finansowym,

21)  archiwizacja dokumentacji.

4. Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie.

5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych. 

6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

7. Należy złożyć następujące dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej),

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  

d) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku  ich  posiadania,

f) referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

g) wypełniony kwestionariusz osobowy, według ustalonego wzoru,

h) kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.

 

8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku – w przypadku kandydatów Niepełnosprawnych:

a) wymagany kontakt telefoniczny z interesantami, pisemny i bezpośredni z klientami,

b) praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku,

c) praca związana z przenoszeniem dokumentów,

d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

e) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

f) nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,

g) wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

 

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

10. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie. 

Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz z zaświadczeniem  o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim  spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

 

Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g muszą być złożone według ustalonego wzoru. 

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, h spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze  Obsługi Interesantów  (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego  w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale  Organizacyjnym – Referat Kadry i Płace, w terminie do dnia 10.11.2020r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej 10.11.2020r.

 

Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy  ul. 3 Maja 4.

 

Kwestrionariusz osobowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Alicja Czajkowska Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  nr tel. 572-94-18; 572-94-17.

 

 

 

Informujemy, że:

1)      Administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedzibą w Wejherowie ul. 3 Maja 4, tel. 572-94-00 ; 572-94-01  Fax: 572-94-02  

2)      e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl

3)      Kontakt do inspektora ochrony danych iod@powiatwejherowski.pl

4)      Celem przetwarzania jest rekrutacja na wolne stanowisko. 

5)      Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy oraz zgoda kandydata. 

6)      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 

7)      Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych. 

8)      Kandydat do pracy ma prawo do:

a.       dostępu do danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania; 

b.      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

c.       w przypadku wyrażenia zgody ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody.  Gabriela Lisius 

Starosta Wejherowski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane