W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczycielskiego w Wejherowie

Wersja strony w formacie XML

 Informacje ogólne


 

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ  nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie stanowią:


- III LO dla Dorosłych w Wejherowie

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Wejherowie

- IV Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie,

- Technikum nr 2 w Wejherowie,

- Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych,

- Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 w Wejherowie

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe.Adres, telefony, fax, e-mail


POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3 w Wejherowie, ul. Budowlanych 2


Telefon/Fax   (0-58) 672-44-51,


Telefon/Fax   (0-58) 672-14-49


e-mail           sekretariat@zsp3.info  


                  http://zsp3wejher.plStatut, Regulamin Organizacyjny


Organizację zespołu określa:statut Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie

Statut BSIS

statut III LO

statut IV Liceum

statut Policealna

statut Technikum

Regulamin Organizacyjny nadany Uchwałą Nr 276/128/2000 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 06.07.2000 r.
Kierownictwo


Dyrektor - Wojciech Rogocki


Wicedyrektor - Justyna Litwin


Wicedyrektor -Marian Baruk

Wicedyrektor - Beata Smolińska

Kierownik Szkolenia Praktycznego - Dorota Gaszta

 Księgowa - Alicja Rutz
Status prawny lub forma prawna


 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3 im ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny.
Organizacja


 Organizacja Powiatowego Zespołu oparta jest na strukturze organizacyjnej szkół wchodzących w skład  Powiatowego Zespołu. Mienie ruchome i nieruchome   Powiatowego Zespołu jest wspólne dla szkół wchodzących w skład  Powiatowego Zespołu.


W Powiatowym Zespole występują następujące samodzielne stanowiska, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:


- Dyrektor Szkoły D


- Wicedyrektor Szkoły WD


- Kierownik Szkolenia Praktycznego KSP


- Główny Księgowy KS


- Kierownik Gospodarczy


- Bibliotekarz BI


- Pedagog Szkolny P 

-Psycholog szkolny


Samodzielnymi stanowiskami Szkoły kierują pracownicy powołani przez Dyrektora Szkoły, zapewniając właściwe ich funkcjonowanie.


Wyznaczeni pracownicy zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych samodzielnym stanowiskom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem. W czasie nieobecności pracownika, zastępuje go pracownik wyznaczony przez dyrektora.
 Przedmiot działalności i kompetencje


 


Powiatowy Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz                w ustawach wprowadzających nowy ustrój szkolny.


Reforma szkolnictwa zmierza w kierunku zwiększenia oferty edukacyjnej dającej pełne średnie wykształcenie, z jednoczesnym przygotowaniem absolwenta do wyboru kierunku studiów wyższych lub szkoły policealnej przygotowującej do pracy zawodowej.


Podstawowe kompetencje to kształcenie, wychowywanie i opieka nad młodzieżą uczęszczającą do szkół wchodzących w skład zespołu. Szkoły zapewniają młodzieży harmonijny rozwój na miarę oczekiwań i ambicji uczniów i ich rodziców.


Powiatowy Zespół wydaje świadectwa potwierdzające poziom osiągniętych umiejętności i kwalifikacji.


Powiatowy Zespół Szkół  nr 3 w Wejherowie realizuje swoje statutowe cele i zadania we współpracy z zakładami pracy, Radą Rodziców, przedstawicielami uczniów oraz innymi instytucjami wspierającymi jego działalność.


 Organy i osoby sprawujące w nich funkcje


 


Organami Powiatowego Zespołu Szkół  nr 3 w Wejherowie są:


- Dyrektor Szkoły,


- Rada Pedagogiczna,


- Samorząd Uczniowski,


- Rada Rodziców.


Powyższe organy są wspólne dla szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu.
 Do zadań i kompetencji dyrektora szkoły należy:


 


 Reprezentowanie Powiatowego Zespołu Szkół  nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie na zewnątrz.    Organizowanie pracy szkoły.    Składanie w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego oświadczenia woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności szkoły.    Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.    Rozstrzyganie sporów między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań.    Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji szkoły, chyba że przepisy przewidują wydawanie decyzji przez organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny.    Upoważnienie pracowników szkoły do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji szkoły.    Wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej.    Podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości dyrektora, przez wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz mogących spowodować znaczne straty materialne.   Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników szkoły z zakresu prawa pracy.   Realizacja polityki personalnej w szkole.    Wykonywanie uprawnień zwierzchnika w stosunku do wszystkich pracowników szkoły.    Przedkładanie na posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców sprawozdań z wykonania uchwał. Kontrola z realizacji zadań zleconych pod względem merytorycznym i prawnym.    Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla dyrektora przepisami MENiS, uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Wejherowskiego oraz wynikających z postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Organizacyjnego.    Dyrektorowi są podporządkowane bezpośrednio wszystkie komórki organizacyjne i stanowiska.    Do zadań i kompetencji dyrektora szkoły należą zadania i kompetencje wynikające ze Statutu.  


Do zadań i kompetencji wicedyrektora należy:


 Wicedyrektor wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez dyrektora. W czasie nieobecności dyrektora lub niemożliwości wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania szkołą wykonuje wyznaczony wicedyrektor.   Wicedyrektorowi podporządkowani są bezpośrednio nauczyciele zatrudnieni w szkole.   Do zadań wicedyrektora szkoły należą zadania zawarte w statucie szkoły i w karcie zakresu obowiązków.  


 


Do zadań głównego księgowego należy:


 Zapewnienie realizacji polityki finansowej w powiązaniu z budżetem Powiatu Wejherowskiego.   Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.   Wykonywanie obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991r., w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. Nr 40, poz.174 z póz. zm.).   Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją planu finansowego szkoły i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym i Skarbnikiem Powiatu.   Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.   Dokonywanie wszelkich wypłat oraz odprowadzanie wpłat.   Nadzór nad realizacją zadań związanych z zamówieniami publicznymi.   Prowadzenie nadzoru finansowego nad samodzielnymi stanowiskami szkoły pod względem prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu.   Opracowanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki finansowej.   Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej przez przygotowanie i organizowanie obiegu tych dokumentów.   Planowanie kosztów utrzymania szkoły i rozliczenie wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowym.   Wraz z sekretarzem szkoły i kierownikiem gospodarczym przeprowadzanie cyklicznej inwentaryzacji majątku szkoły.   Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień dyrektora.  


 


Struktura własnościowa


 


Nieruchomość zabudowaną budynkiem szkoły, położoną w Wejherowie przy ulicy Budowlanych 2 działki o łącznej powierzchni 6943 m2 stanowiącą własność Powiatu Wejherowskiego oddano nieodpłatnie w trwały zarząd jednostki.


 


 Tryb działania jednostki organizacyjnej


 


Dyrektor szkoły wykonuje swoje zadania przy pomocy wicedyrektorów szkoły, kierownika szkolenia praktycznego, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Szkoła działa zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Zespołu Szkół  nr 3                                w Wejherowie uchwalonym przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego oraz na podstawie następujących aktów prawnych:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) ( tj. Dz.U z 2016 r  poz 1943 ze zmianami), Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r ( Dz.U. 2017 r poz 59 ze zmianami).  Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz.96).   Ustawa z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 13, poz.126).   Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami).   Przepisów wykonawczych o zadaniach realizowanych przez szkoły, wydanych przez MENiS.   Uchwał właściwych organów powiatowych dotyczących zadań edukacyjnych.   Statutu szkoły.  


 Majątek, którym dysponuje Szkoła


 


Nieruchomość położona w Wejherowie przy ul. Budowlanych 2, o łącznej powierzchni 6943 m2. Działki zabudowane są budynkami szkolnymi stanowiącymi siedzibę Powiatowego Zespołu Szkół  nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie.


Powiatowy Zespół Szkół  nr 3 w Wejherowie dysponuje majątkiem stanowiącym łączną wartość rynkową nieruchomości środków trwałych 5666197,35 zł
 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 


 1. Dyrektor przyjmuje pracowników oraz rodziców ucznia w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek od godz.14.00 do 15.30. 


2. Pracownicy komórek przyjmują petentów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. 


3. Wnioski, skargi i inne pisemne podania przyjmowane są w sekretariacie szkoły, rejestrowane w dzienniku podawczym. Następnie sekretariat szkoły przedkłada dyrektorowi szkoły pismo do dekretacji, które rozpatrywane są przez odpowiednie osoby wg. zakresu obowiązków. Termin załatwiania spraw wynosi dwa tygodnie. 


4. Sekretariat zespołu jest czynny w godzinach od 7.30 do 15.30. 


Sprawy uczniowskie załatwiane są codziennie w sekretariacie szkoły w godzinach od 11.00 do 13.00. 


5. Pracownicy szkoły zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zespołu.


Karty spraw nie występują w naszym Zespole. Procedury zawarte są w instrukcji obiegu dokumentów organizacyjno-programowych.


 
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych


 


- księga uczniów,


- księgi druków ścisłego zarachowania,


- rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,


- rejestr wydanych zaświadczeń,


- dziennik podawczy korespondencji przychodzącej i wychodzącej,


- księga Zarządzeń Dyrektora Szkoły,


- księga protokołów rad pedagogicznych,


- rejestr wydanych delegacji służbowych,


- akta osobowe pracowników,


- ewidencja urlopów pracowników administracji i obsługi,


- ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi,


- rejestr zatrudnionych pracowników,


- rejestr zwolnionych pracowników,


- rejestr upoważnień,


- ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.


 
Powiatowy Zespół Szkół  nr 3 w Wejherowie posiada składnicę akt.


Akta szkoły są archiwizowane zgodne z obowiązującymi wymaganiami przez Usługi Archiwalno - Kancelaryjne w Gdańsku.


W szkolnej składnicy akt przechowywane są następujące akta:
arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, dokumenty dot. rekrutacji do szkoły, dokumenty niezbędne do nauczania zawodu w zakładach pracy - umowy, listy płac, zestawienia list płac, karty wynagrodzeń, rozliczenia pracowników z Urzędem Skarbowym (PIT - 11), sprawozdania, plan budżetu, bilans, konto specjalne - rachunki, inwentaryzacja, akta osobowe, akta normatywne (Dzienniki Ustaw, Monitory itd.) 


Dane zawarte w składnicy akt udostępniane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane