Informacje ogólne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi stanowią:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

- Technikum,

- Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Adres, telefony, fax, e-mail

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, ul. Grunwaldzka 57

Telefon/Fax (058) 671-13-36

Telefon/Fax (058) 771-22-29

e-mail: zsp2_hipolit@2com.pl

http://www.hipolit.info

Statut, Regulamin Organizacyjny

Organizację zespołu określa:

1. Statut  (225.4 KB)z dnia 30.08.2011 r.

 2. Regulamin Organizacyjny (364.6 KB) nadany Uchwałą Nr 228/80/2000 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27.04.2000 r. Tekst jednolity z dnia 02.04.2012 r.

 

Kierownictwo

p. o Dyrektora -  Elżbieta Kałuska

Wicedyrektor -  Krzysztof Kosecki

 Wicedyrektor -  Katarzyna Lisowska

Kierownik Szkolenia Praktycznego - Piotr Wołowski

Informacje ogólne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi stanowią:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

- Technikum

- Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Adres, telefony, fax, e-mail

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, ul. Grunwaldzka 57

Telefon/Fax (058) 671-13-36

Telefon/Fax (058) 771-22-29

e-mail: zsp2_hipolit@2com.pl

http://www.hipolit.info

Statut, Regulamin Organizacyjny

Organizację zespołu określa:

1. Statut (225.4 KB)z dnia 30.08.2011 r.

2. Regulamin Organizacyjny (364.6 KB) nadany Uchwałą Nr 228/80/2000 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27.04.2000 r. Tekst jednolity z dnia 02.04.2012 r.

 

Status prawny lub forma prawna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im Hipolita Roszczynialskiego w Rumi jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny.

Organizacja

Organizacja Zespołu oparta jest na strukturze organizacyjnej szkół wchodzących w skład Zespołu. Mienie ruchome i nieruchome Zespołu jest wspólne dla szkół wchodzących w skład Zespołu.

W zespole występują następujące samodzielne stanowiska, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:

- Dyrektor Szkoły                                            D

- Wicedyrektor Szkoły                                     WD

- Kierownik Szkolenia Praktycznego               KSP

- Pedagog                                                          PE

- Szkolny Doradca Kariery Zawodowej           SDKZ

- Samodzielny Referent                                     SR

- Główny Księgowy                                           KS

- Kierownik Gospodarczy                                  KG

- Starszy Specjalista                                           SS

- Bibliotekarz                                                      BI

Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem.

Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawach wprowadzających nowy ustrój szkolny, oparty na podbudowie gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i liceum w zależności od typu szkoły w zespole.

Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego, zmierza w kierunku zwiększenia oferty edukacyjnej dającej pełne średnie wykształcenie, z jednoczesnym przygotowaniem absolwenta do wyboru kierunku studiów wyższych lub szkoły policealnej przygotowującej do pracy zawodowej.

Podstawowe kompetencje to kształcenie, wychowywanie i opieka nad młodzieżą uczęszczającą do szkół wchodzących w skład zespołu. Szkoły zapewniają młodzieży harmonijny rozwój na miarę oczekiwań i ambicji uczniów i ich rodziców.

Zespół wydaje świadectwa potwierdzające poziom osiągniętych umiejętności i kwalifikacji.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi realizuje swoje statutowe cele i zadania we współpracy z zakładami pracy, radą rodziców, przedstawicielami uczniów oraz innymi instytucjami wspierającymi jego działalność.

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi są:

- Dyrektor Zespołu,

- Rada Pedagogiczna Zespołu,

- Samorząd Uczniowski Zespołu,

- Rada Rodziców Zespołu.

Powyższe organy są wspólne dla szkół wchodzących w skład Zespołu.

Rady pedagogiczne, rady rodziców i samorządy uczniowskie poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu są integralną częścią odpowiednich organów zespołu.

Kierownikiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi jest dyrektor Zespołu zastępcą kierownika jest wicedyrektor zespołu.

Do zadań i kompetencji dyrektora należy:

Reprezentowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi na zewnątrz. Organizowanie pracy szkoły. Składanie w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności szkoły. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań. Rozstrzyganie sporów między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji szkoły, chyba że przepisy przewidują wydawanie decyzji przez organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny. Upoważnienie pracowników szkoły do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji szkoły. Wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej. Podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości dyrektora przez wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz mogących spowodować znaczne straty materialne. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników szkoły z zakresu prawa pracy. Realizacja polityki personalnej w szkole. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika w stosunku do wszystkich pracowników szkoły. Przedkładanie na posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców sprawozdań z wykonania uchwał, kontrola z realizacji zadań zleconych pod względem merytorycznym i prawnym. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla dyrektora przepisami MENiS, uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Wejherowskiego oraz wynikających z postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Organizacyjnego. Dyrektorowi są podporządkowane bezpośrednio wszystkie komórki organizacyjne i stanowiska. Do zadań i kompetencji dyrektora szkoły należą zadania i kompetencje wynikające ze statutu szkoły.

Zadania i kompetencje wicedyrektora:

Wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez dyrektora. W czasie nieobecności dyrektora lub niemożliwości wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania szkołą wykonuje wicedyrektor. Wicedyrektorowi podporządkowani są bezpośrednio nauczyciele zatrudnieni w szkole. Do zadań wicedyrektora szkoły należą zadania zawarte w statucie szkoły i w karcie zakresu obowiązków.

Do zadań głównego księgowego należy:

Zapewnienie realizacji polityki finansowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, w powiązaniu z budżetem Powiatu Wejherowskiego. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości. Wykonywanie obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. Nr 40, poz.174 z póź. zm.). Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją planu finansowego szkoły i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym i Skarbnikiem Powiatu. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej. Dokonywanie wszelkich wypłat oraz odprowadzanie wpłat. Nadzór nad realizacją zadań związanych z zamówieniami publicznymi. Prowadzenie nadzoru finansowego nad samodzielnymi stanowiskami szkoły pod względem prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu. Opracowanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki finansowej. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej przez przygotowanie i organizowanie obiegu tych dokumentów. Planowanie kosztów utrzymania szkoły i rozliczenie wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowym. Wraz z sekretarzem szkoły i kierownikiem administracyjno-gospodarczym przeprowadzanie cyklicznej inwentaryzacji majątku szkoły. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień dyrektora.

Struktura własnościowa

Nieruchomość zabudowaną budynkiem szkoły, położoną w Rumi przy ul. Grunwaldziej 57 o łącznej powierzchni 6.856 m2 stanowiącą własność Powiatu Wejherowskiego oddaną nieodpłatnie w trwały zarząd jednostki.

Tryb działania jednostki organizacyjnej

Dyrektor szkoły wykonuje swoje zadania przy pomocy wicedyrektora szkoły, kierownika szkolenia praktycznego, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Szkoła działa zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi uchwalonym przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego oraz na podstawie następujących aktów prawnych:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz.96). Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 13, poz.126). Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Przepisów wykonawczych o zadaniach realizowanych przez szkoły, wydanych przez MENiS. Uchwał właściwych organów powiatowych dotyczących zadań edukacyjnych. Statutu szkoły.

Majątek, którym dysponuje Szkoła

Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej, o łącznej powierzchni 5.455 m2. Działka zabudowana jest budynkiem szkolnym stanowiącym siedzibę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi. Szkoła dysponuje majątkiem stanowiącym łączną wartość rynkową nieruchomości 1.192.429 zł, na którą składają się:

- budynek szkoły,

- grunt,

- biblioteka szkolna,

- sprzęt elektroniczny,

- pozostałe wyposażenie.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

1. Dyrektor przyjmuje pracowników oraz rodziców ucznia w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz.11.00 do 13.00.

2. Pracownicy komórek przyjmują petentów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

3. Wnioski, skargi i inne pisemne podania przyjmowane są w sekretariacie szkoły, rejestrowane w dzienniku podawczym, następnie sekretarz szkoły przedkłada dyrektorowi szkoły pismo do dekretacji, które rozpatrywane są przez odpowiednie osoby wg zakresu obowiązków, termin załatwiania spraw wynosi dwa tygodnie.

4. Sekretariat zespołu jest czynny w godzinach od 8.00 do 16.00, sprawy uczniowskie załatwiane są codziennie w sekretariacie szkoły w godzinach od 11.00 do 13.00.

5. Pracownicy szkoły zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w regulaminie organizacyjnym zespołu.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

- księga uczniów,

- księgi druków ścisłego zarachowania,

- rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,

- rejestr wydanych zaświadczeń,

- dziennik podawczy korespondencji przychodzącej i wychodzącej (w niej rozliczenie znaczków pocztowych),

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- księga protokołów rad pedagogicznych,

- rejestr wydanych delegacji służbowych,

- akta osobowe pracowników,

- ewidencja urlopów pracowników administracji i obsługi,

- ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi,

- rejestr zatrudnionych pracowników,

- rejestr zwolnionych pracowników,

- rejestr upoważnień,

- ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Szkoła posiada archiwum wewnętrzne. Akta szkoły są archiwowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przez Usługi Archiwalno - Kancelaryjne w Gdańsku.

W szkolnym archiwum przechowywane są następujące akta:

 •  
  • arkusze ocen,
  • dzienniki lekcyjne,
  • dokumenty dot. rekrutacji do szkoły,
  • dokumenty niezbędne do nauczania zawodu w zakładach pracy - umowy,
  • listy płac,
  • zestawienia list płac,
  • karty wynagrodzeń,
  • rozliczenia pracowników z Urzędem Skarbowym (PIT - 11),
  • sprawozdania, plan budżetu, bilans,
  • konto specjalne - rachunki,
  • inwentaryzacja,
  • akta osobowe,
  • akta normatywne (Dzienniki Ustaw, Monitory itd.).