a:46:{s:4:"name";s:78:"Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi";s:8:"position";i:6;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:14:"Dzienisz Kinga";s:11:"createdDate";s:10:"2015-11-03";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:14409:"

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Informacje ogólne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi stanowią:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

- Technikum,

- Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Adres, telefony, fax, e-mail

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, ul. Grunwaldzka 57

Telefon/Fax (058) 671-13-36

e-mail: zsp2_hipolit@2com.pl

http://www.hipolit.info//

Statut, Regulamin Organizacyjny

Organizację zespołu określa:

 1. Statut 

 2. Regulamin Organizacyjny

 

 Kierownictwo

Dyrektor - Halina Filińska

Wicedyrektor -  Joanna Brakowska

Wicedyrektor -  Katarzyna Lisowska

Kierownik Szkolenia Praktycznego - Elżbieta Rzepa

Główna Księgowa - Kamila Żóraw

Status prawny lub forma prawna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im Hipolita Roszczynialskiego w Rumi jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny. Mienie ruchome i nieruchome jest wspólne dla szkół wchodzących w skład Zespołu.

Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty. Szkoły ponadgimnazjalne zapewniają szeroką ofertę uczniom, którzy chcą otrzymać wykształcenie średnie, zdać egzamin dojrzałości lub uzyskać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania wybranych przez nich zawodów. Podstawowe kompetencje to kształcenie, wychowywanie i opieka nad młodzieżą oraz zapewnienie harmonijnego rozwoju na miarę ich oczekiwań i ambicji . ZSP wydaje świadectwa promocji do kolejnych klas i ukończenia szkoły, po zdaniu egzaminu maturalnego : świadectwa dojrzałości oraz po zaliczeniu egzaminów zawodowych : świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi realizuje swoje statutowe cele i zadania we współpracy z zakładami pracy, Radą Rodziców, przedstawicielami uczniów oraz innymi instytucjami wspierającymi jego działalność.

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi są:

- Dyrektor

- Rada Pedagogiczna

- Samorząd Uczniowski

- Rada Rodziców

Powyższe organy są wspólne dla szkół wchodzących w skład Zespołu.

Rady pedagogiczne, rady rodziców i samorządy uczniowskie poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu są integralną częścią odpowiednich organów zespołu.

Kierownikiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi jest dyrektor - zastępcą kierownika jest Wicedyrektor.

 Do zadań i kompetencji Dyrektora ZSP należy:

Dyrektor kieruje pracą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i  jednoosobowej odpowiedzialności.

 

 1. Dyrektor w wykonywaniu  zadań  współpracuje z  Radą Pedagogiczną,  Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.
 2. Na wniosek Dyrektora szkoły  Rada Pedagogiczna może powołać Radę Konsultacyjną, która pełni funkcję doradczą i opiniującą w kierowaniu placówką.
 3. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku   szkolnym,  ogólne wnioski  wynikające ze sprawowania  nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 4. Dyrektor  może  wstrzymać wykonanie wszystkich  uchwał organów szkoły, 
  które są niezgodne z interesami jednostki, bądź przepisami prawa. O wstrzymaniu      wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący szkołę - decyzja tego organu jest ostateczna.
 5. Dyrektor  jest  kierownikiem  zakładu pracy dla zatrudnionych w ZSP nauczycieli       i pracowników nie będących nauczycielami.
 6. Dyrektor opracowuje projekt planu gospodarki finansowej szkoły.
  Gospodarka finansowa szkoły oparta jest na planie finansowym szkoły, który 
  po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego staje się obowiązującym 
  dokumentem gospodarki finansowej szkoły. Przy opracowaniu planu finansowego 
  Dyrektor uwzględnia środki finansowe konieczne do prawidłowego działania          i  rozwoju ZSP z  uwzględnieniem projektu organizacyjnego na bieżący rok  szkolny, zatwierdzonego przez  Zarząd Powiatu.
 7. Dyrektor ZSP odpowiada za prawidłową działalność obsługi finansowo-księgowej     zgodnie z  obowiązującymi  przepisami oraz jest upoważniony do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.
 8. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
 10. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
 11. organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
 12. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 13. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor szkoły z a zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 
 14. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

Zadania i kompetencje Wicedyrektorów ZSP :

Wykonują oni zadania i posiadają kompetencje w zakresie określonym przez Dyrektora. W czasie nieobecności Dyrektora lub niemożliwości sprawowania przez niego funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania szkołą przejmuje jeden z Wicedyrektorów. Wicedyrektorom podporządkowani są bezpośrednio nauczyciele zatrudnieni w szkole. Ich zadania szczegółowe określone są w Statucie szkoły i w zakresach obowiązków.

 Główna Księgowa jest administracyjnym pracownikiem szkoły. Wraz z Dyrektorem szkoły współodpowiedzialna za prawidłową gospodarkę finansową jednostki budżetowej.

 

Do zadań Głównej Księgowej należy w szczególności:

 

 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Opracowywanie projektów budżetu oraz projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych wydawanych przez dyrektora.
 • Sporządzanie bilansu, prowadzenie i sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej, wykonywanie zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków.
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków.
 • Nadzór nad prawidłowością pobierania i odprowadzania dochodów.
 • Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek na podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowością ich przekazywania.
 • Przestrzeganie przepisów i instrukcji obowiązujących w jednostce oraz archiwizacja dokumentacji księgowej.
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 • Nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem zasad inwentaryzacji, prowadzeniem inwentaryzacji składników majątku, likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wyposażenia.
 • Sporządzanie naliczeń ZFŚS.
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.
 • Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, zleconych przez dyrektora ZSP nr 2 w Rumi, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

Struktura własnościowa

Nieruchomość zabudowaną budynkiem szkoły, położoną w Rumi przy ul. Grunwaldziej 57 o łącznej powierzchni 9 815 m 2 stanowiącą własność Powiatu Wejherowskiego oddaną nieodpłatnie w trwały zarząd jednostki.

Tryb działania jednostki organizacyjnej

Dyrektor szkoły wykonuje swoje zadania przy pomocy wicedyrektora szkoły, kierownika szkolenia praktycznego, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Szkoła działa zgodnie ze Statutem i  Regulaminem oraz na podstawie następujących aktów prawnych:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz.96). Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 13, poz.126). Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Przepisów wykonawczych o zadaniach realizowanych przez szkoły, wydanych przez MENiS. Uchwał właściwych organów powiatowych dotyczących zadań edukacyjnych. Statutu szkoły. 

Majątek, którym dysponuje ZSP :

to nieruchomość położona w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej 57, o łącznej powierzchni 9 815 m2  , łącznie o wartości  : 8 901. 833, 18 zł, na którą składają się: środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

1. Dyrektor przyjmuje pracowników oraz rodziców ucznia w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz.12.00 do 14.00.

2. Pracownicy komórek przyjmują petentów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

3. Wnioski, skargi i inne pisemne podania przyjmowane są w sekretariacie szkoły, rejestrowane w dzienniku podawczym, następnie Sekretarz Szkoły przedkłada Dyrektorowi szkoły pismo do dekretacji, które rozpatrywane są przez odpowiednie osoby wg zakresu obowiązków, termin załatwiania spraw wynosi dwa tygodnie.

4. Sekretariat zespołu jest czynny w godzinach od 7.30 do 15.30, sprawy uczniowskie załatwiane są codziennie w sekretariacie szkoły w godzinach od 11.00 do 13.00.

5. Pracownicy szkoły zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w regulaminie organizacyjnym zespołu.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa :

- księga uczniów,

- księgi druków ścisłego zarachowania,

- rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,

- rejestr wydanych zaświadczeń,

- dziennik podawczy korespondencji przychodzącej i wychodzącej (w niej rozliczenie znaczków pocztowych),

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- księga protokołów rad pedagogicznych,

- rejestr wydanych delegacji służbowych,

- akta osobowe pracowników,

- ewidencja urlopów pracowników administracji i obsługi,

- ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi,

- rejestr zatrudnionych pracowników,

- rejestr zwolnionych pracowników,

- rejestr upoważnień,

- ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Szkoła posiada składnicę akt. Akta są archiwowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W składnicy przechowywane są następujące akta:

  • arkusze ocen,
  • dzienniki lekcyjne (od 2007 roku na nośnikach elektronicznych )
  •  dokumenty dot. rekrutacji do szkoły,
  • dokumenty niezbędne do nauczania zawodu w zakładach pracy - umowy,
  • listy płac,
  • zestawienia list płac,
  • karty wynagrodzeń,
  • rozliczenia pracowników z Urzędem Skarbowym,
  • sprawozdania, plan budżetu, bilans,
  • konto specjalne - rachunki,
  • inwentaryzacja,
  • akta osobowe,

 

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:19:"2016-10-21 11:54:27";s:8:"editDate";s:19:"2016-10-21 11:54:27";s:6:"editBy";s:2:"15";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2016";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:16:"Powiat Wejherowo";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:3:{s:8:"signcase";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:11:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";N;s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}