Informacje ogólne

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi stanowią:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich,  

Adres, telefony, fax, e-mail

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4

Telefony/Fax   (058) 671-06-22 

                    (058) 671-05-04

e-mail        lo1@rumia.pl 

                   www.lo1.rumia.pl

  

Statut, Regulamin Organizacyjny

Organizację zespołu określa:

1. Statut nadany Uchwałą Nr XLI/393/02 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10.10.2002 r.

2. Regulamin Organizacyjny nadany Uchwałą Nr 275/127/2000 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 6.07.2000 r.

  

Kierownictwo

Dyrektor - Lucyna Penkowska

Wicedyrektor - Monika Pranczke

Wicedyrektor - Joanna Partyka

 

 

Status prawny lub forma prawna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny.

 

 

 

Organizacja

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie; z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a także w oparciu o akt założycielski i Statut. Organizację określają Statut ZSP nr 1 oraz Regulamin Organizacyjny

 

 

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz ustawach uzupełniających i przepisach na nich opartych, a w szczególności: 

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości i maturalnego, a także ubiegania się o miejsca w szkołach wyższych. 

2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia się lub zdobywania kwalifikacji zawodowych. 

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawach, stosownie do wieku uczniów i słuchaczy oraz warunków szkoły. 

4. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz słuchaczami stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły, dąży do ułatwienia uczestnictwa w zajęciach szkolnych uczniom i słuchaczom niepełnosprawnym, w tym - zajęciach integracyjnych uczniom nauczanym indywidualnie z przyczyn zdrowotnych.

 

 

  

 

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

 

Organami ZSP nr 1 są:

- Dyrektor,

- Rada Pedagogiczna,

- Rada Rodziców,

- Rada Uczniowska określana także jako Samorząd Szkolny,

- Rada Słuchaczy,

- Rada Szkoły zwana także Społeczną Radą Szkoły.

 

 

Zadania i kompetencje dyrektora szkoły:

 

Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentowanie ją na zewnątrz.   Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkole.   Kierowanie pracami rady pedagogicznej, realizowanie jej uchwał, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.   Jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w szkole; kompetencje i uprawnienia dyrektora jako kierownika zakładu pracy zawiera "Regulamin pracy" Liceum.   Dysponowanie środkami określonymi w zatwierdzonym planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie.   W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, radą szkoły, radą słuchaczy, radą uczniowską i związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły; zasady tej współpracy są ujęte w stosownych przepisach oraz regulaminie wymienionych organów.  

 

 

Zadania i kompetencje wicedyrektora szkoły:

 

Organizowanie i nadzorowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły.   Kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy zarówno nauczycieli jak i uczniów.   Nadzorowanie opracowania planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły, kontrolowanie i odpowiadanie za całokształt jego realizacji wspólnie z zespołem nauczycieli.   Sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez :  - hospitowanie pracy nauczycieli ( w/g planu hospitacji na dany rok szkolny) udzielanie im niezbędnego instruktażu i pomocy,- kontrolowanie prawidłowej realizacji programów nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz godzin wychowawczych u wyznaczonych nauczycieli,- dokonywanie analizy wyników dydaktyczno - wychowawczych szkoły,- kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej a zwłaszcza dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, rozkładów materiału, zestawienie ocen okresowych / rocznych /. Kontrolę dokumentacji przeprowadza obligatoryjnie raz w semestrze i po jego zakończeniu. Współpracowanie z samorządem szkolnym, pedagogiem oraz z radą słuchaczy.   Włączanie się w organizację egzaminu dojrzałości.   Jako wiceprzewodniczący szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej przygotowuje dokumentację i uczestniczy w pracach komisji.   Formułowanie projektów ocen dla bezpośrednio podległych mu nauczycieli i pracowników.   Nadzorowanie i organizowanie pracy pracowników obsługi.   Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Ustalanie dyżurów nauczycieli oraz kontrolowanie nauczycieli dyżurnych w czasie przerw.   Ustalanie i wykonywanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych odpowiadającego zasadom higieny szkolnej.   Nadzorowanie uroczystości szkolnych, akademii, apeli, spotkań z rodzicami oraz dyskoteki.   Sprawowanie opieki nad budynkiem szkoły i otoczeniem budynku.   Przygotowanie planów remontów i dokumentacji związanych z zamówieniami publicznymi.   Kontrolowanie prawidłowej eksploatacji oraz przechowywania i konserwacji pomocy naukowych i sprzętu - dbanie o ład i porządek na terenie szkoły - o poważnych niedociągnięciach informowanie dyrektora.   Organizowanie, wynajmowanie pomieszczeń szkoły poza godzinami lekcji.   Opracowanie wewnętrznych aktów związanych z obroną cywilną.   Przygotowywanie wraz z zespołem nauczycieli projektów, regulaminów wewnętrznych.   Kierowanie pracami szkolnej komisji do spraw pomocy materialnej uczniów.   Przygotowanie wraz z zespołem nauczycieli projektów zmian i nowelizacji statutu szkoły.   Występowanie z inicjatywą w zakresie wyróżnień, nagród, premii i odznaczeń oraz odpowiedzialności służbowej nauczycieli i pracowników zatrudnionych w ZSP nr1.   Współdziałanie w organizowaniu konkursów i olimpiad przedmiotowych dla uczniów.   Współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz organami szkoły.   Realizowanie zadań w wyznaczonym terminie poprzez składanie sprawozdań z realizacji dyrektorowi szkoły.    Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły dotyczących działalności dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej szkoły.

 

 

Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowanie polityki finansowej ZSP nr 1, opartej na rocznym planie budżetowym oraz gospodarowanie środkami pozyskiwanymi jako darowizny.   Coroczne opracowywanie projektu budżetu.   Bieżące prowadzenie rachunkowości szkoły.   Wykonywanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz innych rozliczeń zarówno z pracownikami szkoły, jak i zleceniobiorcami, nie będącymi pracownikami.   Rozliczanie należności i zobowiązań z odbiorcami i dostawcami z tytułu wykonywanych robót i usług oraz zakupów, na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.   Sporządzanie i dostarczanie przelewów do banków, deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u i Urzędu Skarbowego.   Dokonywanie odpisów, amortyzacji składników majątkowych szkoły; uzgadnianie wartości majątku ZSP nr 1.   Terminowe i prawidłowe sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań oraz bilansu szkoły.   Wykonywanie innych niezbędnych zadań przewidzianych przepisami prawa lub wynikających z służbowych poleceń dyrektora.  

 

 

 

Struktura własnościowa

ZSP nr 1 w Rumi jest jednostką podległą Powiatowi Wejherowskiemu. Zajmowana nieruchomość jest własnością Powiatu Wejherowskiego i jest w trwałym zarządzie ZSP nr 1 w Rumi.

 

 

 

Tryb działania jednostki organizacyjnej

Dyrektor podejmuje decyzje jednoosobowo, w sprawach objętych kompetencjami rady pedagogicznej kolegialnie.

 

 

Majątek, którym dysponuje Szkoła

Działka o powierzchni 9543 m2

Czterokondygnacyjny budynek szkoły o powierzchni 1818 m2

Pełnowymiarowa hala sportowa wraz z zapleczem o powierzchni 1407 m2.

 

 

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

1. Powołanym do załatwiania spraw uczniów i ich rodziców w formie obsługi kancelaryjnej, jest sekretarz szkoły.

2. Sekretarz szkoły przyjmuje petentów codziennie w godz. 10.00-14.00, a w szczególnych przypadkach w pozostałych godzinach swojego urzędowania.

3. Pracownicy ZSP nr 1 są przyjmowani w sprawach pracowniczych przez dyrekcję, sekretarza lub głównego księgowego w godzinach urzędowania w zależności od czasowych możliwości obu stron.

4. W sprawach skarg i wniosków dyrektor (wicedyrektor) przyjmuje petentów w środy w godz. 9.00-11.00, a jeśli w tym dniu wypada dzień ustawowo wolny od pracy, w czwartek w godz. 13.00-15.00.

5. Skargi i wnioski są przyjmowane w formie pisemnej lub ustnej, w przypadku formy ustnej sporządza się, chyba że petent sobie tego nie życzy protokół lub notatkę, zawierające:

- datę przyjęcia,

- imię i nazwisko składającego,

- zwięzłe określenie sprawy,

- imię i nazwisko przyjmującego,

- podpis składającego.

6. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretarz szkoły.

7. W sprawach prostych, nie wymagających badania okoliczności, dyrektor (wicedyrektor) udziela odpowiedzi na miejscu. Odpowiedzi na pisemne skargi lub wnioski udziela się na piśmie po merytorycznym zbadaniu całokształtu sprawy w terminie do 14 dni, w wyjątkowych sytuacjach termin ten może być przedłużony do 30 dni.

8. Wszelkie pisma związane ze skargami i wnioskami są przechowywane w osobnej teczce, razem z inną dokumentacją ZSP nr 1.

 

 

  

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa i sposoby udostępniania danych w nich zawartych

ZSP prowadzi księgę uczniów, rejestry wydanych świadectw szkolnych, arkusze ocen i protokoły egzaminu dojrzałości. Posiada archiwum szkolne. Aby skorzystać z zasobów archiwum należy zwrócić się do sekretarza szkoły.