Informacje ogólne

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką samorządu terytorialnego, wchodzącą w skład administracji zespolonej, powstałą na podstawie Uchwały Nr IV/39/99 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 marca 1999 r.

 

Adres, telefony, fax, e-mail

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 279A
 

Telefony  (058) 672-40-63

(058) 672-17-60

Fax         (058) 672-27-02

www         www.pcprwejherowo.pl

e-mail      kancelaria@pcpr-wejherowo.pl

 Regulamin Organizacyjny

 Organizację placówki określa:

 Regulamin Organizacyjny uchwalony Uchwałą Nr V/215/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 maja 2016r.

  Regulamin (196.4 KB)

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie nadany Uchwałą Nr IV/XI/125/2011 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 listopada 2011 r.

  Statut (44.5 KB)

 Kierownictwo

 Dyrektor - Małgorzata Bernacka 

 Główny Księgowy - Żaneta Pipiórka 

 

Przedmiot działalności i kompetencje

Zadania Centrum:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 930),

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t Dz.U. 2016 poz. 814)

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz.U. z 2013, poz. 885 ),

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),

5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (j.t.Dz.U. z 2014 r. poz. 382 ),

 6. Ustawa z dnia 19 sierpnia  1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz.U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375 ze zm.),

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz.U. z 2015r, poz. 1390),

8. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2082.),

9.  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U 2016 poz. 575)

10. Innych obowiązujących aktów prawnych.

 Dyrektor Centrum wykonuje zadania w określone Statucie PCPR, a ponadto:

1)    organizuje i nadzoruje  pracę Centrum,

2)    reprezentuje Centrum na zewnątrz,

3)    planuje i dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Centrum,

4)    wydaje zarządzenia i polecenia służbowe,

5)    kształtuje politykę kadrową Centrum,

6)    wydaje w imieniu Starosty decyzje administracyjne z zakresu działania Centrum,

7)    z upoważnienia właściwych organów zawiera umowy cywilno-prawne i porozumienia z zakresu działania Centrum,

8)    koordynuje działaniami dot. realizacji zadań powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

9)      nadzoruje realizację powiatowych programów: rozwoju pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,

10)  z upoważnienia Zarządu Powiatu Wejherowskiego sprawuje kontrolę nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rdd i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,

11)  przedstawia  Staroście i Radzie Powiatu Wejherowskiego coroczne  sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

12)  współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi,

13)  składa właściwym organom powiatu sprawozdania z działalności Centrum oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,

14)  dokonuje okresowych ocen kierowników komórek oraz pracowników bezpośrednio mu podlegających,

15)  wydaje opinie na temat kandydatów na kierowników powiatowych jednostek pomocy społecznej,

16)  organizuje pracę wolontariuszy działających w Centrum,

17)  wytacza powództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej ponad rok,

18)  prowadzi sprawy z zakresu ochrony informacji niejawnych,

19)   prowadzi sprawy związane z Programem Wyrównywania Różnic między Regionami.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

 1Kancelaria - pok. Nr 2

 Przyjmowanie i wydawanie wniosków: w poniedziałek w godz. od 09.00 do 14.00 od wtorku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00

 2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: pok. Nr 2

 a) Przyjmowanie i wydawanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia,

b) Przyjmowanie i wydawanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,

c) Przyjmowania i wydawania wniosków na legitymacje dla osób niepełnosprawnych,

d) Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności,

e) Wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych,

f) przyjmowanie wniosków w sprawie wydania karty parkingowej osobom niepełnosprawnym.

 Przyjmowanie w/w wniosków pok. Nr 2: w poniedziałek w godz. od 09.00 do 14.00  od wtorku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00

3. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: pok. nr 15 i 16, 18, 21,

 Przyjmowanie interesantów: pok. Nr 15,16 od poniedziałku do czwartku w godz. od 09.00 do 15.00.

4. Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym: pok. nr 1 i pok. nr 6

 Przyjmowanie interesantów: pok. Nr 1 od poniedziałku do czwartku w godz. od 09.00 do 15.00.

 5. Zespół ds. Świadczeń: pok. nr 14 i 17

Przyjmowanie interesantów: pok. Nr 13 od poniedziałku do czwartku w godz. od 09.00 do 15.00.

 7. Dyrektor PCPR przyjmuje interesantów w pok. nr 10 we wtorek od 10.00 do 13.00.

   

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

I grupa – Rejestry dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

II grupa – Rejestry dotyczące dofinansowań i refundacji ze środków PFRON,

III grupa – Rejestry dotyczące dzieci i rodzin oraz  kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących RDD,

IV grupa – Rejestry dotyczące wychowanków umieszczonych w placówkach,

V grupa – Rejestry dotyczące domów pomocy społecznej,

 VI grupa – Rejestry dotyczące zawartych porozumień,

 a także:

 - Rejestr wydanych zarządzeń Dyrektora PCPR,

  - Rejestr wydanych przez Dyrektora PCPR upoważnień,

 - Rejestr wniosków i skarg,

  - Ewidencja środków trwałych,

 - Ewidencja druków ścisłego zarachowania

 

  Wszelkie dane, w posiadaniu których jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udostępniane są na pisemny wniosek osoby lub instytucji i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.