Informacje ogólne

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką samorządu terytorialnego, wchodzącą w skład administracji zespolonej, powstałą na podstawie Uchwały Nr IV/39/99 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 marca 1999 r.

 Formularze wniosków do pobrania


Adres, telefony, fax, e-mail

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A
 

Telefony  (058) 672-40-63

(058) 672-17-60

Fax         (058) 672-27-02

www         www.pcprwejherowo.pl

e-mail      kancelaria@pcpr-wejherowo.pl

 Regulamin Organizacyjny

 Organizację placówki określa:

 Regulamin Organizacyjny uchwalony Uchwała Nr IV/499/14 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 października 2011r.

  Regulamin (196.4 KB)

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie nadany Uchwałą Nr IV/XI/125/2011 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 listopada 2011 r.

  Statut (44.5 KB)

 Kierownictwo

 Dyrektor - Iwona Romanowska

 Z-ca Dyrektora - Małgorzata Bernacka 

 

Główny Księgowy - Żaneta Pipiórka 

 

 

Status prawny lub forma prawna

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie jest jednostką samorządu terytorialnego, wchodzącą w skład administracji zespolonej, powstałą na podstawie Uchwały Nr IV/39/99 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 marca 1999 r.

 Organizacja

 Centrum działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego w dniu 21. 01.2010 r. przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego, zmieniony Uchwałą Nr III/612/2010 z dnia 3 listopada 2010r., Uchwałą Nr IV/20/11 z dnia 13 stycznia 2011r. , Uchwałą IV/136/11 z dnia 14 grudnia 2011r.,  Uchwałą Nr IV/407/14 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 lutego 2014 r. oraz Uchwałą Nr IV/460/14 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lipca 2014 r.

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr IV/499/14 z dnia 16 października 2014r. został uchwalony nowy Regulamin Organizacyjny PCPR oraz tracą moc wszystkie  ww.uchwały

 Przedmiot działalności i kompetencje

Zadania Centrum:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm),

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),

5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.),

6. Ustawa z dnia 19 sierpnia  1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994r.Nr 111, poz. 535 ze zm.),

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r.Nr 180, poz. 1493),

8. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.),

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.),

10. Innych obowiązujących aktów prawnych.

 Dyrektor Centrum wykonuje zadania w określone Statucie PCPR, a ponadto:

 1. wytacza powództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej ponad rok,
 2. organizuje pracę Centrum,
 3. reprezentuje Centrum na zewnątrz,
 4. planuje i dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Centrum,
 5. wydaje zarządzenia i polecenia służbowe,
 6. kształtuje politykę kadrową Centrum,
 7. wydaje opinie na temat kandydatów na kierowników powiatowych jednostek pomocy społecznej,
 8. organizuje pracę wolontariuszy działających w Centrum,
 9. wydaje w imieniu Starosty decyzje administracyjne z zakresu działania Centrum,
 10. koordynuje działaniami dot. realizacji zadań powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 11. z upoważnienia właściwych organów zawiera umowy cywilno-prawne z zakresu działania Centrum,
 12. przedstawia  coroczne  sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej piczy zastępczej,
 13. składa właściwym organom powiatu sprawozdania z działalności Centrum, dokonuje okresowych ocen kierowników komórek oraz pracowników bezpośrednio mu podlegających.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

 1. Kancelaria - pok. Nr 2

 Przyjmowanie i wydawanie wniosków: w poniedziałek w godz. od 09.00 do 14.00 od wtorku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00

 2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: pok. Nr 2

 a) Przyjmowanie i wydawanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia,

b) Przyjmowanie i wydawanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,

c) Przyjmowania i wydawania wniosków na legitymacje dla osób niepełnosprawnych,

d) Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności,

e) Wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych.

 Przyjmowanie w/w wniosków pok. Nr 2: w poniedziałek w godz. od 09.00 do 14.00  od wtorku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00

  Wydawanie legitymacji pok. Nr 2: poniedziałek od 09.00 do 14.00.

 Wydawanie orzeczeń pok. Nr 2: środy od 09.00 do 15.00

  3. Zespół ds. Pieczy Zastępczej: pok. nr 15 i 16

 Przyjmowanie interesantów: pok. Nr 15 od poniedziałku do czwartku w godz. od 09.00 do 15.00.

  4. Zespół Obsługi Programów PFRON: pok. nr 1

 Przyjmowanie interesantów: pok. Nr 1 od poniedziałku do czwartku w godz. od 09.00 do 15.00.

     5. Zespół ds. Świadczeń: pok. nr 13

Przyjmowanie interesantów: pok. Nr 13 od poniedziałku do czwartku w godz. od 09.00 do 15.00.

  6. Zespół ds. Pozyskiwania Środków: pok. 23,
Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do czwartku w godz. od 09.00 do 15.00

 7. Dyrektor PCPR przyjmuje interesantów w pok. nr 10 we wtorek od 10.00 do 13.00.

   Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

  W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

I grupa – Rejestry dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

II grupa – Rejestry dotyczące dofinansowań i refundacji ze środków PFRON,

III grupa – Rejestry dotyczące dzieci i kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne,

  IV grupa – Rejestry dotyczące pomocy dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek,

  V grupa – Rejestry dotyczące domów pomocy społecznej,

 VI grupa – Rejestry dotyczące rodzin zastępczych,

 VII grupa – Rejestry dotyczące zawartych porozumień,

 a także:

 - Rejestr wydanych zarządzeń Dyrektora PCPR,

  - Rejestr wydanych przez Dyrektora PCPR upoważnień,

 - Rejestr wniosków i skarg,

  - Ewidencja środków trwałych,

 - Ewidencja druków ścisłego zarachowania

 Archiwa:

  - Archiwum Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

  - Archiwum Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

  Wszelkie dane, w posiadaniu których jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udostępniane są na pisemny wniosek osoby lub instytucji i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.