Uchwała Nr V/XXI/219/16

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 26 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zmianami) oraz  art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy     z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Wejherowa, wójtów i burmistrzów miast i gmin z terenu Powiatu Wejherowskiego oraz Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

 

Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego w następujący sposób:

1)  w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 8.00-21.00,

2) w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00 – 21.00, 

3) dyżury w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy czynne całodobowo pełnią:

a) „Apteka Dbam o Zdrowie” w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 3,

b) Apteka „Ekozdrowie” w Rumi przy ul. Dębogórskiej 132.

 

§ 2

Wykaz aptek ogólnodostępnych  z terenu Powiatu Wejherowskiego wraz z godzinami pracy

 stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/XXXVIII/346/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010r. nr 47, poz.  826).

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.