a:46:{s:4:"name";s:8:"uchwała";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:12:"Danuta Ptach";s:11:"createdDate";s:10:"2016-09-13";s:18:"responsibleContent";s:12:"Danuta Ptach";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:2793:"

Uchwała Nr V/XXI/219/16

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 26 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zmianami) oraz  art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy     z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Wejherowa, wójtów i burmistrzów miast i gmin z terenu Powiatu Wejherowskiego oraz Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

 

Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego w następujący sposób:

1)  w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 8.00-21.00,

2) w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00 – 21.00, 

3) dyżury w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy czynne całodobowo pełnią:

a) „Apteka Dbam o Zdrowie” w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 3,

b) Apteka „Ekozdrowie” w Rumi przy ul. Dębogórskiej 132.

 

§ 2

Wykaz aptek ogólnodostępnych  z terenu Powiatu Wejherowskiego wraz z godzinami pracy

 stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/XXXVIII/346/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010r. nr 47, poz.  826).

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Wykaz aptek

 

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2017-9-18 13:58:59";s:8:"editDate";s:18:"2017-9-18 13:58:59";s:6:"editBy";s:2:"30";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2017";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:16:"Powiat Wejherowo";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:3:{s:8:"signcase";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:11:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}