Skład Komisji Rewizyjnej:
  1. Krzysztof Bober
  2. Tomasz Bujak
  3. Anna Jamróz - Szadaj - Przewodnicząca
  4. Ewa Pasieczna - Wiceprzewodnicząca
  5. Alicja Skwarło

Do zadań Komisji określonej w 1 należą sprawy  dotyczące w szczególności:

1) opiniowania wykonania budżetu Powiatu,

2) występowania do Rady Powiatu z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,

3) wykonywania innych zadań zleconych przez Radę Powiatu w zakresie kontroli.