Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie jest pani  Grażyna Kawczyńska a zastępcą Inspaektora Ochrony Danych pani Małgorzata Zgutka

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres:
  Starostwo Powiatowe w Wejherowie , Inspektor Ochrony Danych,
  ul. 3 Maja 4 84-200 Wejherowo
 • przez e-mail: iod@powiatwejherowski.pl

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Starostwo Powiatowe w Wejherowie informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedzibą w Wejherowie ul. 3 Maja 4,
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych -Grażyna Kawczyńska email: iod@powiatwejherowski.pl,
 3. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 6. osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.