Informacja pokontrolna Projektu RPPM.08.03.00-22-0028/15