W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Inspektor w Sekcji Przygotowania i Realizacji Projektów Drogowych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Patrycja Wilkowska, Gościcino
Uzasadnienie wyboru INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU
W ZARZĄDZIE DROGOWYM DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO
Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE


na stanowisko
Inspektora w Sekcji Przygotowania i Realizacji Projektów Drogowych
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Patrycja Wilkowska, zamieszkała w Gościcinie.

Uzasadnienie

Pani Patrycja Wilkowska spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dobrą znajomością zagadnień teoretycznych i praktycznych niezbędnych do realizowania zadań na ww. stanowisku.
W związku z powyższym Komisja Rekrutacyjna zaproponowała zatrudnienie Pani Patrycji Wilkowskiej w Zarządzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego na stanowisku urzędniczym w Sekcji Przygotowania i Realizacji Projektów Drogowych.Wejherowo, dnia 01.02.2023 r.


Zatwierdził

Z-ca DYREKTORA
mgr Danuta Fedyniak


Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Sekcji Przygotowania i Realizacji Projektów Drogowych
Miejsce pracy Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ulicy Puckiej 11 lub drogą pocztową na adres Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo(liczy się data wpływu do Zarządu Drogowego).Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Inspektora w Sekcji Przygotowania i Realizacji Projektów Drogowych”.
Status rozstrzygnięte

DYREKTOR  ZARZĄDU  DROGOWEGO

DLA  POWIATU  PUCKIEGO  I  WEJHEROWSKIEGO

Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Zarządzie  Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ulicy Puckiej 11.

 • Nazwa stanowiska pracy: Inspektor w Sekcji Przygotowania i Realizacji Projektów Drogowych
 • Wymagania związane ze stanowiskiem :
 1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe – drogownictwo lub budownictwo,
 2. b) doświadczenie zawodowe: udokumentowany minimum czteroletni staż pracy w jednostce budżetowej,
 3. c) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego (MS Office),
 4. znajomość przepisów i ustaw: o drogach publicznych, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw,
 5. e) dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 6. f) chęć pogłębiania wiedzy,
 7. g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 8. niekaralność za popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego,
 9. i) obywatelstwo polskie – o wolne stanowisko urzędnicze mogą ubiegać się również osoby posiadające inne obywatelstwo, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).
 • Wymagania dodatkowe :
 1. a) posiadanie uprawnień w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi,
 2. b) prawo jazdy kat. B,
 3. c) samodzielność,
 4. d) skrupulatność,
 5. e) umiejętność pracy w zespole,
 6. f) umiejętność pracy pod presją czasu,
 7. g) odporność na stres.

 

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich, na realizację zadań drogowych;
 2. przygotowywanie i koordynowanie obiegu dokumentów związanych z planowanymi            i realizowanymi inwestycjami z udziałem środków zewnętrznych;
 3. współuczestniczenie w przygotowywaniu umów na roboty budowlane, usługi i dostawy powyżej progów, od których uzależniony jest obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dróg i obiektów mostowych;
 4. współuczestniczenie w przygotowywaniu postępowań regulaminowych i realizacja zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy poniżej progów, od których uzależniony jest obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp w zakresie dróg i obiektów mostowych,
 5. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizacji zadań Sekcji;
 6. współpraca w przygotowaniu informacji oraz udział w opracowaniu projektów planów rzeczowo – finansowych, rocznych i wieloletnich, w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w Sekcji;
 7. weryfikacja regulaminów programów, rządowych i europejskich, z których możliwe jest pozyskanie finansowanie zadań realizowanych przez jednostkę;
 8. współudział w sporządzaniu szczegółowych specyfikacji przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowych i realizację inwestycji drogowych;
 9. weryfikacja dokumentów rozliczeniowych (realizacja robot, nadzorów, itp.).
 • Warunki pracy i płacy:
 1. a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, miejsce pracy: biuro Zarządu Drogowego w

      Wejherowie, ul. Pucka 11,

 1. b) przewiduje się zawarcie umowy na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie

      umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru,

 1. c) wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.
 • Wymagane dokumenty:
 1. a) życiorys - CV (prosimy o podanie telefonu kontaktowego),
 2. b) list motywacyjny,
 3. c) kserokopie świadectw pracy,
 4. d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
 5. e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoba wybrana  będzie

      zobowiązana  dostarczyć zaświadczenie o niekaralności),

 1. g) oświadczenie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska,
 2. h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

              Klauzula informacyjna, zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 • Termin i miejsce składania dokumentów :

Dokumenty należy składać do dnia 27.01.2023 r. do godziny 15.00 osobiście w sekretariacie Zarządu Drogowego  dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ulicy Puckiej 11 lub drogą pocztową na powyższy adres (liczy się data wpływu do Zarządu Drogowego).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Inspektora w Sekcji Przygotowania i Realizacji Projektów Drogowych”.

 • Dodatkowe informacje:

1)  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był mniejszy niż 6%,

2)  dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58-774-32-90,

3)  oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,

4) po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego  w ogłoszeniu o naborze  w BIP Starostwa Powiatowego w Wejherowie i Pucku oraz BIP Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej,

5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Starostwa Powiatowego w Wejherowie i Pucku, BIP Zarządu Drogowego oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie ul. Pucka 11,

6) zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Wejherowo, 13.01.2023 r.                                                                        

 

 

 Zatwierdził:

 

Z-ca Dyrektora

mgr Danuta Fedyniak

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Załącznik do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

Klauzula informacyjna:

            Składając swoje dokumenty aplikacyjne do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Twoich danych osobowych  w celach rekrutacyjnych. Z chwilą wyrażenia zgody Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego staje się administratorem Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z Zarządem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Powyższe nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

            Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a odmowa ich podania nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.

            Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu rekrutacyjnym, na które aplikujesz. Okres przetwarzania nie będzie dłuższy niż  2 lata i może ulec skróceniu, jeżeli w jego trakcie zostaniesz zatrudniona/y w Zarządzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego albo wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie w celach rekrutacyjnych.

            Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie polegało na przechowywaniu ich w elektronicznej bazie danych i w wersji papierowej, zapoznawaniu się z nimi przez osoby upoważnione w Zarządzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego do udziału w procesie rekrutacji, ich analizie oraz porównywaniu z danymi innych osób uczestniczących w rekrutacji.

            Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego przetwarzać będzie Twoje dane osobowe zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, w warunkach zapewniających ochronę Twojej prywatności. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa poufności, integralności oraz dostępności Twoich danych. Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego stosuje różnorodne środki zabezpieczenia technicznego, fizycznego i organizacyjnego w systemach teleinformatycznych i miejscach przetwarzania  danych osobowych, które są adekwatne do poziomu zagrożeń.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług, w tym dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych w celu zapewnienia optymalnych warunków przeprowadzenia rekrutacji.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego stawia wysokie wymagania swoim dostawcom usług, którzy będą uczestniczyli w przetwarzaniu Twoich danych osobowych poprzez zobowiązanie ich do stosowania adekwatnych środków bezpieczeństwa do poziomu zagrożeń oraz dopuszczenie do przetwarzania danych tylko osób upoważnionych, przeszkolonych i zobowiązanych do zachowania poufności.   

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej, jak również nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzji w Twojej sprawie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do zgodności z przepisami prawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego możesz skontaktować się z nami na adres:  84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Krzysztof Raulin.

Załączniki

Powiadom znajomego