W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
uzasadnienie wyboru W wyniku zakończenia procedury naboru, Komisja Rekrutacyjny postanowiła nie rekomendować kandydata do zatrudnienia. Podczas rozmów kwalifikacyjnych kandydaci nie spełnili w stopniu wystarczającym oczekiwań pracodawcy wymaganych na stanowisku objętym rekrutacją.
Szczegóły
stanowisko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie
miejsce pracy Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie
termin składania ofert
miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 (parter)

Treść

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA WOLNE  
STANOWISKO URZĘDNICZE 

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji.

 

1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a)      wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja lub prawo,

b)     minimum 1 rok stażu pracy w administracji rządowej lub samorządowej,

c)      obywatelstwo polskie,

d)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

e)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:     

a)        znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

b)        znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

c)        znajomość ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy dotyczących rejestracji pojazdów,

d)       umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

e)        biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,

f)      predyspozycje: wnikliwość, staranność, dokładność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

a)      prowadzenie spraw związanych z pojazdami usuniętymi z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

b)      prowadzenie dokumentacji pojazdów usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu wyznaczonym przez Starostę w trybie art. 130a cytowanej wyżej ustawy,

c)      sporządzanie wniosków o przepadek pojazdu na rzecz powiatu i składanie ich we właściwym sądzie,

d)     przygotowywanie decyzji administracyjnych określających wysokość kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu,

e)      przygotowywanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego powierzenia usunięcia pojazdu z drogi i jego parkowania wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

f)       przygotowywanie projektu uchwały Radu Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

g)      kontrolowanie przedsiębiorcy holującego pojazdy i prowadzącego parking wyznaczonego w trybie przepisów art. 130a cytowanej wyżej ustawy do realizacji tych zadań przez Starostę,

h)      archiwizacja dokumentów.

4.    Zakres odpowiedzialności:

a)        z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b)        z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c)        za powierzone mienie.

5.    Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników samorządowych.

6.    Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru.

7.    Należy złożyć następujące kolejne dokumenty:

a)    list motywacyjny,

b)   curriculum vitae,

c)    kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)   kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

e)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku ich posiadania,

f)    referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,

g)   wypełniony kwestionariusz osobowy według ustalonego wzoru,

h)   kopia zaświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania.

8.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku – w przypadku kandydatów niepełnosprawnych:

a)    wymagany kontakt telefoniczny z interesantami,

b)   praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku,

c)    praca związana z przenoszeniem dokumentów,

d)   praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

e)    miejsce pracy na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3-go Maja 4 (budynek posiada windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach).

f)    praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

g)   wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

9.    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

10.    Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie powiadomiona o wyborze pisemnie. Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dnia od zawiadomienia wraz zaświadczeniem o niekaralności i zaświadczeniem lekarskim spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

 

Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, h spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać: w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do Starostwa Powiatowego od strony zachodniej (parku) lub elektronicznie (skany dokumentów) na adres a.czajkowska@powiatwejherowski.pl lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji, w terminie do dnia 12.10.2020 r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej dnia 12.10.2020 r.

 

Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, zostanie ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4.

 

Kwestionariusz jest załącznikiem do ogłoszenia lub można go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4, pokój nr 126.

 

Wyjaśnień w sprawie naboru będzie udzielała pani Alicja Czajkowska – Inspektor  w Wydziale Organizacyjnym nr tel. 572-94-18, 572-94-17.

 

Informujemy że:

 

1)   Administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedzibą w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, tel. 572-94-00, 572-94-01, fax 572-94-02.

2)   e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl

3)   Kontakt inspektora ochrony danych iod@powiat.wejherowski.pl

4)   Celem przetwarzania jest rekrutacja na wolne stanowisko.

5)   Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy oraz zgoda kandydata.

6)   Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usługi administratora.

7)   Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

8)   Kandydat do pracy ma prawo do:

a.    dostępu do danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania;

b.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

c.    w przypadku wyrażenia zgody ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody.


Gabriela Lisius

Starosta Wejherowski

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane