W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

PFOŚiGW - informacje ogólne

PFOŚiGW - informacje ogólne

.: Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW) – ogólne informacje

I. Podstawa prawna.
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r. ze zmianami)

II. Przeznaczenie funduszu.
Środki powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r. ze zmianami) przeznacza się na wspomaganie następujących działań:
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska;
3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
4) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
5) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
6) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
7) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi;
8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
9) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
10) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
11) wspieranie wykorzystania lokalnych ?ródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
12) wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych,
13) wspieranie ekologicznych form transportu;
działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody;
oraz na:
- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują,
- i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

III. Regulamin funduszu.
Aktualnie obowiązujące zasady przydziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Wejherowskiego zostały przyjęte Uchwałą Nr II/454/05 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wejherowie.

IV. Informacja o rozdysponowaniu funduszu w latach 2003 - 2005

Rok 2003
W 2003 roku środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Wejherowskiego przeznaczono wspomagające realizację poniższych zadań:
- Gmina Łęczyce - "Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych w Rozłazinie etap II" - 10.000,0 zł;

- Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie - "Selektywna zbiórka odpadów" - 5.000,0 zł;

- PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wejherowo - "Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych Nadleśnictwa Wejherowo w Powiecie Wejherowskim" - 5.000,0 zł;

- Gmina Linia - "Budowa oczyszczalni ścieków w Tłuczewie i kanalizacji sanitarnej w Lini - system odwadniania osadów" - 20.000,0 zł;

- Gmina Szemud - "Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów" - 5.000,0 zł;

- Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z/s w Gdyni - "Realizacja programu gospodarki odpadami MIX na terenie miasta i gminy Wejherowo, Rumi i Redy“ 10.000,0 zł;

- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie - "Modernizacja parku przypałacowego" - 35.000,0 zł;

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie - "Zakup samochodu ekologicznego ciężkiego GCBA do działań ratowniczo-gaśniczych podczas zagrożeń ekologicznych" - 160.000,0 zł;

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Komenda Hufca ZHP Wejherowo - "Wymiana pokryć dachowych wykonanych z eternitu w Harcerskiej Bazie Obozowej "Cedron" w Wejherowie - etap II" - 6.000,0 zł;

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie- "Monitoring wody pitnej, wody w kąpieliskach i basenach kąpielowych oraz zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu wejherowskiego" - 10.000,0 zł;

- Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski w Gdańsku - "Aktywne formy nauczania w edukacji ekologicznej - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z powiatu Wejherowo" - 2.700,0 zł;

- Gmina Linia - "Demontaż płyt azbestowych z budynku Zespołu Szkół w Lini oraz wykonanie nowej elewacji" - 30.000,0 zł;

- Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, z/s w Pucku - "Oczyszczanie pasa drogowego dróg powiatowych z odpadów" - 67.300,0 zł;

- Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie - "Założenie instalacji gazowej w samochodach służbowych użytkowanych przez KPP w Wejherowie- szt. 4" - 8.720,0 zł.

Łączna suma dofinansowania przyznanego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Wejherowskiego w 2003 r. wyniosła 374.720,00 zł.

Rok 2004
W 2004 roku środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Wejherowskiego przeznaczono wspomagające realizację poniższych zadań:

- Gminny Zakład Komunalny i Ochrony Środowiska w Gniewinie z/s w Nadolu - "Wykonanie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych - 15.000,00 zł;

- Starostwo Powiatowe w Wejherowie - "Rozbiórka i utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych w ilości 400 m2 obiektu zlokalizowanego na dz. nr 224/4 w Wejherowie przy ul. 3-Maja 2" - 15.000,00 zł;

- Gmina Miasta Rumia - "Azbest wrogiem człowieka demontaż pokrycia dachowego z budynków komunalnych" - 17.000,00 zł;

- Gmina Linia - "Demontaż płyt azbestowych z dachu szkoły podstawowej w Pobłociu oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego" - 15.000,00 zł;

- Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Wejherowie - "Wymiana pokryć dachowych wykonanych z eternitu w Harcerskiej Bazie Obozowej "CEDRON" w Wejherowie" - 15.000,00 zł;

- Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Obwód Wejherowo, z/s Wejherowie - "Wymiana pokrycia dachowego wykonanego z eternitu w budynku Schroniska Harcerskiego "Borowo"" - 5.000,00 zł;

- Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z/s w Gdyni - "Realizacja programu gospodarki odpadami MIX na terenie miasta i gminy Wejherowo, Rumi i Redy" - 20.000,00 zł;

- Gmina Łęczyce - "Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozłazino (Zagospodarowanie terenu rekultywacyjnego poprzez wykonanie trawników dywanowych, nasadzeń drzew i krzewów, zaprojektowanie i wykonanie sieci obserwacyjnej)" - 11.000,00 zł;

- Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie - "Selektywna Zbiórka Odpadów" - 10.000,00 zł;

- Gmina Szemud - "Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów oraz zakup kontenerów KP-7" - 5.000,00 zł;

- Gmina Linia - "Wyposażenie szkół i obiektów użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych w pojemniki na odpady komunalne" - 5.000,00 zł;

- Nadleśnictwo Strzebielino z/s w Luzinie - "Sprzątanie lasu i likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Nadleśnictwa Strzebielino" - 5.000,00 zł;

- Nadleśnictwo Choczewo - "Sprzątanie lasu w 2004 r." - 5.000,00 zł;

- Nadleśnictwo Gdańsk z/s w Gdyni - "Zagospodarowanie turystyczne i sprzątanie terenów leśnych Nadleśnictwa Gdańsk w powiecie wejherowskim" - 2.000,00 zł;

- Nadleśnictwo Wejherowo - "Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych Nadleśnictwa Wejherowo" - 2.000,00 zł;

- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie - "Modernizacja parku przypałacowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (Rewaloryzacja istniejącej zieleni, zarówno pod względem kompozycji jak i składu gatunkowego, odrestaurowanie układu kompozycyjnego drogi dojazdowej i układu ścieżek, stworzenie małej architektury)" - 30.000,00 zł;

- Gmina Miasta Wejherowo - "Zachowanie zieleni miejskiej zagrożonej degradacją w pasie drogowym dróg powiatowych (Prowadzenie bieżącej konserwacji istniejącej zieleni miejskiej w pasie drogowym, tj. pielęgnacja trawników, żywopłotów, drzew, krzewów, nasadzenia krzewów oraz kwiatów, pielęgnacja drzew wraz z usuwaniem wiatrołomów i drzew zagrażających bezpieczeństwu, wzdłuż dróg powiatowych)" - 11.000,00 zł;

- Nadleśnictwo Strzebielino, z/s w Luzinie - "Utrzymanie i rozwój Arboretum przy Nadleśnictwie Strzebielino oraz jego wykorzystanie dla celów edukacyjnych (Prace bieżące polegające na pielęgnacji trawników, cięciu drzew i krzewów, nawożeniu, ochronie przed patogenami, pielęgnacji ścieżek, zakupie i dosadzaniu nowych gatunków oraz uzupełnianiu wypadów)" - 5.000,00 zł;

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie" - 20 000,00 zł;

- Starostwo Powiatowe w Wejherowie - "Zakup worków i sprzętu przeciwpowodziowego niezbędnego do reagowania na powód?" - 10.000,00 zł;

- Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", z/s w Gdyni - "Edukacja dzieci i młodzieży „Dbamy o środowisko“" - 8.000,00 zł;

- Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Koło Wejherowo - "Aktywne formy nauczania w edukacji ekologicznej - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z powiatu wejherowskiego" - 2.000,00 zł;

- Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie - "Kaszuby są piękne - udział młodzieży niesłyszącej z całej Polski w prezentacji walorów przyrodniczych i historycznych naszego regionu" - 1.000,00 zł;

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi - "Zajęcia w "Błękitnej Szkole" we Władysławowie II Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy (nagrody)" - 1.000,00 zł;

- Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie - "III Ekogimnazjada" - 500,00 zł;

- Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie, Samorządowe Gimnazjum, im. Ks. S. Galasa - "Konkurs "Najładniejszy karmnik, budka lęgowa" (nagrody)" - 500,00 zł;

- Nadleśnictwo Strzebielino, z/s w Luzinie - "Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych" - 1.000,00 zł;

- Nadleśnictwo Choczewo - "Edukacja leśna społeczeństwa" - 1.000,00 zł;

- Gimnazjum Nr 1 w Redzie - "Miejskie Spotkania Ekologiczne" - 500,00 zł;

- Gmina Wejherowo - "Wykonanie prac rekultywacyjnych środowiska gruntowo-wodnego z zanieczyszczeń ropopochodnych w rejonie dawnej stacji paliw" - 10.000,00 zł;

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie - "Monitoring wody pitnej, wody w kąpieliskach i basenach kąpielowych oraz zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu wejherowskiego" - 10.000,00 zł;

- Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z/s w Gdyni - "Badanie gruntu i wód powierzchniowych w rejonie stref ochronnych ujęć REDA II i Rumia JANOWO" - 5.000,00 zł;

- Gmina Gniewino - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wyposażonego w autopompę ZIEGLER dla Gminnego Centrum Ratownictwa z/s w Kostkowie" - 20.000,00 zł;

- Gmina Choczewo - "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na trasach rowerowych Gminy Choczewo (Odnowienie ścieżek rowerowych i ich oznakowania, utwardzenie pobocza drogi Sasino-Stilo, wydanie folderu)" - 2.000,00 zł;

- Starostwo Powiatowe w Wejherowie - "Zakup sprzętu do pomiaru natężenia hałasu w środowisku" - 15.000,00 zł;

- Gmina Miasta Reda - "Samochód Ratownictwa Techniczno- Ekologicznego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Redzie" - 60.000,00 zł.

Rok 2005
W 2005 roku środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Wejherowskiego przeznaczono wspomagające realizację poniższych zadań:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie - "Zakup sorbentów i neutralizatorów do likwidacji zanieczyszczeń substancjami niebezpiecznymi dla śro-dowiska, powierzchni ziemi i wód śródlądowych w czasie prowadzenia działań ratowniczych na terenie powiatu wejherowskiego - 8.000,00 zł;
- Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie - "Obchody Dnia Ziemi" - 500,00 zł;

- Zarząd Drogowy Dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z/s w Pucku, - "Oczyszczanie pasa drogowego dróg powiatowych z odpadów oraz wycinka i pielęgnacja zadrzewienia przy drogach powiatowych i zamiejskich" - 40.000,00 zł;

- Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie Samorządowe Gimnazjum, im. Ks. S. Galasa, 84-252 Zamostne - "Konkurs „Najładniejszy karmnik, budka lęgowa”" - 500,00 zł;

- Gmina Miasta Wejherowo - "Zachowanie zieleni miejskiej zagrożonej degradacją wzdłuż pasa drogowego dróg powiatowych" - 5.000,00 zł;

- Nadleśnictwo Wejherowo - "Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych Nad-leśnictwa Wejherowo" - 2.000,00 zł;

- Gmina Choczewo - "Akcja Sprzątanie świata w Gminie Choczewo" - 1.000,00 zł;

- KZG „Dolina Redy i Chylonki” z/s w Gdyni, ul. Konwaliowa 1 - "Realizacja programu gospodarki odpadami MIX na terenie miasta i gminy Wejherowo, Rumi i Redy" - 10.000,00 zł;

- KZG „Dolina Redy i Chylonki” z/s w Gdyni, ul. Konwaliowa 1 - "Badanie gruntu i wód powierzchniowych w rejonie stref ochronnych ujęć REDA II i Rumia JANOWO" - 5.000,00 zł;

- KZG „Dolina Redy i Chylonki” z/s w Gdyni, ul. Konwaliowa 1 - "Centrum Edukacji Ekologicznej" - 7 000,00 zł;

- Gimnazjum Nr 1 w Redzie, ul. Łąkowa 36/38 - "Spotkania ekologiczne - "Zostawcie nam czysty kawałek świata" Impreza ekologiczna (konkurs literacki, plastyczny, wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół Małego Trójmiasta Kaszubskiego)" - 500,00 zł;

- Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących - "Wokół jez. ?arnowieckiego-udział dzieci i młodzieży niesłyszącej w prezentacji wpływu antropopresji na stan przyrody i dzieje mieszkańców tego regiony" - 400,00 zł;

- Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących - "Kaszuby są piękne – udział młodzieży niesłyszącej w prezentacji walorów przyrodniczych i dziedzictwa historycznego naszego regionu" - 800,00 zł;

- Polski Klub Ekologiczny Koło Wejherowo - ""Ochrona środowiska w naszym powiecie" - konkurs wiedzy ekologicznej dla gimnazjalistów z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska" - 1.000,00 zł;

- Polski Klub Ekologiczny Koło Wejherowo - ""Komunikacja a ekorozwój" konferencja nt. presji motoryzacji na środowisko z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu" - 600,00 zł;

- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a - "Modernizacja parku przypałacowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (Rewaloryzacja istniejącej zieleni) - 18.000,00 zł;

- Gmina Choczewo - "Zakup pojazdu pożarniczego-średniego dla OSP RP w Kopali-nie, dostosowanego do neutralizacji i usuwania skażeń ekologicznych i ochrony środowiska naturalnego oraz realizacji innych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Choczewo" - 20.000,00 zł;

- Gmina Gniewino - "Zakup samochodów pożarniczych" - 10.000,00 zł;

- Gmina Linia - "Demontaż płyt azbestowych z dachu Szkoły Podstawowej w Zakrzewie oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego" - 20.000,00 zł;

- Urząd Miasta Rumia - "Azbest wrogiem człowieka demontaż pokrycia dachowego z budynków komunalnych" - 15.000,00 zł;

- Gmina Łęczyce - "Wykonanie sieci lokalnego monitoringu dla terenu w obrębie zrekultywowanego składowiska w Rozłazinie" - 10.000,00 zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wyposażonego w sprzęt do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego - dla OSP Wejherowo" - 10.000,00 zł;

- ZHP Komenda Hufca Wejherowo - "Wymiana pokryć dachowych wykonanych z eternitu w Harcerskiej Bazie Obozowej „CEDRON” w Wejherowie" - 13.000,00 zł;
- Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 251, Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 260/262 - "Wymiana pokrycia dachu mansardowego wykonanych z eternitu płaskiego na dachówkę" - 5.000,00 zł;

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AGORA" Sp. z o.o. w Wejherowie, ul. 12-Marca 188 - "Zakup prasy zgniatającej do plastyku, zbiórka, doczyszczanie i sprzedaż plastyku i makulatury" - 5.000,00 zł;

- Starosta Wejherowski - "Opracowanie planów urządzenia lasów" - 135.000,00 zł;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, im. J.Wejhera, ul. Sobieskiego 344 - "Obserwator Wybrzeża Europy Program badawczy i akcja edukacyjna, monitoring czystości plaż - międzynarodowy program badawczy dla szkół średnich powiatu wejherowskiego" 1.000,00 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, im. J. Korczaka w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 - "Demontaż pokrycia dachowego i utylizacja eternitu na budynkach: Internatu dla chłopców oraz Warsztatów Szkolnych ZSZ Nr 5" - 53 500,00 zł

Rok 2006

- Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223Linia - Demontaż płyt azbestowych z dachu szkoły podstawowej w Zakrzewie oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego - 15 000,00 zł

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo - Modernizacja kotłownia i instalacji CO w budynku przy ul. Chopina 11 - 25 000,00 zł

- Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie, Kostkowo 22, 84-252 Zamostne - Organizacja Światowego Dnia Ziemi (maraton ekologiczny) - 497,02 zł

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Obrońców Helu 3, 84-200 Wejherowo - Monitoring wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody w kąpieliskach i basenach kąpielowych oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie powiatu - 10 000,00 zł

- Zespół Szkół Nr 1 w Redzie, ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda - Spotkania Ekologiczne Małego Trójmiasta Kaszubskiego; cykliczna impreza ekologiczna związana z organizacją konkursów:
plastycznego, literackiego i wiedzy ekologicznej - 1 000,00 zł

- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a,
84-200 Wejherowo -Drugi etap rewaloryzacji parku przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (restauracja parku o pow 1,4 ha pod względem kompozycji jak i składu gatunkowego w tym ścieżek, małej architektury, fontanny itp..) - 15 000,00 zł

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. Sabata 12, 84-230 Rumia -Projekt edukacyjno-teatralny "Co mówią drzewa" - 389,19 zł

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. Sabata 12, 84-230 Rumia - Zajęcia w Błękitnej Szkole przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym we Władysławowie - 1 498,18 zł

- Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie, ul. Leśna 35, 84-239 Bolszewo - V Ekomnazjada - impreza ekologiczna dla gimnazjów powiatu wejherowskiego - 500,00 zł

- Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących, ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo - Nasza Agenda 21 - warsztaty edukacji ekologicznej dla niesłyszących na rzecz zrównoważonego rozwoju - 500,00 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, im. J.Wejhera, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo
Obserwator Wybrzeża Europy Program badawczy i akcja edukacyjna, monitoring czystości plaż - międzynarodowy program badawczy dla szkół średnich powiatu wejherowskiego - 1 000,00 zł

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie ul. 3-Maja 2, 84-200 Wejherowo - Zakup sorbentów i neutralizatorów oraz sprzętu do ratownictwa ekologicznego do likwidacji zanieczyszczeń substancjami niebezpiecznymi dla środowiska, powierzchni ziemi i wód
śródlądowych w czasie prowadzenia działań ratowniczych na terenie powiatu - 8 000,00 zł

- Gmina Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia - Azbest wrogiem człowieka - Etap III (budynki komunalne wielorodzinne o powierzchni dachów 704 m kw. przy ul. Zakole 11 i ul. Młyńska 1 - 10 000,00 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa "Pod Lasem", ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo - Demontaż i utylizacja azbestowo-cementowego pokrycia dachowego, pokrycie dachu blachodachówką - 10 000,00 zł
- Gmina Szemud, ul. Katruska 13, 84-217 Szemud - Zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów - 5 000,00 zł

- Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck - Oczyszczanie pasa drogowego dróg powiatowych z odpadów, przycinka zieleni przydrożnej i pielęgnacja zadrzewienia przy drogach powiatowych zamiejskich - 39 500,00 zł

-Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia - Akcja promocyjno-edukacyjna pt. "Moja dzielnica – moja sprawa" (akcja ulotkowa, audycje w radio i telewizji regionalnej oraz na łamach dodatków lokalnych do "Dziennika Bałtyckiego" pod hasłem "Co dalej z odpadami z kolorowych pojemników"; kontrole umów na wywóz odpadów) - 2 500,00 zł

- Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia - Program gospodarki odpadami MIX na terenie powiatu wejherowskiego (Nadzór nad zbiórką odpadów surowcowych, prowadzenie systemu objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o programie) - 10 000,00 zł

- Zakład Usług Komunalnych, ul. Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo - Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów (Rozwijanie systemu odzysku odpadów z opakowań, zakup pojemników segregacyjnych wraz ze specjalistycznym środkiem transportu hakowca do transportu i rozładunku pojemników z selektywnej zbiórki odpadów oraz edukacja w ramach konkursu "Młodzież daje przykład") - 10 000,00 zł

- Starosta Wejherowski, ul. 3-Maja 4, 84-200 Wejherowo - Zakup worków i sprzętu przeciwpowodziowego niezbędnego w akcji przeciwpowodziowej - 4999,83 zł

- Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo - Szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego i geologicznego oraz ochrony przyrody pracowników
wydziału ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Wejherowie - 1 195,00 zł

- Starosta Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, Opracowanie planów urządzenia lasów
rok 2006 - 90 000,00 zł
rok 2005 - 135 000,00 zł
wydano - 9 801,70 zł

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, im. J. Korczaka w Wejherowie, ul. Sobieskiego
279, 84-200 Wejherowo - Wymiana pokrycia dachowego o powierzchni 780 m2 wykonanego z eternitu na budynku warsztatów szkolnych ZSZ Nr 5 przy ul. Sobieskiego 279 - 77 000,00 zł

- Wspólnota Mieszkaniowa "Os. Staszica 2", Os. Staszica 2, 84-200 Wejherowo - Wymiana obudowy balustrad balkonowych z eternitu falistego na blachę trapezową - 3 000,00 zł

- Wspólnota Mieszkaniowa "12-Marca 248", ul. 12 Marca 248, 84-200 Wejherowo - Rozbiórka pokrycia ściany z eternitu wraz z jej renowacją i dociepleniem Aneksem do umowy przeniesiono do realizacji na 2007 - 5 000,00 zł

- ZSP Strzepcz Pompa ciepła Przeniesienie z 2005 r. - 60 000,00 zł

- WTBS Wejherowo Usuwanie azbestu z budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przeniesienie z 2005 r. - 5 000,00 zł

Powiadom znajomego