W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)

I. Podstawa prawna

        Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 ze zmianami).

II. Przeznaczenie funduszu.

        Środki powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 ze zmianami/ przeznacza się na wspomaganie następujących działań:

1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

3a) wspomaganie systemów gromadzenie i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku

4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

5) przedsięwzięcia związane z ochrona przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

6) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

7) przedsięwziecia związane z ochroną powietrza,

7a) przedsięwziecia związane z ochroną wód,

8) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

9) wspieranie wykorzystania lokalnych ?ródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

10) wspieranie ekologicznych form transportu,

11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

oraz na:

12) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują,

13) inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

 

3. Regulamin funduszu.

       Aktualnie obowiązujące zasady przydziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Wejherowskiego zostały przyjęte Uchwałą Nr II/454/05 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wejherowie.

4. Informacja o rozdysponowaniu funduszu w latach 2003 - 2005

 Rok 2003

       W 2003 roku środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Wejherowskiego przeznaczono wspomagające realizację poniższych zadań: 

        - Gmina Łęczyce - "Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych w Rozłazinie etap II" - 10.000,0 zł;

 

             - Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie - "Selektywna zbiórka odpadów" -  5.000,0 zł;

- PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wejherowo -  "Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych Nadleśnictwa Wejherowo w Powiecie Wejherowskim"  - 5.000,0 zł;

 

- Gmina Linia - "Budowa oczyszczalni ścieków w Tłuczewie i kanalizacji sanitarnej w Lini - system odwadniania osadów"  - 20.000,0 zł;

 

- Gmina Szemud - "Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów"  - 5.000,0 zł;

 

- Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z/s w Gdyni - "Realizacja programu gospodarki odpadami MIX na terenie miasta i gminy Wejherowo, Rumi i Redy“ 10.000,0 zł;

 

- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie  - "Modernizacja parku przypałacowego" - 35.000,0 zł;

 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie - "Zakup samochodu ekologicznego ciężkiego GCBA do działań ratowniczo-gaśniczych podczas zagrożeń ekologicznych"  - 160.000,0 zł;

 

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Komenda Hufca ZHP Wejherowo - "Wymiana pokryć dachowych wykonanych z eternitu w Harcerskiej Bazie Obozowej "Cedron" w Wejherowie - etap II" - 6.000,0 zł;

 

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie- "Monitoring wody pitnej, wody w kąpieliskach i basenach kąpielowych oraz zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu wejherowskiego"  - 10.000,0 zł;

 

- Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski w Gdańsku - "Aktywne formy nauczania w edukacji ekologicznej - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z powiatu Wejherowo" - 2.700,0 zł;

 

- Gmina Linia - "Demontaż płyt azbestowych z budynku Zespołu Szkół w Lini oraz wykonanie nowej elewacji"  - 30.000,0 zł;

 

- Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, z/s w Pucku - "Oczyszczanie pasa drogowego dróg powiatowych z odpadów"  - 67.300,0 zł;

 

- Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie - "Założenie instalacji gazowej w samochodach służbowych użytkowanych przez KPP w Wejherowie- szt. 4" - 8.720,0 zł.

 

    Łączna suma dofinansowania przyznanego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Wejherowskiego w 2003 r. wyniosła 374.720,00 zł.

 

Rok 2004

W 2004 roku środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Wejherowskiego przeznaczono wspomagające realizację poniższych zadań:

 

- Gminny Zakład Komunalny i Ochrony Środowiska w Gniewinie z/s w Nadolu - "Wykonanie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych - 15.000,00 zł;

 

- Starostwo Powiatowe w Wejherowie - "Rozbiórka i utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych w ilości 400 m2 obiektu zlokalizowanego na dz. nr 224/4 w Wejherowie przy ul. 3-Maja 2" - 15.000,00 zł;

 

- Gmina Miasta Rumia - "Azbest wrogiem człowieka demontaż pokrycia dachowego z budynków komunalnych" - 17.000,00 zł;

 

- Gmina Linia - "Demontaż płyt azbestowych z dachu szkoły podstawowej w Pobłociu oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego" - 15.000,00 zł;

 

 - Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Wejherowie - "Wymiana pokryć dachowych wykonanych z eternitu w Harcerskiej Bazie Obozowej "CEDRON" w Wejherowie" - 15.000,00 zł;

 

- Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Obwód Wejherowo, z/s Wejherowie - "Wymiana pokrycia dachowego wykonanego z eternitu w budynku Schroniska Harcerskiego "Borowo"" - 5.000,00 zł;

 

- Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z/s w Gdyni - "Realizacja programu gospodarki odpadami MIX na terenie miasta i gminy Wejherowo, Rumi i Redy" - 20.000,00 zł;

 

- Gmina Łęczyce - "Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozłazino (Zagospodarowanie terenu rekultywacyjnego poprzez wykonanie trawników dywanowych, nasadzeń drzew i krzewów, zaprojektowanie i wykonanie sieci obserwacyjnej)" - 11.000,00 zł;

 

- Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie - "Selektywna Zbiórka Odpadów" - 10.000,00 zł;

 

- Gmina Szemud - "Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów oraz zakup kontenerów KP-7" - 5.000,00 zł;

 

- Gmina Linia - "Wyposażenie szkół i obiektów użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych w pojemniki na odpady komunalne" - 5.000,00 zł;

 

- Nadleśnictwo Strzebielino z/s w Luzinie - "Sprzątanie lasu i likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Nadleśnictwa Strzebielino" - 5.000,00 zł;

 

- Nadleśnictwo Choczewo - "Sprzątanie lasu w 2004 r." - 5.000,00 zł;

 

- Nadleśnictwo Gdańsk z/s w Gdyni - "Zagospodarowanie turystyczne i sprzątanie terenów leśnych Nadleśnictwa Gdańsk w powiecie wejherowskim" - 2.000,00 zł;

 

- Nadleśnictwo Wejherowo - "Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych Nadleśnictwa Wejherowo" - 2.000,00 zł;

 

- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie - "Modernizacja parku przypałacowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (Rewaloryzacja istniejącej zieleni, zarówno pod względem kompozycji jak i składu gatunkowego, odrestaurowanie układu kompozycyjnego drogi dojazdowej i układu ścieżek, stworzenie małej architektury)" - 30.000,00 zł;

 

- Gmina Miasta Wejherowo - "Zachowanie zieleni miejskiej zagrożonej degradacją w pasie drogowym dróg powiatowych (Prowadzenie bieżącej konserwacji istniejącej zieleni miejskiej w pasie drogowym, tj. pielęgnacja trawników, żywopłotów, drzew, krzewów, nasadzenia krzewów oraz kwiatów, pielęgnacja drzew wraz z usuwaniem wiatrołomów i drzew zagrażających bezpieczeństwu, wzdłuż dróg powiatowych)" - 11.000,00 zł;

 

- Nadleśnictwo  Strzebielino, z/s w Luzinie - "Utrzymanie i rozwój Arboretum przy Nadleśnictwie Strzebielino oraz jego wykorzystanie dla celów edukacyjnych (Prace bieżące polegające na pielęgnacji trawników, cięciu drzew i krzewów, nawożeniu, ochronie przed patogenami, pielęgnacji ścieżek, zakupie i dosadzaniu nowych gatunków oraz uzupełnianiu wypadów)" - 5.000,00 zł;

 

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie" - 20 000,00 zł;

 

- Starostwo Powiatowe w Wejherowie - "Zakup worków i sprzętu przeciwpowodziowego niezbędnego do reagowania na powód?" - 10.000,00 zł;

 

- Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", z/s w Gdyni - "Edukacja dzieci i młodzieży „Dbamy o środowisko“" - 8.000,00 zł;

 

- Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Koło Wejherowo  - "Aktywne formy nauczania w edukacji ekologicznej - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z powiatu wejherowskiego" - 2.000,00 zł;

 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie - "Kaszuby są piękne - udział młodzieży niesłyszącej z całej Polski w prezentacji walorów przyrodniczych i historycznych naszego regionu" - 1.000,00 zł;

 

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi - "Zajęcia w "Błękitnej Szkole" we Władysławowie II Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy (nagrody)" - 1.000,00 zł;

 

- Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie - "III Ekogimnazjada" - 500,00 zł;

 

- Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie, Samorządowe Gimnazjum, im. Ks. S. Galasa - "Konkurs "Najładniejszy karmnik, budka lęgowa" (nagrody)" - 500,00 zł;

 

- Nadleśnictwo Strzebielino, z/s w Luzinie - "Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych" - 1.000,00 zł;

 

- Nadleśnictwo Choczewo - "Edukacja leśna społeczeństwa" - 1.000,00 zł;

 

- Gimnazjum Nr 1 w Redzie - "Miejskie Spotkania Ekologiczne" - 500,00 zł;

 

- Gmina Wejherowo - "Wykonanie prac rekultywacyjnych środowiska gruntowo-wodnego z zanieczyszczeń ropopochodnych w rejonie dawnej stacji paliw" - 10.000,00 zł;

 

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie - "Monitoring wody pitnej, wody w kąpieliskach i basenach kąpielowych oraz zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu wejherowskiego" - 10.000,00 zł;

 

- Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z/s w Gdyni - "Badanie gruntu i wód powierzchniowych w rejonie stref ochronnych ujęć REDA II i Rumia JANOWO" - 5.000,00 zł;

 

- Gmina Gniewino - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wyposażonego w autopompę ZIEGLER dla Gminnego Centrum Ratownictwa z/s w Kostkowie" - 20.000,00 zł;

 

- Gmina Choczewo - "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na trasach rowerowych Gminy Choczewo (Odnowienie ścieżek rowerowych i ich oznakowania, utwardzenie pobocza drogi Sasino-Stilo, wydanie folderu)" - 2.000,00 zł;

 

- Starostwo Powiatowe w Wejherowie - "Zakup sprzętu do pomiaru natężenia hałasu w środowisku" - 15.000,00 zł;

 

- Gmina Miasta Reda - "Samochód Ratownictwa Techniczno- Ekologicznego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Redzie" - 60.000,00 zł.

 Rok 2005

W 2005 roku środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Wejherowskiego przeznaczono wspomagające realizację poniższych zadań:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie - "Zakup sorbentów i neutralizatorów do likwidacji zanieczyszczeń substancjami niebezpiecznymi dla śro-dowiska, powierzchni ziemi i wód śródlądowych w czasie prowadzenia działań ratowniczych na terenie powiatu wejherowskiego - 8.000,00 zł;

- Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie - "Obchody Dnia Ziemi" - 500,00 zł;


- Zarząd Drogowy Dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z/s w Pucku, - "Oczyszczanie pasa drogowego dróg powiatowych z odpadów oraz wycinka i pielęgnacja zadrzewienia przy drogach powiatowych i zamiejskich" - 40.000,00 zł;

 

- Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie Samorządowe Gimnazjum, im. Ks. S. Galasa, 84-252 Zamostne - "Konkurs „Najładniejszy karmnik, budka lęgowa”" - 500,00 zł;


- Gmina Miasta Wejherowo - "Zachowanie zieleni miejskiej zagrożonej degradacją wzdłuż pasa drogowego dróg powiatowych" - 5.000,00 zł;


- Nadleśnictwo Wejherowo - "Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych Nad-leśnictwa Wejherowo" - 2.000,00 zł;


- Gmina Choczewo - "Akcja Sprzątanie świata w Gminie Choczewo" - 1.000,00 zł;

 

- KZG „Dolina Redy i Chylonki” z/s w Gdyni, ul. Konwaliowa 1 - "Realizacja programu gospodarki odpadami MIX na terenie miasta i gminy Wejherowo, Rumi i Redy" - 10.000,00 zł;


- KZG „Dolina Redy i Chylonki” z/s w Gdyni, ul. Konwaliowa 1 - "Badanie gruntu i wód powierzchniowych w rejonie stref ochronnych ujęć REDA II i Rumia JANOWO" - 5.000,00 zł;


- KZG „Dolina Redy i Chylonki” z/s w Gdyni, ul. Konwaliowa 1 - "Centrum Edukacji Ekologicznej" - 7 000,00 zł;

 
- Gimnazjum Nr 1 w Redzie, ul. Łąkowa 36/38 - "Spotkania ekologiczne - "Zostawcie nam czysty kawa-łek świata" Impreza ekologiczna (konkurs literacki, plastyczny, wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół Małego Trójmiasta Kaszubskiego)" - 500,00 zł;

 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących - "Wokół jez. ?arnowieckiego-udział dzieci i młodzieży niesłyszą-cej w prezentacji wpływu antropopresji na stan przyrody i dzieje mieszkańców tego regiony" - 400,00 zł;


- Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących - "Kaszuby są piękne – udział młodzieży niesłyszącej w prezentacji walorów przyrodniczych i dziedzictwa historycznego naszego regionu" - 800,00 zł;

 

- Polski Klub Ekologiczny Koło Wejherowo - ""Ochrona środowiska w naszym powiecie" - konkurs wiedzy ekologicznej dla gimnazjalistów z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska" - 1.000,00 zł;

 
- Polski Klub Ekologiczny Koło Wejherowo - ""Komunikacja a ekorozwój" konferencja nt. presji motoryzacji na środowisko z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu" - 600,00 zł;

- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a - "Modernizacja parku przypałacowego przy Muzeum Piśmiennic-twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (Rewaloryzacja istniejącej zieleni) - 18.000,00 zł;


- Gmina Choczewo - "Zakup pojazdu pożarniczego-średniego dla OSP RP w Kopali-nie, dostosowanego do neutralizacji i usuwania skażeń ekolo-gicznych i ochrony środowiska naturalnego oraz realizacji in-nych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Choczewo" - 20.000,00 zł;


 - Gmina Gniewino - "Zakup samochodów pożarniczych" - 10.000,00 zł;


- Gmina Linia - "Demontaż płyt azbestowych z dachu Szkoły Podstawowej w Zakrzewie oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego" - 20.000,00 zł;


- Urząd Miasta Rumia - "Azbest wrogiem człowieka demontaż pokrycia dachowego z budynków komunalnych" - 15.000,00 zł;


- Gmina Łęczyce - "Wykonanie sieci lokalnego monitoringu dla terenu w obrębie zrekultywowanego składowiska w Rozłazinie" - 10.000,00 zł;

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wyposażonego w sprzęt do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego - dla OSP Wejherowo" - 10.000,00 zł;

Powiadom znajomego