W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Zakres kompetencji

Kompetencje Zarządu Powiatu Wejherowskiego określa rozdział VI Statutu Powiatu Wejherowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/VII/102/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 czerwca 2019 r.


                                                       
Dział VI
ZARZĄD POWIATU
§ 53.
1. Zarząd jest organem wykonawczym Powiatu.
2. W skład Zarządu wchodzą: Starosta jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób.
§ 54.
1. Z członkami Zarządu, którzy pełnią funkcję radnych może być nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru.
2. O nawiązaniu stosunku pracy decyduje Rada w uchwale.
§ 55.
Do zadań Starosty w zakresie organizowania pracy Zarządu Powiatu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
2) przygotowywanie projektu porządku obrad Zarządu,
3) określanie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu,
4) przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
5) zapewnienie obsługi posiedzenia Zarządu.
§ 56.
1. Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.
2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenia Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, w terminie 3 dni od złożenia wniosku.
4. W sprawach pilnych, na wniosek Starosty, Zarząd może podjąć uchwałę, podjąć decyzję, wyrazić stanowisko lub opinię albo dokonać innego rodzaju rozstrzygnięcia bez zwoływania posiedzenia z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (np. telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego).
5. W wypadku określonym w ust. 4 Starosta jest zobowiązany skontaktować się z każdym członkiem Zarządu i przedstawić projekt przedmiotu rozstrzygnięcia oraz odnotować stanowisko członka Zarządu. Z tak przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, w którym wskazuje się przedmiot rozstrzygnięcia, sposób i datę skontaktowania się z każdym członkiem Zarządu oraz stanowisko każdego członka Zarządu. Protokół podpisuje Starosta i członkowie Zarządu, którzy swoje stanowisko wyrazili bezpośrednio.
§ 57.
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta.
2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu - z głosem stanowiącym, a Sekretarz i Skarbnik - z głosem doradczym.
3. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
4. W posiedzeniach Zarządu może wziąć udział Przewodniczący oraz zapraszane inne osoby, w szczególności radni. Osoby zaproszone zabierają głos za zgodą Przewodniczącego Zarządu.
§ 58.
1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.
2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
4. Uchwały podjęte w trybie § 56 ust. 4 i 5 podpisuje Starosta i członkowie Zarządu, którzy swoje stanowisko wyrazili bezpośrednio. Ponadto odnotowuje się głosy pozostałych członków Zarządu.
§ 59.
Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
§ 60.
Starosta składa Radzie Powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
§ 61.
W razie nieobecności Starosty zastępuje go Wicestarosta.

Powiadom znajomego