W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Statut, Regulamin Organizacyjny

Organizację zespołu określa:

Statut Przedszkola Specjalnego

Statut PZKS w Wejherowie

statut ORW w Rumi

statut SOSW Nr 1 w Wejherowie

 

 


Informacje ogólne 


W skład Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie wchodzą:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka 
w Wejherowie, z siedzibą w Wejherowie, ul Sobieskiego 279,


Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rumi, z siedzibą w Rumi, ul. Sabata 12.


Przedszkole Specjalne, z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279
Adres, telefony, fax, e-mail

84-200 Wejherowo

ul. Sobieskiego 279

tel/fax  58-672-22-06

e-mail: pzks.sekretariat@pzks.edu.pl

strona WWW: http://www.sosw-wejherowo.pl/, 
84-230 Rumia
ul. Sabata 12
Tel/Fax: +48 586 710 719

e-mail: sekretariat.orw@pzks.edu.pl

strona WWW: http://www.orwrumia.pl
Kierownictwo

Dyrektor – Małgorzata Woźniak

Wicedyrektor – Joanna Kandzora

Wicedyrektor – Renata Solarczyk

Wicedyrektor – Marzanna Dróżdż

Wicedyrektor - Mirwina Kotowska

Wicedyrektor - Małgorzata Marcinkowska

Kierownik ds. gospodarczych- Roman Klawikowski

Sekretarz – Ewa Dańko

Główna Księgowa – Małgorzata KrólekStatus prawny lub forma prawna

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny. 

Organizacja

Organizacja Zespołu oparta jest na strukturze organizacyjnej placówek i szkół wchodzących w skład Zespołu. Mienie ruchome i nieruchome Zespołu jest wspólne dla placówek i szkół wchodzących w skład Zespołu.

Placówka jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży o różnym stopniu upośledzenia umysłowego i fizycznego. Cele i zadania realizowane są zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej.

W skład Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie wchodzi:

I. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie, w skład, którego wchodzi:

2. Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna 4. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 Specjalna (3-letnia) na podbudowie szkoły podstawowej

5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 na podbudowie szkoły podstawowej

6. Grupy Wychowawcze (internat)

II. Przedszkole Specjalne w Wejherowie

III. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w RumiPrzedmiot działalności i kompetencje 

Zespół realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a także uwzględniające program profilaktyczno- wychowawczy szkoły. Cele te realizowane są zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej.

Usprawniając zaburzone funkcje psychiczne i fizyczne, korygując nieprawidłowości rozwojowe, rozwijając uzdolnienia uczniów stwarza im możliwość:

- opanowania umiejętności czytania i pisania oraz liczenia, 

-zdobycia wiadomości o przyrodzie, życiu społecznym, kulturze, dziejach naszego narodu, prawach i obowiązkach obywatela, 

-zdobycia praktycznego i teoretycznego przygotowania do wykonywania funkcji robotników wykwalifikowanych w zawodach określonych klasyfikacją zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego specjalnego, 

- nabycia nawyków higienicznych i zasad przestrzegania higieny w życiu osobistym oraz poczucia obowiązku i dyscypliny pracy, poszanowania mienia społecznego, 

- opanowania umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu, 

-wszechstronnego rozwoju na miarę możliwości indywidualnych oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem i mogły uczestniczyć w życiu codziennym, 

-rozwijania zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje 

Organami Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie są:

- Dyrektor Zespołu,

- Rady Pedagogiczne,

- Samorząd Uczniowski SOSW nr 1 w Wejherowie,

- Rady Rodziców.

Do zadań i kompetencji dyrektora  należy: 

 Reprezentowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie na zewnątrz.  Organizowanie pracy zespołu.    Składanie w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego oświadczenia woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności szkoły.    Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.    Rozstrzyganie sporów między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań.  Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji szkoły, chyba że przepisy przewidują wydawanie decyzji przez organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny.  Upoważnienie pracowników szkoły do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji szkoły. Wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej.    Podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości dyrektora, przez wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz mogących spowodować znaczne straty materialne.   Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników szkoły z zakresu prawa pracy.   Realizacja polityki personalnej w szkole.    Wykonywanie uprawnień zwierzchnika w stosunku do wszystkich pracowników szkoły.    Przedkładanie na posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców sprawozdań z wykonania uchwał. Kontrola z realizacji zadań zleconych pod względem merytorycznym i prawnym.    Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla dyrektora przepisami MENiS, uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Wejherowskiego oraz wynikających z postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Organizacyjnego. Dyrektorowi są podporządkowane bezpośrednio wszystkie komórki organizacyjne i stanowiska.    Do zadań i kompetencji dyrektora szkoły należą zadania i kompetencje wynikające ze Statutu.  

Do zadań i kompetencji wicedyrektora należy: 

Wicedyrektor wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez dyrektora. W czasie nieobecności dyrektora lub niemożliwości wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania szkołą wykonuje wyznaczony wicedyrektor.   Wicedyrektorowi podporządkowani są bezpośrednio nauczyciele zatrudnieni w  danej szkole lub placówce.   Do zadań wicedyrektora szkoły należą zadania zawarte w statucie szkoły i w karcie zakresu obowiązków. Przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów  Bezpośrednie nadzorowanie realizacji wszelkich planów pracy placówek wchodzących w skład PZKS.  Udzielanie rodzicom informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej placówek i szkół.  Przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych.  Współpraca z samorządem uczniowskim.  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad wszystkimi placówkami i szkołami, w tym obserwacja lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Organizowanie i nadzorowanie samokształcenia w ramach działających zespołów wychowawczych i pedagogicznych. 

Do zadań głównego księgowego należy: 

Zapewnienie realizacji polityki finansowej w powiązaniu z budżetem Powiatu Wejherowskiego. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.   Wykonywanie obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991r., w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. Nr 40, poz.174 z pó?. zm.).   Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją planu finansowego szkoły i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym i Skarbnikiem Powiatu.   Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.   Dokonywanie wszelkich wypłat oraz odprowadzanie wpłat.   Nadzór nad realizacją zadań związanych z zamówieniami publicznymi.   Prowadzenie nadzoru finansowego nad samodzielnymi stanowiskami szkoły pod względem prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu.   Opracowanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki finansowej.   Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej przez przygotowanie i organizowanie obiegu tych dokumentów.   Planowanie kosztów utrzymania szkoły i rozliczenie wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowym.   Wraz z sekretarzem szkoły i kierownikiem administracyjno-gospodarczym przeprowadzanie cyklicznej inwentaryzacji majątku szkoły.  Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień dyrektora.  

Struktura własnościowa

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie jest jednostką podległą Powiatowi Wejherowskiemu. Nieruchomości są własnością Powiatu Wejherowskiego i są oddane nieodpłatnie w trwały zarząd jednostki.

Tryb działania jednostki organizacyjnej 

Dyrektor PZKS wykonuje swoje zadania przy pomocy Kadry Kierowniczej,  jednoosobowo w sprawach finansowych i kadrowych. W sprawach dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczych decyzje podejmowane są wspólnie z Radami Pedagogicznymi. PZKS działa zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym oraz w oparciu o następujące akty prawne:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.). Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.). Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.). Przepisów wykonawczych o zadaniach realizowanych przez szkoły, wydanych przez MEiN. Uchwał, właściwych organów powiatowych dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych. Statutu PZKS w Wejherowie.Majątek, którym dysponuje Szkoła 

SOSW nr 1 w Wejherowie

Nieruchomość Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego jest własnością Powiatu Wejherowskiego. Nieruchomości przy ulicy Sobieskiego 279 w Wejherowie położone są na powierzchni 49 873 m2 w 7 budynkach.

Wartość majątku trwałego wynosi: 5.694 838 zł

W tym wartość nieruchomości: 4.499 319 złORW w Rumi

Nieruchomość położona przy ulicy Sabata 12 w Rumi na działce o powierzchni 2 300m2 w 2 budynkach.

Wartość majątku trwałego wynosi 773 601 złSposoby przyjmowania i załatwiania spraw  

 1. Dyrektor przyjmuje pracowników oraz rodziców uczniów i wychowanków w sprawach skarg i wniosków w każdy  wtorek od godz.14.30 do 16.00. 

2. Pracownicy komórek przyjmują petentów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. 

3. Wnioski, skargi i inne pisemne podania przyjmowane są w sekretariacie szkoły, rejestrowane w dzienniku podawczym. Następnie sekretariat szkoły przedkłada dyrektorowi szkoły pismo do dekretacji, które rozpatrywane są przez odpowiednie osoby wg. zakresu obowiązków. Termin załatwiania spraw wynosi dwa tygodnie. 

4. Sekretariaty zespołu są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 

5. Pracownicy PZKS zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu.

Procedury zawarte są w instrukcji obiegu dokumentów organizacyjno-programowych.Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych 

- księga uczniów,

- księga wychowanków,

- księgi druków ścisłego zarachowania,

- rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,

- rejestr wydanych zaświadczeń,

- dziennik podawczy korespondencji przychodzącej i wychodzącej

- księga Zarządzeń Dyrektora Szkoły,

- księgi protokołów rad pedagogicznych,

- rejestr wydanych delegacji służbowych,

- akta osobowe pracowników,

- ewidencja urlopów pracowników administracji i obsługi,

- ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi,

- rejestr zatrudnionych pracowników,

- rejestr zwolnionych pracowników,

- rejestr upoważnień,

- ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie posiada składnicę akt.

W składnicy przechowywane są następujące akta:

arkusze ocen, 
dzienniki lekcyjne, 
listy płac, 
karty wynagrodzeń, 
rozliczenia pracowników z Urzędem Skarbowym (PIT - 11), 
sprawozdania, plan budżetu, bilans,
inwentaryzacja, 
akta osobowe uczniów i pracowników, 
Dane zawarte w składnicy akt wykorzystywane są przez samodzielnych pracowników do wystawiania zaświadczeń, duplikatów itp. spraw na pisemny wniosek osób zainteresowanych. Dokumenty ze składnicy akt są wydawane poszczególnym pracownikom za zgodą Dyrektora, poprzez pracownika składnicy akt  na podstawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt. Wnioski o wydanie dokumentów ze składnicy można składać pisemnie w sekretariacie głównym PZKS w Wejherowie.

Powiadom znajomego