W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

 

 

 

Informacje ogólne

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie stanowi:

- Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna nr 4 dla Dorosłych w Wejherowie

- Szkoła Policealna Wielobranżowa nr 5 w Wejherowie

Adres, telefony, fax, e-mail

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie,
ul. Dworcowa 5

Telefon/Fax:  58 672-25-44

e-mail:  sekretariat@medyk-wejherowo.pl

adres strony internetowej: www.medyk-wejherowo.pl/

adres skrzynki podawczej ePUAP: /MEDYK_Wejherowo/SkrytkaESP

 

Statut, Regulamin Organizacyjny

Organizację zespołu określa:

uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia statutu
Statut   

Kierownictwo

Dyrektor – Waldemar Skrzynecki 
Wicedyrektor - Beata Pałucka
Kierownik szkolenia praktycznego - Beata Świś

Status prawny lub forma prawna

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o statut 
i regulamin organizacyjny.

Organizacja

W skład PZSP wchodzą szkoły:

- Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna nr 4 w Wejherowie

- Szkoła Policealna Wielobranżowa nr 5 w Wejherowie

 

Mienie ruchome i nieruchome jest wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.

 

W PZSP występują następujące samodzielne stanowiska:

-      Dyrektor Zespołu,
-      Wicedyrektor Zespołu,
-      Główny Księgowy,
-      Kierownik Gospodarczy,
-      Kierownik Szkolenia Praktycznego,
-      Sekretarz Szkoły,
-      Specjalista.


Samodzielnymi stanowiskami zespołu kierują pracownicy powołani przez dyrektora zespołu
w zakresie przypisanych im zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem.

 Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz ustawach uzupełniających i przepisach na nich opartych:

- umożliwiamy młodzieży i dorosłym zdobycie dyplomu  potwierdzającego kwalifikacje 
   w zawodzie,

 

- zapewniamy młodzieży i dorosłym harmonijny rozwój na miarę oczekiwań i ambicji, 

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje:

Organami PZSP są:

- Dyrektor Zespołu,

- Rada Pedagogiczna Zespołu,

- Rada Słuchaczy.

Do zadań i kompetencji dyrektora szkoły należy:

Organizowanie pracy Zespołu Szkół. Składanie w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół, w ramach udzielonych pełnomocnictw. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami w szczególności dotyczących podziału zadań. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji chyba, że przepisy przewidują wydawanie decyzji przez organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny. Upoważnianie pracowników Zespołu do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji Zespołu Szkół. Wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. Podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości dyrektora przez wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych 
z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz mogących spowodować znaczne straty materialne. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Zespołu Szkół z zakresu prawa pracy. Realizowanie polityki personalnej. Przedkładanie na posiedzenia Rady Pedagogicznej sprawozdań z wykonania uchwał, kontrola z realizacji zadań zleconych pod względem merytorycznym i prawnym. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla dyrektora przepisami MEN, uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Wejherowskiego oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu Organizacyjnego.

Dyrektorowi są podporządkowane bezpośrednio wszystkie stanowiska. Do zadań i kompetencji dyrektora należą zadania i kompetencje wynikające ze statutu.

Do zadań głównego księgowego należy :

Zapewnienie realizacji polityki finansowej zespołu w powiązaniu z budżetem Powiatu Wejherowskiego. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości. Wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 roku w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ( Dz. U Nr 40, poz.174 z późn. zm.). Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją planu finansowego zespołu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym i Skarbnikiem Powiatu. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej. Dokonywanie wszelkich wypłat oraz odprowadzanie wpłat. Nadzór nad realizacją zadań związanych z zamówieniami publicznymi. Prowadzenie nadzoru finansowego nad samodzielnymi stanowiskami pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu. Opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki finansowej. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej przez przygotowywanie i organizowanie obiegu tych dokumentów. Planowanie kosztów utrzymania Zespołu Szkół i rozliczanie wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowym. Nadzór nad gospodarowaniem mieniem jednostki oraz przerodzeniem inwentaryzacji jednostki.

Struktura własnościowa

Nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły, położona w Wejherowie przy ul. Dworcowej 5 o łącznej powierzchni 2504 m2 stanowiącą własność Powiatu Wejherowskiego oddaną nieodpłatnie w trwały zarząd jednostki.

Tryb działania jednostki organizacyjnej

Dyrektor przy pomocy Rady Pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi wykonuje swoje zadania. Szkoła działa zgodnie z regulaminem organizacyjnym zespołu uchwalonym przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego oraz na podstawie następujących aktów prawnych:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.). Ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96). Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136). Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.). Przepisów wykonawczych o zadaniach realizowanych przez szkoły, wydanych przez MENiS. Uchwał, właściwych organów powiatowych dotyczących zadań edukacyjnych. Statutu zespołu.

 

Majątek, którym dysponuje Szkoła

Nieruchomość położona jest w Wejherowie przy ul. Dworcowej 5 o powierzchni zabudowy 744,17 m2, powierzchni użytkowej 1837,93 m2 PZSP w Wejherowie dysponuje majątkiem w skład którego wchodzą:

- budynek szkolny wraz z wyposażeniem,

- grunt,

- sprzęt elektroniczny,

- pracownia zabiegów higienicznych,

- pracownia terapii zajęciowej,

- pracownia rehabilitacyjna,

- pracownia masażu,

- pracownia kosmetyki,

- pracownia promocji zdrowia,

- pracownia florystyczna,

- pracownia komputerowa,

- sala gimnastyczna.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

1. Samodzielni pracownicy przyjmują petentów codziennie w godzinach swojej pracy. Zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w regulaminie organizacyjnym zespołu.

2. Wnioski, skargi i podania w zakresie różnych spraw, przyjmowane są w sekretariacie szkoły, rejestrowane w dzienniku podawczym. Następnie przedkładane dyrektorowi szkoły do dekretacji i kierowane do kompetentnych osób w/g zakresu obowiązków.

3. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, dodatkowo, aby umożliwić załatwienie spraw szczególnie przez uczniów kształcących się w systemie zaocznym sekretariat jest czynny również w wyznaczone soboty w godzinach 7.30 - 11.30.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nim zawartych.

-        dziennik korespondencyjny,

-        rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez dyrektora,

-        rejestr zarządzeń dyrektora,

-        ewidencja zaświadczeń o zatrudnieniu i/lub wynagrodzeniu, 

-        ewidencja delegacji służbowych,

-        ewidencja zwolnień lekarskich,

-        księgi uczniów,

-        księga protokołów rady pedagogicznej,

-        ewidencje druków ścisłego zarachowania: świadectw, indeksów, legitymacji szkolnych,

-        rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów.

PZSP w Wejherowie posiada składnicę akt.  Dane zawarte w składnicy akt wykorzystywane są przez samodzielnych pracowników do wystawiania zaświadczeń, duplikatów itp. spraw na pisemny wniosek osób zainteresowanych

 

 

Załączniki

sta.pdf pdf, 211 kB

Powiadom znajomego