W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie

Statut, Regulamin Organizacyjny

Organizację zespołu określa:

1.  Statut

2. Regulamin Organizacyjny nadany Uchwałą Nr 227/79/2000 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27.04.2000 r.

  

Informacje ogólne

 

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie stanowią:

- Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży im. Maurycego Mochnackiego 

- Branżowa Szkoła I Stopnia  im. Maurycego Mochnackiego 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Maurycego Mochnackiego 

- Szkoła Policealna dla Dorosłych im. Maurycego Mochnackiego  

- Technikum dla młodzieży im. Maurycego Mochnackiego

 

Adres, telefony, fax, e-mail

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, ul. Łąkowa 38, 84-240 Reda

Telefony   (58) 678-70-80

e-mail:    szkola@zspreda.pl       pzsreda.edu.pl 

  

Kierownictwo

Dyrektor - Dorota Nowicka-Klimowicz

Wicedyrektor -  Justyna Paliwoda

Wicedyrektor - Sylwia Ronowicz

Wicedyrektor – Marzena Zalewska 

Kierownik szkolenia praktycznego: Tadeusz Puzio

Z-ca Kierownika szkolenia praktycznego - Karolina Soboń-Jankowska

Główny księgowy -  Emilia Bojke

Status prawny lub forma prawna 

Powiatowy Zespół Szkół  w Redzie jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny.

 

Organizacja

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, wykonującą zadania publiczne z zakresu edukacji. Pracą Zespołu Szkół kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektorów oraz pracowników administracji.

 

Podstawy prawne działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie:

1.Akt Założycielski Kuratorium Oświaty w Gdańsku KO-I-014/2/94 z dnia 15.02.1994. powołujący Liceum Ogólnokształcące w Redzie z dniem 01.09.1994 r.

2. Uchwała Nr XIII/150/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18.04.2000 w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w systemie wieczorowym w Redzie.

3. Uchwała Nr XIII/151/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18.04.2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Redzie.

4. Uchwała Nr II/XVII/198/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30.04.2004 r. w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Redzie

5. Uchwała Nr II/XXVIII/317/05 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 22.04.2005 r. w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej - Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Redzie.

6. Uchwała Nr III/XIX/173/08 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30.05.208r. w sprawie włączenia Zasadniczej szkoły zawodowej im. Zasłużonych dla Ziemi Kaszubskiej w Redzie  do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

7.Uchwała Nr IV/V/64/11 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 01.04.2011r. w sprawie utworzenia  czteroletniej szkoły ponadgimnazjalnej – Technikum w Redzie.

8. Uchwała Nr IV/XIII/160/12 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 24.02.2012 r. o zamiarze przekształcenia Zasadniczej szkoły Zawodowej w Redzie w trzyletnią  szkołę ponadgimnazjalną – Zasadniczą Szkołę Zawodową w Redzie.

9. Uchwała Nr V/XXXV/366/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy i składu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.

10.Uchwała Nr VI/XXXIV/488/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie 

 

Przedmiot działalności i kompetencj

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (j.t. Dz. U. z 2022, poz.2230), Ustawie Prawo Oświatowe z 16.12.2016r.( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089.)


-umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, a absolwentom przygotowanie do matury i egzaminów wstępnych poprzez pobudzenie i inspirowanie uczniów do samodzielnej pracy, do większego, samodzielnego wysiłku, do kształtowania odpowiedzialności za wywiązywanie się z bieżących zadań i obowiązków, za podejmowanie w przyszłości i dokonywanie wyboru (matura, egzaminy zawodowe, egzaminy wstępne),

- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawach, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, zgodnie z zadaniami wynikającymi z polityki oświatowej państwa,

-sprawuje i zapewnia opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

-rozwija społecznie pożądane postawy i zachowania w rodzinie, grupie społeczeństwie kształtuje właściwe postawy społeczne świadomych obywateli czynnie uczestniczących w życiu społecznym ludzi wrażliwych na cierpienie i niesprawiedliwość,

-stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego w sferze intelektualnej, moralnej, estetycznej i duchowej, psychicznej i zdrowotnej,

-współpracuje z rodzicami i środowiskiem.

 
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organami szkoły są:

-Dyrektor,

-Rada Pedagogiczna,

-Rada Rodziców,

-Samorząd Uczniowski,

 

Do zadań i kompetencji Dyrektora należy:

1. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

2. Organizowanie pracy szkoły.

3. Składanie w imieniu Zarządu Powiatu oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

4. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.

5. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań.

6.Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji chyba, że przepisy przewidują wydawanie decyzji przez organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny.

7. Upoważnianie pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji.

8. Wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

9.Podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości dyrektora przez wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpieczeństwu, zdrowia i życia oraz mogących spowodować znaczne straty materialne.

10. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników PZS z zakresu prawa pracy.

11. Realizowanie polityki personalnej.

12.Wykonywanie uprawnień zwierzchnika w stosunku do wszystkich pracowników.

13.Przedkładanie na posiedzenia Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej sprawozdań z wykonania uchwał. 

14.Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora przepisami MEiN, uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz wynikających z postanowień Statutu PZS  i Regulaminu Organizacyjnego PZS

.15.Dyrektorowi są podporządkowane bezpośrednio wszystkie komórki organizacyjne i stanowiska w PZS.

 Zadania i kompetencje Wicedyrektorów: 

1. Organizowanie i nadzorowanie prac dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

2. Kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy zarówno nauczycieli, uczniów i słuchaczy. 

3. Nadzorowanie opracowywanego planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły, kontrolowanie jego realizacji wspólnie z zespołem nauczycieli. 

4. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez:

- hospitowanie pracy nauczycieli (wg planu hospitacji na dany rok szkolny), udziela im niezbędnego instruktażu i pomocy, 

- kontrolowanie realizacji programów nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz godzin wychowawczych, 

- dokonywanie analizy wyników dydaktyczno - wychowawczych szkoły, 

- kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej, a zwłaszcza dzienników lekcyjnych, dzienników praktyk słuchaczy, arkuszy ocen, rozkładów materiałów nauczania, zestawień ocen okresowych (rocznych), 

- formułowanie projektów ocen dla nauczycieli. 

5. Organizowanie zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. 

6. Nadzorowanie uroczystości szkolnych, akademii, apeli, spotkań z rodzicami 

7. Nadzorowanie organizacji wycieczek szkolnych, praktyk słuchaczy oraz prowadzenie ich dokumentacji. 

8. Organizowanie oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem: zajęć pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego. 

9. Kontrolowanie działalności komisji przedmiotowych i samorządu szkolnego. 

10. Prowadzenie dokumentacji godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw i nauczania indywidualnego. 

11. Ustalanie dyżurów nauczycieli oraz kontrolowanie nauczycieli dyżurnych w czasie przerw. 

12. Ustalanie i wykonywanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych zgodnie z zasadami higieny szkolnej. 

13. Organizowanie wspólnie z samorządem szkolnym prac społeczno - użytecznych młodzieży na rzecz szkoły i środowiska. 

14. Przygotowywanie wraz z zespołem nauczycieli projektów regulaminów wewnętrznych. 

15. Przygotowywanie jako wiceprzewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej  dokumentacji i uczestniczenie w pracach Komisji. 

16. Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur związanych z egzaminem maturalnym i zawodowym. 

17. Organizowanie egzaminu maturalnego i zawodowego oraz przygotowywanie pełnej dokumentacji. 

18. Przygotowywanie wraz z zespołem nauczycieli projekty zmian i nowelizacji statutu szkoły. 

19. Kontrolowanie prawidłowej eksploatacji oraz przechowywanie i konserwowanie pomocy naukowych i sprzętu - dbanie o ład i porządek na terenie szkoły.

20. Występowanie z inicjatywą w zakresie wyróżnień, nagród i odznaczeń oraz odpowiedzialności służbowej nauczycieli zatrudnionych w PZS w Redzie. 

21. Współdziałanie w organizowaniu konkursów i olimpiad przedmiotowych dla uczniów. 

22. Współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz Radą Rodziców i Radą Szkoły. 

23. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły dotyczących działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

 Zadania Głównego Księgowego: 

1. Zapewnianie realizacji polityki finansowej PZS w Redzie w powiązaniu z budżetem Powiatu Wejherowskiego. 

2. Wykonywanie określonych przepisami praw i obowiązków w zakresie rachunkowości. 

3. Wykonywanie obowiązków głównego księgowego oraz budżetu PZS określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.05.1991r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. nr 40, poz. 174 z poźn. zm.). 

4. Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją planu finansowego PZS i zapewnianie bieżącej kontroli jego wykonywania w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym i Skarbnikiem Powiatu. 

5. Sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości budżetowej. 

6. Dokonywanie wszelkich wypłat lub odprowadzania wypłat. 

7. Prowadzenie nadzoru finansowego nad samodzielnymi stanowiskami PZS pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu. 

8. Opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki finansowej. 

9. Nadzorowanie zadań związanych z zamówieniami publicznymi. 

10. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej poprzez przygotowywanie i organizowanie obiegu tych dokumentów. 

11. Planowanie kosztów utrzymania PZS i rozliczanie wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowym. 

12. Wraz z sekretarzem szkoły przeprowadzanie cyklicznych inwentaryzacji majątku PZS.

13. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Dyrektora PZS.

Zadania Kierownika Gospodarczego:

1.      Znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych.

2.      Nadzór nad pracownikami obsługi w celu zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania szkoły.

3.      Określanie zadań i odpowiedzialności pracowników obsługi (w tym opracowywanie zakresu czynności, bieżąca kontrola wykonywanych obowiązków), a także stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnienie warunków bhp.

4.      Organizowanie szkoleń bhp, p.poż, pierwsza pomoc.

5.      Dbałość o zaopatrzenie w środki czystości, materiały biurowe i inne.

6.      Dokonuje bieżących zakupów oraz dokonuje przeglądów obiektu wraz z inspektorem bhp.

7.      Wraz z zespołem pracowników administracji i obsługi zapewnia wykonanie następujących zadań:

a)      zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,

b)      zapewnienie sprawności funkcjonowania urządzeń i sprzętu, jak np.: przeciwpożarowy, alarmowy, urządzenia elektryczne, wodno-kanalizacyjne,

c)      utrzymanie pełnej czystości i porządku gmachu oraz przynależnego terenu,

d)     nadzór nad ekonomiczną gospodarką energią, gazem, wodą i materiałami niezbędnymi dla bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania szkoły.

e)      organizowanie okresowych przeglądów placówki, sprzętu, urządzeń i warunków pracy i nauki,

f)       współudział w projektowaniu budżetu szkoły,

g)      współudział w planowaniu oraz organizowaniu działań gospodarczych, zapewniających poprawę warunków pracy i nauki.

8.      W ramach zadań administracyjnych, we współpracy z pracownikami administracji:

a)      wnioskuje o premie pracowników obsługi,

b)      prowadzi dokumentację dotyczącą ewidencji badań okresowych pracowników Zespołu oraz organizuje szkolenia w  zakresie bhp i ppoż.,

c)      prowadzi ewidencję odzieży i obuwia ochrony indywidualnej,

d)     prowadzi kontrolę rozchodu druków, materiałów kancelaryjnych oraz środków czystości niezbędnych do prowadzenia pracy Zespołu,

e)      prowadzi dokumentację dotycząca kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP budynku szkoły,

f)       przygotowuje i realizuje procedury oraz gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją zadań wynikających z zamówień publicznych,

9.      Ściśle współpracuje z Główną Księgową:

a)      przy bieżącej aktualizacji potrzeb placówki w zakresie planowanych wydatków na poszczególne okresy sprawozdawcze,

b)      przy inwentaryzowaniu i znakowaniu sprzętu szkolnego, prowadzeniu ksiąg inwentarzowych, uzgodnieniu ilościowego i wartościowego stanu inwentarza z zapisami księgowymi, organizowaniu inwentaryzacji rocznej,

10.  Wchodzi w skład zespołu odpowiadającego za terminową realizację inwentaryzacji na terenie PZS.

11.  Wchodzi w skład komisji przetargowych oraz odbioru prac remontowych i inwestycji.

12.  Obsługuje i wykorzystuje w codziennej praktyce dostępne programy komputerowe z zakresu realizowanych obowiązków.

13.  Dba o właściwą organizację stanowisk pracy administracji i obsługi w celu zabezpieczenia baz danych osobowych.

14.  Posługuje się pieczęciami i pieczątkami zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając i nie udostępniając ich osobom nieupoważnionym. 

15.  Systematycznie zapoznaje się z przepisami MEN oraz zarządzeniami wewnętrznymi w zakresie realizacji obowiązków służbowych.

16.  Przestrzega dyscypliny pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

17.  Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z potrzeb Zespołu. 

 

 

 Zadania Kierownika szkolenia praktycznego:

Prowadzenie spraw związanych z organizacją i zabezpieczeniem zajęć praktycznych uczniów zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, a zwłaszcza:
-        weryfikacja wstępna składanych dokumentów kandydatów i informowanie o praktykach pożądanych ze względu na profile kształcenia w szkole,

-        coroczne uczestnictwo w komisji rekrutacyjnej i nadzór nad dokumentacja praktyk kandydatów do chwili przekazania utworzonych klas wychowawcom,

-        czuwanie nad zawieraniem umów z młodocianymi pracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-        stały nadzór i kontrola przebiegu zajęć praktycznych,

-        utrzymywanie ścisłych bieżących kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za szkolenie praktyczne w zakładach pracy,

-        organizacja wymiany doświadczeń i spotkań osób odpowiedzialnych za szkolenie praktyczne w zakładach pracy.

Podejmowanie działań dotyczących realizacji zajęć praktycznych, nawiązywania kontaktów i współpracy z zakładami pracy, zrzeszeniem i organizacjami rzemieślniczymi i handlowymi prowadzącymi praktyczną naukę zawodu, po uprzedniej konsultacji z Dyrektorem szkoły.
Przeprowadzanie kontroli:
-        wszystkich uspołecznionych zakładów pracy szkolących grupy młodzieży powyżej 10 osób,

-        nowo zgłoszonych miejsc praktyk zawodowych,

-        wszystkich zakładów uspołecznionych i rzemieślniczych szkolących młodzież po raz pierwszy.

Prowadzenie pełnej dokumentacji z zajęć praktycznych, praktycznych tym:
-        rejestru lub kartotek zakładów pracy szkolących uczniów,

-        rejestru przeprowadzonych kontroli,

-        kontroli dzienniczków z zajęć praktycznych.

Współpraca z Ośrodkami wskazanymi przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie na podstawie zawartych porozumień między stronami, w sprawach kierowania uczniów klas wielozawodowych na kursy I, II i III stopnia przedmiotów zawodowych, a w szczególnych przypadkach zgłaszanie uczniów na egzaminy eksternistyczne.
W kontrolach zewnętrznych i współpracy z zakładami, prezentowanie i wdrażanie kierunków wychowawczych ustalonych przez Radę Pedagogiczną.
Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Zespołu, nie ujętych w zakresie obowiązków, wynikających z potrzeb organizacyjnych szkoły.
Struktura własnościowa

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie  w Redzie jest jednostką podległą Powiatowi Wejherowskiemu.

Nieruchomość stanowi własność Powiatu Wejherowskiego i jest w trwałym zarządzie jednostki.

 Tryb działania jednostki organizacyjnej

Dyrektor podejmuje decyzje jednoosobowo, w sprawach objętych kompetencjami Rady Pedagogicznej kolegialnie.

 

 Majątek, którym dysponuje Szkoła

Najbardziej wartościowe składniki majątku to: (stan na dzień 31.12.2022r.)

 

budynek A PZS – 1.241.143,17 zł

 

hala sportowa – 1.810.045,45 zł

 

boisko wielofunkcyjne - 442.664,49 zł

 

boisko sportowe z infrastrukturą sortową - 317.874,86 zł

 

budynek B PZS – 6.808.154,46 zł

 

inne środki trwałe – 289.617,31 zł

 


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Tryb załatwiania spraw, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków:

1. Z przyjęcia pracowników oraz rodziców uczniów w ramach skarg i wniosków sporządza się protokół zawierający:

datę przyjęcia, imię, nazwisko i adres składającego, zwięzłe określenie sprawy, imię i nazwisko przyjmującego, podpis składającego.  

2. Skargi i wnioski składane lub adresowane do dyrektora lub komórek organizacyjnych PZS rozpatruje dyrektor po uzyskaniu merytorycznych wyjaśnień odpowiednich komórek.

3. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor PZS.

4. Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje Kierownik Gospodarczy, który: czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzieleniem odpowiedzi, udziela obywatelom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy, kieruje petentów do właściwych komórek organizacyjnych lub organizuje przyjęcie do dyrektora, opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.  

5. Akta:

akta spraw przechowuje się w archiwum zakładowym, w komórkach organizacyjnych przechowuje się akta spraw załatwianych w ciągu roku przed przekazaniem ich do archiwum zakładowego, za zgodą Dyrektora mogą być przechowywane w komórkach organizacyjnych sprawy z okresu dłuższego niż jeden rok, jeżeli to uzasadnia procedura załatwiania spraw.

Ustala się ramowy jednolity rzeczowy wykaz akt PZS.

Pisma wychodzące i wchodzące do szkoły ewidencjonuje się w księdze pism.

Wszystkie pisma wchodzące do szkoły referent do spraw sekretariatu przedkłada dyrektorowi szkoły, który przekazuje je bezpośrednio zainteresowanym nauczycielom do zapoznania i realizacji.

 

 
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 
Powiatowy Zespół Szkół  w Redzie prowadzi następujące rejestry:

wydanych zaświadczeń uczniom i słuchaczom PZS do komisji poborowej,
wydanych innych zaświadczeń uczniom i słuchaczom PZS,
wydanych legitymacji uczniowskich i nauczycielskich,
druków ścisłego zarachowania,
pism przychodzących i wychodzących z PZS,
wyjść służbowych,
zwolnień lekarskich,
wypadków uczniów i pracowników,
zatrudnionych nauczycieli i pracowników PZS.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego