W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie

 

 Informacje ogólne

 

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie stanowią:

- Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży na podbudowie gimnazjum,

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa, (78.6 KB) na podbudowie gimnazjum,

- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie gimnazjum,

- Szkoła Policealna dla dorosłych na podbudowie liceum.

- Technikum dla młodzieży na podbudowie gimnazjum.

 

Adres, telefony, fax, e-mail

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, ul. Łąkowa 38

Telefony   (58) 678-78-38

Fax         (58) 678-70-80

e-mail:    dyrektor@zspreda.pl                      www.zspreda.pl

  

Statut, Regulamin Organizacyjny

Organizację zespołu określa:

1.  Statut

2. Regulamin Organizacyjny nadany Uchwałą Nr 227/79/2000 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27.04.2000 r.

  

Kierownictwo

Dyrektor - Dorota Nowicka-Klimowicz

Wicedyrektor -  Justyna Paliwoda

Wicedyrektor - Sylwia Ronowicz

Kierownik szkolenia praktycznego: Tadeusz Puzio

Główny księgowy -  Emilia Bojke

Status prawny lub forma prawna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny.

 

Organizacja

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, wykonującą zadania publiczne z zakresu edukacji. Pracą Zespołu Szkół kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektorów oraz pracowników administracji.

 

Podstawy prawne działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie:

1.Akt Założycielski Kuratorium Oświaty w Gdańsku KO-I-014/2/94 z dnia 15.02.1994. powołujący Liceum Ogólnokształcące w Redzie z dniem 01.09.1994 r.

2. Uchwała Nr XIII/150/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18.04.2000 w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w systemie wieczorowym w Redzie.

3. Uchwała Nr XIII/151/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18.04.2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Redzie.

4. Uchwała Nr XXXIII/296/01 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28.12.2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim.

5. Uchwała Nr XXXV/345/02 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 01.03.2002 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Redzie.

6. Uchwała Nr II/XVII/198/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30.04.2004 r. w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalneej – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Redzie

7. Uchwała Nr II/XVII/199/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30.04.2004 r. w sprawie utworzenia dwuletniej szkoły ponadgimnazjalneej – Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla  Młodzieży w Redzie

8. Uchwała Nr II/XVII/208/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30.04.2004 r. w sprawie przekształcenia  - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Redzie , w dwuletnią szkołę ponadgimnazjalną – Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla  Dorosłych w Redzie

9. Uchwała Nr II/XXVIII/317/05 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 22.04.2005 r. w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej - Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Redzie.

10. Uchwała Nr II/XXXVII/389/06 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 24.02.2006 r. w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Redzie.

11. Uchwała Nr II/XXXVII/391/06 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 24.02.2006 r. w sprawie zmiany ustalonego planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w Powiecie Wejherowskim.

12. Uchwała Nr III/XIX/173/08 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30.05.208r. w sprawie włączenia Zasadniczej szkoły zawodowej im. Zasłużonych dla Ziemi Kaszubskiej w Redzie  do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

13.Uchwała Nr IV/V/64/11 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 01.04.2011r. w sprawie utworzenia  czteroletniej szkoły ponadgimnazjalnej – Technikum w Redzie.

14. Uchwała Nr IV/XIII/160/12 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 24.02.2012 r. o zamiarze przekształcenia Zasadniczej szkoły Zawodowej w Redzie w trzyletnią  szkołę ponadgimnazjalną – Zasadniczą Szkołę Zawodową w Redzie.

 

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (j.t. Dz. U. z 2004 Nr 256, poz.2572)

-umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, a absolwentom przygotowanie do matury i egzaminów wstępnych poprzez pobudzenie i inspirowanie uczniów do samodzielnej pracy, do większego, samodzielnego wysiłku, do kształtowania odpowiedzialności za wywiązywanie się z bieżących zadań i obowiązków, za podejmowanie w przyszłości i dokonywanie wyboru (matura, egzaminy wstępne),

- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, zgodnie z zadaniami wynikającymi z polityki oświatowej państwa,

-sprawuje i zapewnia opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

-rozwija społecznie pożądane postawy i zachowania w rodzinie, grupie społeczeństwie kształtuje właściwe postawy społeczne świadomych obywateli czynnie uczestniczących w życiu społecznym ludzi wrażliwych na cierpienie i niesprawiedliwość,

-stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego w sferze intelektualnej, moralnej, estetycznej i duchowej, psychicznej i zdrowotnej,

-współpracuje z rodzicami i środowiskiem.

 

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organami szkoły są:

-Dyrektor,

-Rada Pedagogiczna,

-Rada Rodziców,

-Samorząd Uczniowski,

-Samorząd Słuchaczy.

 

Do zadań i kompetencji Dyrektora należy:

1. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

2. Organizowanie pracy szkoły.

3. Składanie w imieniu Zarządu Powiatu oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

4. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.

5. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań.

6.Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji chyba, że przepisy przewidują wydawanie decyzji przez organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny.

7. Upoważnianie pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji.

8. Wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

9.Podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości dyrektora przez wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpieczeństwu, zdrowia i życia oraz mogących spowodować znaczne straty materialne.

10. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników ZSP z zakresu prawa pracy.

11. Realizowanie polityki personalnej.

12.Wykonywanie uprawnień zwierzchnika w stosunku do wszystkich pracowników.

13.Przedkładanie na posiedzenia rady szkoły i rady pedagogicznej sprawozdań z wykonania uchwał. 

14.Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora przepisami MENiS, uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz wynikających z postanowień Statutu ZSP i Regulaminu Organizacyjnego ZSP.15.Dyrektorowi są podporządkowane bezpośrednio wszystkie komórki organizacyjne i stanowiska w ZSP.

 Zadania i kompetencje Wicedyrektorów: 

1. Organizowanie i nadzorowanie prac dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

2. Kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy zarówno nauczycieli, uczniów i słuchaczy. 

3. Nadzorowanie opracowywanego planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły, kontrolowanie jego realizacji wspólnie z zespołem nauczycieli. 

4. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez:

- hospitowanie pracy nauczycieli (wg planu hospitacji na dany rok szkolny), udziela im niezbędnego instruktażu i pomocy, 

- kontrolowanie realizacji programów nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz godzin wychowawczych, 

- dokonywanie analizy wyników dydaktyczno - wychowawczych szkoły, 

- kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej, a zwłaszcza dzienników lekcyjnych, dzienników praktyk słuchaczy, arkuszy ocen, rozkładów materiałów nauczania, zestawień ocen okresowych (rocznych), 

- formułowanie projektów ocen dla nauczycieli. 

5. Organizowanie zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. 

6. Nadzorowanie uroczystości szkolnych, akademii, apeli, spotkań z rodzicami oraz szkolnych dyskotek. 

7. Nadzorowanie organizacji wycieczek szkolnych, praktyk słuchaczy oraz prowadzenie ich dokumentacji. 

8. Organizowanie oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem: zajęć pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego. 

9. Kontrolowanie działalności komisji przedmiotowych i samorządu szkolnego. 

10. Prowadzenie dokumentacji godzin ponadwymiarowych, dora?nych zastępstw i nauczania indywidualnego. 

11. Ustalanie dyżurów nauczycieli oraz kontrolowanie nauczycieli dyżurnych w czasie przerw. 

12. Ustalanie i wykonywanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych zgodnie z zasadami higieny szkolnej. 

13. Organizowanie wspólnie z samorządem szkolnym prac społeczno - użytecznych młodzieży na rzecz szkoły i środowiska. 

14. Przygotowywanie wraz z zespołem nauczycieli projektów regulaminów wewnętrznych. 

15. Przygotowywanie jako wiceprzewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej  dokumentacji i uczestniczenie w pracach Komisji. 

16. Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur związanych z egzaminem maturalnym i zawodowym. 

17. Organizowanie egzaminu maturalnego i zawodowego oraz przygotowywanie pełnej dokumentacji. 

18. Przygotowywanie wraz z zespołem nauczycieli projekty zmian i nowelizacji statutu szkoły. 

19. Kontrolowanie prawidłowej eksploatacji oraz przechowywanie i konserwowanie pomocy naukowych i sprzętu - dbanie o ład i porządek na terenie szkoły.

20. Występowanie z inicjatywą w zakresie wyróżnień, nagród i odznaczeń oraz odpowiedzialności służbowej nauczycieli zatrudnionych w ZSP w Redzie. 

21. Współdziałanie w organizowaniu konkursów i olimpiad przedmiotowych dla uczniów. 

22. Współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz Radą Rodziców i Radą Szkoły. 

23. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły dotyczących działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

 Zadania Głównego Księgowego: 

1. Zapewnianie realizacji polityki finansowej ZSP w Redzie w powiązaniu z budżetem Powiatu Wejherowskiego. 

2. Wykonywanie określonych przepisami praw i obowiązków w zakresie rachunkowości. 

3. Wykonywanie obowiązków głównego księgowego oraz budżetu ZSP określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.05.1991r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. nr 40, poz. 174 z po?n. zm.). 

4. Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją planu finansowego ZSP i zapewnianie bieżącej kontroli jego wykonywania w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym i Skarbnikiem Powiatu. 

5. Sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości budżetowej. 

6. Dokonywanie wszelkich wypłat lub odprowadzania wypłat. 

7. Prowadzenie nadzoru finansowego nad samodzielnymi stanowiskami ZSP pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu. 

8. Opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki finansowej. 

9. Nadzorowanie zadań związanych z zamówieniami publicznymi. 

10. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej poprzez przygotowywanie i organizowanie obiegu tych dokumentów. 

11. Planowanie kosztów utrzymania ZSP i rozliczanie wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowym. 

12. Wraz z sekretarzem szkoły przeprowadzanie cyklicznych inwentaryzacji majątku ZSP. 

13. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Dyrektora ZSP. 

Zadania Kierownika Gospodarczego:

 1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych.
 2. Kierowanie zespołem pracowników obsługi i koordynowanie pracy administracji szkolnej.
 3. Określanie zadań i odpowiedzialności pracowników obsługi, a także stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnienie warunków bhp.
 4. Wraz z zespołem pracowników administracji i obsługi zapewnia wykonanie następujących zadań:

-        zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,

-        zapewnienie sprawności funkcjonowania urządzeń i sprzętu, jak np.: przeciwpożarowy, alarmowy, urządzenia elektryczne, wodno-kanalizacyjne,

-        utrzymanie pełnej czystości i porządku gmachu oraz przynależnego terenu,

-        nadzór nad ekonomiczną gospodarką energią, gazem, wodą i materiałami niezbędnymi dla bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania szkoły,

-        inwentaryzowanie i znakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, uzgodnienie ilościowego i wartościowego stanu inwentarza z zapisami księgowymi, organizację inwentaryzacji rocznej,

-        organizowanie okresowych przeglądów placówki, sprzęt, urządzeń i warunków pracy i nauki,

-        współudział w projektowaniu budżetu szkoły,

-        współudział w przy planowaniu oraz organizowanie działań gospodarczych, zapewniających poprawę warunków pracy i nauki.

 1. W ramach zadań administracyjnych, we współpracy z pracownikami administracji:

-        prowadzi sprawy kadrowe pracowników Zespołu, w tym dotyczące zatrudnienia: przygotowuje umowy o pracę, zakresy obowiązków, świadectwa pracy, dokumenty emerytalne lub rentowe, regulacje wynagrodzeń oraz inne dokumenty wynikające ze stosunku pracy, wnioskuje o premie, nagrody oraz kary porządkowe lub dyscyplinarne dla pracowników administracji i obsługi,

-        prowadzi dokumentację formalną pracowników Zespołu, w tym książeczki zdrowia, ewidencję badań okresowych itp., organizuje szkolenia pracowników w zakresie bhp i p. poż.,

-        wykonuje sprawozdania z zakresu obowiązków, sporządza wykazy premii, godzin nadliczbowych, prowadzi ewidencję czasu pracy, urlopów i innych nieobecności,

-        zapewnia druki i materiały kancelaryjne a także środki czystości, niezbędne do prowadzenia Zespołu oraz prowadzi kontrolę ich rozchodowania,

-        nadzoruje właściwe sporządzani, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji kancelaryjne, prowadzi archiwum, w tym dokumentacji pracowniczej, archiwizuje teczki akt osobowych,

-        przygotowuje i realizuje procedury oraz gromadzi i przechowuje dokumentację, związaną realizacją zadań wynikających z zamówień publicznych,

 1. Ściśle współpracuje z księgową:

-        przy bieżącej aktualizacji potrzeb placówki w zakresie planowanych wydatków na poszczególne okresy sprawozdawcze,

-        przy zgodnym z obowiązującymi przepisami prowadzeniu spraw, dokumentacji i sprawozdań związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, w tym np. sporządzaniu list płac, kart wynagrodzeń, zasiłków, wyliczaniu ekwiwalentów, odpraw i innych świadczeń pieniężnych, wystawianiu zaświadczeń o zarobkach,

-        przy sporządzaniu sprawozdań, zestawień oraz informacji związanych z płacami,

-        prowadzanie ewidencji odzieży i obuwia ochrony indywidualnej.

 1. Dba o właściwą organizację stanowisk pracy administracji i obsługi w celu zabezpieczenia baz danych osobowych.
 2. Wykonuje inne czynności zlecona przez dyrektora, wynikające z potrzeb Zespołu.

 

 Zadania Kierownika szkolenia praktycznego:

 1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i zabezpieczeniem zajęć praktycznych uczniów zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, a zwłaszcza:

-        weryfikacja wstępna składanych dokumentów kandydatów i informowanie o praktykach pożądanych ze względu na profile kształcenia w szkole,

-        coroczne uczestnictwo w komisji rekrutacyjnej i nadzór nad dokumentacja praktyk kandydatów do chwili przekazania utworzonych klas wychowawcom,

-        czuwanie nad zawieraniem umów z młodocianymi pracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-        stały nadzór i kontrola przebiegu zajęć praktycznych,

-        utrzymywanie ścisłych bieżących kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za szkolenie praktyczne w zakładach pracy,

-        organizacja wymiany doświadczeń i spotkań osób odpowiedzialnych za szkolenie praktyczne w zakładach pracy.

 1. Podejmowanie działań dotyczących realizacji zajęć praktycznych, nawiązywania kontaktów i współpracy z zakładami pracy, zrzeszeniem i organizacjami rzemieślniczymi i handlowymi prowadzącymi praktyczną naukę zawodu, po uprzedniej konsultacji z Dyrektorem szkoły.
 2. Przeprowadzanie kontroli:

-        wszystkich uspołecznionych zakładów pracy szkolących grupy młodzieży powyżej 10 osób,

-        nowo zgłoszonych miejsc praktyk zawodowych,

-        wszystkich zakładów uspołecznionych i rzemieślniczych szkolących młodzież po raz pierwszy.

 1. Prowadzenie pełnej dokumentacji z zajęć praktycznych, praktycznych tym:

-        rejestru lub kartotek zakładów pracy szkolących uczniów,

-        rejestru przeprowadzonych kontroli,

-        kontroli dzienniczków z zajęć praktycznych.

 1. Współpraca z Ośrodkami wskazanymi przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie na podstawie zawartych porozumień między stronami, w sprawach kierowania uczniów klas wielozawodowych na kursy I, II i III stopnia przedmiotów zawodowych, a w szczególnych przypadkach zgłaszanie uczniów na egzaminy eksternistyczne.
 2. W kontrolach zewnętrznych i współpracy z zakładami, prezentowanie i wdrażanie kierunków wychowawczych ustalonych przez Radę Pedagogiczną.
 3. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Zespołu, nie ujętych w zakresie obowiązków, wynikających z potrzeb organizacyjnych szkoły.

Struktura własnościowa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie jest jednostką podległą Powiatowi Wejherowskiemu.

Nieruchomość stanowi własność Powiatu Wejherowskiego i jest w trwałym zarządzie jednostki.

 

 Tryb działania jednostki organizacyjnej

Dyrektor podejmuje decyzje jednoosobowo, w sprawach objętych kompetencjami Rady Pedagogicznej kolegialnie.

 

Majątek, którym dysponuje Szkoła

 

Najbardziej wartościowe składniki majątku to: (stan na dzień 31.03.2015r.)

budynek ZSP – 1.241.143,17 zł

hala sportowa – 1.767.162,73 zł

inne środki trwałe – 137.673.00 zł

boisko wielofunkcyjne - 442.664,49 zł

boisko sportowe z infrastrukturą sortową - 317.874,86 zł

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Tryb załatwiania spraw, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków:

1. Z przyjęcia pracowników oraz rodziców uczniów w ramach skarg i wniosków sporządza się protokół zawierający:

 

datę przyjęcia, imię, nazwisko i adres składającego, zwięzłe określenie sprawy, imię i nazwisko przyjmującego, podpis składającego.  

2. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretarz szkoły.

3. Skargi i wnioski składane lub adresowane do dyrektora lub komórek organizacyjnych ZSP rozpatruje dyrektor po uzyskaniu merytorycznych wyjaśnień odpowiednich komórek.

4. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor ZSP.

5. Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje sekretarz szkoły, który:

 

czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzieleniem odpowiedzi, udziela obywatelom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy, kieruje petentów do właściwych komórek organizacyjnych lub organizuje przyjęcie do dyrektora, opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.  

6. Akta:

akta spraw przechowuje się w archiwum zakładowym, w komórkach organizacyjnych przechowuje się akta spraw załatwianych w ciągu roku przed przekazaniem ich do archiwum zakładowego, za zgodą Dyrektora mogą być przechowywane w komórkach organizacyjnych sprawy z okresu dłuższego niż jeden rok, jeżeli to uzasadnia procedura załatwiania spraw.

Ustala się ramowy jednolity rzeczowy wykaz akt ZSP.

 

Pisma wychodzące i wchodzące do szkoły ewidencjonuje się w księdze pism.

Wszystkie pisma wchodzące do szkoły referent do spraw sekretariatu przedkłada dyrektorowi szkoły, który przekazuje je bezpośrednio zainteresowanym nauczycielom do zapoznania i realizacji.

Telefonogramy odnotowuje się w zeszycie telefonogramów. W zeszycie tym dyrektor wykonuje adnotacje zawierające polecenia dotyczące realizacji zarządzenia.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie prowadzi następujące rejestry:

 

 • wydanych zaświadczeń uczniom i słuchaczom ZSP do komisji poborowej,
 • wydanych innych zaświadczeń uczniom i słuchaczom ZSP,
 • wydanych legitymacji uczniowskich i nauczycielskich,
 • druków ścisłego zarachowania,
 • pism przychodzących i wychodzących z ZSP,
 • znaczków pocztowych,
 • wyjść służbowych,
 • zwolnień lekarskich,
 • wypadków uczniów i pracowników,
 • zatrudnionych nauczycieli i pracowników ZSP.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie prowadzi następujące ewidencje:
 • uczniów i słuchaczy w księdze,
 • przebiegu pojazdu.

Szkoła posiada archiwum.

Powiadom znajomego