W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Statut, Regulamin Organizacyjny:

Organizację zespołu określa

Statut Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego

Statut Technikum

Statut Branżowej Szkoły II Stopnia

Statut Branżowej Szkoły I stopnia

Statut Szkoły Policealnej Wielobranżowej

Regulamin Organizacyjny

 

 

W skład Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi wchodzą:

-    Technikum

-    Branżowa Szkoła I Stopnia

-   Szkoła Policealna Wielobranżowa

-   Branżowa Szkoła II Stopnia

 

Adres, telefony, fax, e-mail:

 

  Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi,

  ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia, 

telefon/fax (058) 671-13-36

e-mail:sekretariat@hipolit.info

Strona szkoły: www.hipolit.info

 
Kierownictwo:

 

Dyrektor - Halina Filińska

Wicedyrektor - Longina Cichowska

Wicedyrektor - Dorota Pryczkowska

Kierownik Szkolenia Praktycznego - Dorota Gaszta

Główna Księgowa - Kamila Żóraw

 


Status prawny PZS

 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im Hipolita Roszczynialskiego w Rumi jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o Statut i Regulamin organizacyjny. Mienie ruchome  i nieruchome  jest wspólne  dla szkół  wchodzących  w skład  Zespołu.

 

Przedmiot działalności i kompetencje

 

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty. Powiatowe Zespoły Szkół zapewniają szeroką ofertę uczniom, którzy chcą otrzymać wykształcenie średnie, zdać egzamin dojrzałości lub uzyskać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania wybranych przez nich zawodów. Podstawowe kompetencje to kształcenie, wychowywanie i opieka nad młodzieżą oraz zapewnienie harmonijnego rozwoju na miarę ich oczekiwań i ambicji. PZS wydaje świadectwa promocji do kolejnych klas i ukończenia szkoły, po zdaniu egzaminu maturalnego: świadectwa dojrzałości oraz po zaliczeniu egzaminów zawodowych: świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi realizuje swoje statutowe cele i zadania we współpracy z zakładami pracy, Radą Rodziców, przedstawicielami uczniów oraz innymi instytucjami wspierającymi jego działalność.Organami Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi są:


-   Dyrektor

-   Rada Pedagogiczna

-   Samorząd Uczniowski

-   Rada Rodziców

 Powyższe organy są wspólne dla szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół.

 

Zadania i kompetencje Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół:

 

Dyrektor  kieruje  pracą  Powiatowego Zespołu  Szkół zgodnie  z zasadą jednoosobowego  kierownictwa 

i jednoosobowej odpowiedzialności.

1.    Dyrektor w wykonywaniu zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.

2.    Na wniosek Dyrektora szkoły Rada Pedagogiczna może powołać Radę Konsultacyjną, która pełni funkcję doradczą i opiniującą w kierowaniu placówką.

3.    Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru  pedagogicznego  oraz informacje o działalności szkoły.

4.    Dyrektor może wstrzymać wykonanie wszystkich uchwał organów szkoły, które są niezgodne  z interesami jednostki, bądź przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący szkołę - decyzja tego organu jest ostateczna.

5.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w PZS nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

6.    Dyrektor opracowuje projekt planu gospodarki finansowej szkoły.

Gospodarka finansowa szkoły oparta jest na planie finansowym szkoły, który po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego staje się obowiązującym dokumentem gospodarki finansowej szkoły. Przy opracowaniu planu finansowego Dyrektor uwzględnia środki finansowe konieczne do prawidłowego działania i rozwoju PZS z uwzględnieniem projektu organizacyjnego na bieżący rok szkolny, zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

7.    Dyrektor PZS odpowiada za prawidłową działalność obsługi finansowo - księgowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz jest upoważniony do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

8.    Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Wejherowskiego zgodnie z zobowiązującymi przepisami.

9.    Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

-  organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,

-  organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

   10. Dyrektor  stwarza warunki do  działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,

których celem jest działalność wychowawcza rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

11. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

12.  Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

Zadania i kompetencje Wicedyrektorów PZS:

 

Wykonują oni zadania i posiadają kompetencje w zakresie określonym przez Dyrektora. W czasie nieobecności Dyrektora lub niemożliwości sprawowania przez niego funkcji, zadania i kompetencje     w zakresie kierowania szkołą przejmuje jeden z Wicedyrektorów. Nauczyciele zatrudnieni w szkole są podporządkowani bezpośrednio Wicedyrektorom. Ich zadania szczegółowe określone są w statucie szkoły i w zakresach obowiązków.

 
Główny Księgowy jest administracyjnym pracownikiem szkoły. Wraz z Dyrektorem szkoły współodpowiedzialny za prawidłową gospodarkę finansową jednostki budżetowej.

 
Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 

 
- Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

-       Opracowywanie projektów budżetu oraz projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych wydawanych przez Dyrektora.

-       Sporządzanie bilansu, prowadzenie i sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej, 

-     wykonywanie zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków.

-    Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków.

-    Nadzór na prawidłowością pobierania i odprowadzania dochodów.

-    Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowością ich przekazywania.

-    Przestrzeganie przepisów i instrukcji obowiązujących w jednostce oraz archiwizacja dokumentacji księgowej.

-   Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

-    Nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem zasad inwentaryzacji, prowadzeniem inwentaryzacji składników majątku, likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wyposażenia.

-   Sporządzanie naliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

-   Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

-  Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, zleconych przez Dyrektora PZS nr 2 w Rumi,  które  z mocy  prawa lub  przepisów wewnętrznych  należą do  kompetencji  Głównego  Księgowego.

 

  Strukturę własnościową Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi stanowi nieruchomość z budynkiem szkoły, położona w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej 57, o łącznej powierzchni 9 609 m2 i wartości: 13 480 958,86 zł, na którą składają się środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne. Działki i budynki szkoły są własnością Powiatu Wejherowskiego oddane nieodpłatnie w trwały zarząd jednostki.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

 

1.        Dyrektor przyjmuje pracowników oraz rodziców ucznia w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz.12.00 do 14:00.

2.       Pracownicy komórek przyjmują petentów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

3.      Wnioski, skargi i inne pisemne podania przyjmowane są w sekretariacie szkoły, rejestrowane w dzienniku podawczym, następnie przedkładane Dyrektorowi szkoły pismo do dekretacji, które rozpatrywane są przez odpowiednie osoby wg zakresu obowiązków, termin załatwiania spraw wynosi dwa tygodnie.

4.    Sekretariat zespołu jest czynny w godzinach od 7.30 do 15.30, sprawy uczniowskie załatwiane są codziennie w sekretariacie szkoły w godzinach od 11.00 do 13.00.

5. Pracownicy szkoły zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w regulaminie organizacyjnym zespołu.

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa:

 
-   księga uczniów,

-   księgi druków ścisłego zarachowania,

-   rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,

-   rejestr wydanych zaświadczeń,

-   dziennik podawczy korespondencji przychodzącej i wychodzącej (w niej rozliczenie znaczków pocztowych),

-   księga zarządzeń dyrektora szkoły,

-   księga protokołów rad pedagogicznych,

-   rejestr wydanych delegacji służbowych,

-   akta osobowe pracowników,

-    ewidencja urlopów pracowników administracji i obsługi,

-    ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi,

-    rejestr zatrudnionych pracowników,

-    rejestr zwolnionych pracowników,

-    rejestr upoważnień,

-    ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

 

Szkoła posiada Składnicę Akt, w której dokumenty są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W składnicy przechowywane są następujące akta: arkusze ocen, dzienniki lekcyjne (od 2007 roku na nośnikach elektronicznych), dokumenty dotyczące rekrutacji do szkoły, dokumenty niezbędne do nauczania zawodu w zakładach pracy - umowy, listy płac, zestawienia list płac, karty wynagrodzeń, rozliczenia pracowników z Urzędem Skarbowym, sprawozdania, plan budżetu, bilans, konto specjalne - rachunki, inwentaryzacja, akta osobowe.

 

Powiadom znajomego