W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi

 1. Informacje ogólne

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi stanowią:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich,  
 • Liceum dla Dorosłych

 1. Adres, telefony, fax, e-mail

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4

Telefony/Fax   
sekretariat (058) 671-06-22 
księgowość (058) 671-05-04
e-mail       zsp1.sekretariat@wp.pl 
                  lo1.rumia@wp.pl'
strona       www.lo1.rumia.pl

 1. Statut, Regulamin Organizacyjny

Organizację zespołu określa:

1. Statut PZS nr 1 w Rumi

2. Regulamin Organizacyjny 

 1. Kierownictwo

Dyrektor - Lucyna Penkowska

Wicedyrektor - Danuta Sahajdaczna

Wicedyrektor - Joanna Partyka

 1. Status prawny lub forma prawna

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny.

 1. Organizacja

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 07.09.1991 r.
o systemie oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie, z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) ogłoszonej dnia 11 stycznia 2017r. obowiązującej od dnia 1 września 2017r., z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60), a także w oparciu o akt założycielski i Statut. Organizację określają Statut PZS nr 1 oraz Regulamin Organizacyjny.


 1. Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz ustawach uzupełniających i przepisach na nich opartych, a w szczególności: 

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości
  i maturalnego, a także ubiegania się o miejsca w szkołach wyższych. 
 2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia się lub zdobywania kwalifikacji zawodowych. 
 3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
  w ustawach, stosownie do wieku uczniów i słuchaczy oraz warunków szkoły. 
 4. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz słuchaczami stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły, dąży do ułatwienia uczestnictwa w zajęciach szkolnych uczniom i słuchaczom niepełnosprawnym, w tym - zajęciach integracyjnych uczniom nauczanym indywidualnie
  z przyczyn zdrowotnych.

 1. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

 Organami PZS nr 1 są:

 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Rada Uczniów określana także jako Samorząd Szkolny,
 • Rada Słuchaczy,

 1. Zadania i kompetencje dyrektora szkoły:

1)      Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentowanie ją na zewnątrz.   Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
w szkole.   Kierowanie pracami rady pedagogicznej, realizowanie jej uchwał, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.   Jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w szkole; kompetencje i uprawnienia dyrektora jako kierownika zakładu pracy zawiera "Regulamin pracy" Liceum.   Dysponowanie środkami określonymi w zatwierdzonym planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie.   W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, radą szkoły, radą słuchaczy, radą uczniowską i związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły; zasady tej współpracy są ujęte w stosownych przepisach oraz regulaminie wymienionych organów.  Wydaje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, Nie dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym,
w uzasadnionych przypadkach uczeń ten na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. Odpowiada za właściwą organizację
i przebieg egzaminu maturalnego przeprowadzonego w szkole. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 1. Zadania i kompetencje wicedyrektora szkoły:

Organizowanie i nadzorowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły.   Kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy zarówno nauczycieli jak
i uczniów.   Nadzorowanie opracowania planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły, kontrolowanie
i odpowiadanie za całokształt jego realizacji wspólnie z zespołem nauczycieli.   Sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez :  hospitowanie pracy nauczycieli ( w/g planu hospitacji na dany rok szkolny) udzielanie im niezbędnego instruktażu i pomocy, kontrolowanie prawidłowej realizacji programów nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz godzin wychowawczych u wyznaczonych nauczycieli, dokonywanie analizy wyników dydaktyczno - wychowawczych szkoły, kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej a zwłaszcza dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, rozkładów materiału, zestawienie ocen okresowych / rocznych /. Kontrolę dokumentacji przeprowadza obligatoryjnie raz w semestrze
i po jego zakończeniu. Współpracowanie z samorządem szkolnym, pedagogiem oraz z radą słuchaczy.   Włączanie się w organizację egzaminu dojrzałości.   Jako wiceprzewodniczący szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej przygotowuje dokumentację i uczestniczy w pracach komisji.   Formułowanie projektów ocen dla bezpośrednio podległych mu nauczycieli
i pracowników.   Nadzorowanie i organizowanie pracy pracowników obsługi.   Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Ustalanie dyżurów nauczycieli oraz kontrolowanie nauczycieli dyżurnych w czasie przerw.   Ustalanie i wykonywanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych odpowiadającego zasadom higieny szkolnej.   Nadzorowanie uroczystości szkolnych, akademii, apeli, spotkań z rodzicami oraz dyskoteki.   Sprawowanie opieki nad budynkiem szkoły i otoczeniem budynku.   Przygotowanie planów remontów i dokumentacji związanych z zamówieniami publicznymi.   Kontrolowanie prawidłowej eksploatacji oraz przechowywania i konserwacji pomocy naukowych i sprzętu, dbanie o ład i porządek na terenie szkoły, o poważnych niedociągnięciach informowanie dyrektora.   Organizowanie, wynajmowanie pomieszczeń szkoły poza godzinami lekcji.   Opracowanie wewnętrznych aktów związanych z obroną cywilną.   Przygotowywanie wraz
z zespołem nauczycieli projektów, regulaminów wewnętrznych.   Kierowanie pracami szkolnej komisji do spraw pomocy materialnej uczniów.   Przygotowanie wraz z zespołem nauczycieli projektów zmian i nowelizacji statutu szkoły.   Występowanie z inicjatywą w zakresie wyróżnień, nagród, premii
i odznaczeń oraz odpowiedzialności służbowej nauczycieli i pracowników zatrudnionych w ZSP nr1.   Współdziałanie w organizowaniu konkursów i olimpiad przedmiotowych dla uczniów.   Współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz organami szkoły.   Realizowanie zadań
w wyznaczonym terminie poprzez składanie sprawozdań z realizacji dyrektorowi szkoły.    Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły dotyczących działalności dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej szkoły.

 1. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowanie polityki finansowej ZSP nr 1, opartej na rocznym planie budżetowym oraz gospodarowanie środkami pozyskiwanymi jako darowizny.   Coroczne opracowywanie projektu budżetu.   Bieżące prowadzenie rachunkowości szkoły.   Wykonywanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz innych rozliczeń zarówno z pracownikami szkoły, jak i zleceniobiorcami, nie będącymi pracownikami.   Rozliczanie należności i zobowiązań
z odbiorcami i dostawcami z tytułu wykonywanych robót i usług oraz zakupów, na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.   Sporządzanie i dostarczanie przelewów do banków, deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u i Urzędu Skarbowego.   Dokonywanie odpisów, amortyzacji składników majątkowych szkoły; uzgadnianie wartości majątku ZSP nr 1.   Terminowe i prawidłowe sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań oraz bilansu szkoły.   Wykonywanie innych niezbędnych zadań przewidzianych przepisami prawa lub wynikających z służbowych poleceń dyrektora.  

 1. Struktura własnościowa

PZS nr 1 w Rumi jest jednostką podległą Powiatowi Wejherowskiemu. Zajmowana nieruchomość jest własnością Powiatu Wejherowskiego i jest w trwałym zarządzie PZS nr 1 w Rumi. 1. Tryb działania jednostki organizacyjnej

Dyrektor podejmuje decyzje jednoosobowo, w sprawach objętych kompetencjami rady pedagogicznej kolegialnie.

 1. Majątek, którym dysponuje Szkoła

 • Działka o powierzchni 9543 m2
 • Czterokondygnacyjny budynek szkoły o powierzchni 1818 m2
 • Pełnowymiarowa hala sportowa wraz z zapleczem o powierzchni 1407 m2.

 1. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 1. Powołanym do załatwiania spraw uczniów i ich rodziców w formie obsługi kancelaryjnej, jest sekretarz szkoły.
 2. Sekretarz szkoły przyjmuje petentów codziennie w godz. 10.00-13.00, a w szczególnych przypadkach w pozostałych godzinach swojego urzędowania.
 3. Pracownicy PZS nr 1 są przyjmowani w sprawach pracowniczych przez dyrekcję, sekretarza lub głównego księgowego w godzinach urzędowania w zależności od czasowych możliwości obu stron.
 4. W sprawach skarg i wniosków dyrektor (wicedyrektor) przyjmuje petentów we wtorki w godz. 15.00-16.00.
 5. Skargi i wnioski są przyjmowane w formie pisemnej lub ustnej, w przypadku formy ustnej sporządza się, chyba że petent sobie tego nie życzy protokół lub notatkę, zawierające:
 • datę przyjęcia,
 • imię i nazwisko składającego,
 • zwięzłe określenie sprawy,
 • imię i nazwisko przyjmującego,
 • podpis składającego.
 1. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretarz szkoły.
 2. W sprawach prostych, nie wymagających badania okoliczności, dyrektor (wicedyrektor) udziela odpowiedzi na miejscu. Odpowiedzi na pisemne skargi lub wnioski udziela się na piśmie po merytorycznym zbadaniu całokształtu sprawy w terminie do 14 dni, w wyjątkowych sytuacjach termin ten może być przedłużony do 30 dni.
 3. Wszelkie pisma związane ze skargami i wnioskami są przechowywane w osobnej teczce, razem z inną dokumentacją ZSP nr 1.

 1. Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa i sposoby udostępniania danych w nich zawartych

PZS prowadzi księgę uczniów, rejestry wydanych świadectw szkolnych, arkusze ocen i protokoły egzaminu dojrzałości. Posiada archiwum szkolne. Aby skorzystać z zasobów archiwum należy zwrócić się do sekretarza szkoły.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane