W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie

 

 Informacje ogólne

 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ  nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie stanowią:

 

- III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Wejherowie

- IV Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie,

- Technikum nr 2 w Wejherowie,

- Szkoła Policealna Administracyjno-Finansowa Nr 2,

- Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 w Wejherowie.

Adres, telefony, fax, e-mail

 

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, ul. Budowlanych 2

 

Telefon/Fax   (0-58) 672-44-51,

Telefon/Fax   (0-58) 672-14-49

kom. 795 170 991

e-mail           sekretariat@zsp3.info  

                  www.pzs3.info

 

Statut, Regulamin Organizacyjny

 

Organizację zespołu określa:statut Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 1

statut IV Liceum Ogólnokształcącego

statut Technikum nr 2

 

Regulamin Organizacyjny

schemat organizacyjny

Kierownictwo

 

Dyrektor - Wojciech Rogocki

Wicedyrektor - Zdzisława Pocierznicka

Wicedyrektor - Marian Baruk

Wicedyrektor - Łukasz Pankowski

Kierownik Szkolenia Praktycznego - Beata Smolińska

Z-ca Kierownika Szkolenia Praktycznego - Joanna Soldatk

Księgowa - Alicja Rutz

 

Status prawny lub forma prawna

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3 im ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny.

 

Organizacja

W Powiatowym Zespole występują następujące samodzielne stanowiska:

 

Dyrektor Szkoły

Wicedyrektor Szkoły

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Główny Księgowy

Kierownik Gospodarczy

Sekretarz

Administrator systemów komputerowych

 

Samodzielnymi stanowiskami Szkoły kierują pracownicy powołani przez Dyrektora Szkoły, zapewniając właściwe ich funkcjonowanie.

Wyznaczeni pracownicy zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych samodzielnym stanowiskom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem. W czasie nieobecności pracownika, zastępuje go pracownik wyznaczony przez dyrektora.

 

 Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

 

 Organami Powiatowego Zespołu Szkół  nr 3 w Wejherowie są:

 

- Dyrektor Szkoły,

 

- Rada Pedagogiczna,

 

- Samorząd Uczniowski,

 

- Rada Rodziców.

 

Powyższe organy są wspólne dla szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu.

 

Do zadań i kompetencji dyrektora szkoły należy:

Do zadań i kompetencji  Dyrektora należy:

1. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

2. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,

3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

7. przyznawanie nagród nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym,

8. dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych w Szkole,

9. sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami,

10. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i sprawowanie nadzoru nad jej sporządzaniem przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami,

11. zarządzanie funduszem socjalnym Szkoły,

12. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

13. nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

14. przewodniczenie radzie pedagogicznej,

15. przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady,

16. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,

17. dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w Szkole oraz o powierzone mienie,

18. opracowywanie arkusza organizacyjnego Szkoły,
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

 

Do zadań i kompetencji wicedyrektora należy:

1. Wicedyrektorzy wykonują zadania w zakresie określonym przez Dyrektora.

W czasie nieobecności Dyrektora lub niemożności wykonywania swej funkcji , zadania i kompetencje w zakresie kierowania Szkołą wykonuje wyznaczony przez Dyrektora  Wicedyrektor.

2. Wicedyrektorowi podporządkowani są bezpośrednio nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3. Do zakresu zadań Wicedyrektorów należą zadania zawarte w Statucie Szkoły.

Do zadań głównego księgowego należy:

I. Prowadzenie pełnej rachunkowości Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w tym rzetelne i terminowe sporządzanie planów budżetowych dochodów i wydatków, sprawozdań finansowych i bilansów rocznych zgodnie z obowiązującymi przepisanymi i wytycznymi organu prowadzącego,

II. Prowadzenie gospodarki finansowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

1. wykonywaniu dyspozycji środkami finansowymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi,

2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,

3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych

4. nadzoru nad gospodarką kasową i drukami ścisłego zarachowania,

5. analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, będących w dyspozycji szkoły,

6. udzielaniu kontrasygnaty w stosunku do czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania pieniężne,

7. archiwizacji nośników elektronicznych danych komputerowych,

III. Kontrola wewnętrzna – dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych poprzez złożenie podpisu na dokumentach dotyczących danej operacji. Złożenie podpisu przez gł. Księgowego na dokumencie oznacza że:

1.nie zgłasza zastrzeżeń do oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem,

2.nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tych operacji,

3. zobowiązania wynikające z tej operacji mieszczą się w planie finansowym, a szkoła posiada środki finansowe na ich pokrycie,

4. w razie ujawnienia nieprawidłowości w zakresie operacji finansowych odmawia jego podpisania. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach gł. księgowy zawiadamia pisemnie dyrektora szkoły. Dyrektor może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji,

IV. Przestrzeganie obowiązującego terminu przeprowadzenia inwentaryzacji, współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalania wyników inwentaryzacyjnych i jej rozliczanie zgodni z art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09/1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. nr 152 poz. 1223 ze zmianami) oraz obowiązującymi zasadami i terminami przeprowadzenia inwentaryzacji (instrukcja inwentaryzacyjną) z PZS 3.

V. Przestrzeganie ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

VI. Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP, p. poż. oraz zarządzeń wewnętrznych obowiązujących w PZS 3,

VII. Zastępowanie innego pracownika administracji podczas jego nieobecności w ramach posiadanych kompetencji,

VIII. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 

1. Dyrektor przyjmuje pracowników oraz rodziców ucznia w sprawach skarg i wniosków w każdą środę od godz.11.00 do 13.00. 

2. Pracownicy komórek przyjmują petentów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. 

3. Wnioski, skargi i inne pisemne podania przyjmowane są w sekretariacie szkoły, rejestrowane w dzienniku podawczym. Następnie sekretariat szkoły przedkłada dyrektorowi szkoły pismo do dekretacji, które rozpatrywane są przez odpowiednie osoby wg. zakresu obowiązków. Termin załatwiania spraw wynosi dwa tygodnie. 

4. Sekretariat zespołu jest czynny w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Sprawy uczniowskie załatwiane są w sekretariacie szkoły w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 08.00 do 12.00 oraz od 13:00 do 15:00.

5. Pracownicy szkoły zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zespołu.

Karty spraw nie występują w naszym Zespole. Procedury zawarte są w instrukcji obiegu dokumentów organizacyjno-programowych.

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

- księga uczniów,

- księgi druków ścisłego zarachowania,

- rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,

- rejestr wydanych zaświadczeń,

- dziennik podawczy korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

- księga Zarządzeń Dyrektora Szkoły,

- księga protokołów rad pedagogicznych,

- rejestr wydanych delegacji służbowych,

- akta osobowe pracowników,

- ewidencja urlopów pracowników administracji i obsługi,

- ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi,

- rejestr upoważnień,

- ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

 

 

Powiadom znajomego